Drukuj

Odpowiedż Ministerstwa Infrastruktury z 20 marca 2009 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wyceny.

PIRM /publikacja/ włącz . Opublikowano w Aktualności


Szanowny Panie Prezesie,


w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11 marca 2009 r., przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego nie został do chwili obecnej przekazany do zewnętrznej procedury legislacyjnej i znajduje się obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, tj. uzgodnień z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury oraz z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Infrastruktury. Z uwagi na powyższe, z przykrością informuję, że na obecnym etapie nie jest planowana organizacja spotkań roboczych z udziałem innych niż wymienione powyżej podmioty.

Odnosząc się do zaniepokojenia Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego związanego z prowadzeniem przez Departament w roku 2008 współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz tezy o uprzywilejowaniu tego podmiotu w pracach Departamentu, uprzejmie informuję, że do zadań Departamentu należy również współpraca z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, mająca na celu m.in. wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla polskiego rynku nieruchomości. Tym samym współpraca Departamentu z największą w Polsce organizacją zawodową skupiającą rzeczoznawców majątkowych jest niezbędna.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jako jedyna w roku 2008 zgłosiła propozycję zmian w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, dlatego też to właśnie z tym podmiotem prowadzona była współpraca w tej dziedzinie. Natomiast taka współpraca z Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego w roku 2008 roku rzeczywiście nie była prowadzona (co jest również przedmiotem zaniepokojenia PIRM), lecz spowodowane to było faktem, że sama Izba w roku 2008 (z wyjątkiem dwóch ostatnich dni) formalnie nie istniała (Izba została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dopiero z dniem 30 grudnia 2008 r.), a tym samym brak było podmiotu, z którym Departament mógłby w ogóle jakąkolwiek współpracę prowadzić. 

Mając na uwadze powyższe, formułowany w piśmie Pana Prezesa zarzut faworyzowania przez Departament Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz zarzut wybiórczego i nierównoprawnego traktowania organizacji społecznych należy uznać za niezasadny. Departament, a w szczególności Wydział, którym mam zaszczyt kierować, otwarty jest na możliwość współpracy z każdym podmiotem i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z korzyścią dla jakości polskiego prawa.

Na zakończenie uprzejmie informuję, że w momencie przekazania projektu do konsultacji społecznych, projekt zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury celem uzyskania wnikliwej i krytycznej oceny proponowanych zapisów. Ze swej strony liczę na konstruktywny udział przedstawicieli Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w tym zakresie.


Z poważaniem

Paweł Piotr Duciak
Naczelnik Wydziału Wyceny i Rynku Nieruchomości
Departament Gospodarki Nieruchomościami
Ministerstwo Infrastruktury

Praktyka wyceny

Jakościowe badania marketingowe - JBM

Cechy nieruchomości i wagi tych cech ustalono na podstawie jakościowych badan marketingowych  (JBM) przeprowadzonych w ramach warsztatów , będących częścią szkolenia "Wartość Rynkowa Nieruchomości- przykłady wycen" w Karpaczu w dniach 12-14 listopada 2009 roku.

Badania przeprowadzono w oparciu o   preferencje uczestników rynku nieruchomości    dwuetapowo; I etap  przed szkoleniem i  II etap w trakcie szkolenia.
I etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród:

  • osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat nabyły nieruchomość , nazwanych w badaniu nabywcami,
  • pośredników i maklerów (biura obrotu nieruchomości),
  • klientów biur obrotu nieruchomości.
W/w osoby wypełniły przygotowane wcześniej ankiety.
Badania objęły tereny miast i gmin : Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Pisz, Słupsk, Białystok i pojedynczo Kraków i Gdańsk.
II etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród rzeczoznawców majątkowych, będących uczestnikami szkolenia".

Wyniki Jakościowych Badań Marketingowych - Cechy i wagi cech (plik .xls)

 

Więcej…