Statut PIRM 2011

Statut PIRM zmieniony uchwałą VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 30.05.2015 r. 

S T A T U T

 Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

I. Postanowienia ogólne

art. 1

1. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków.

2. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

art. 2

1. Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

2. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne nie ogranicza przynależności do innych organizacji, stowarzyszeń i związków.

art. 3

Siedzibą Izby jest Warszawa. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Izba może używać nazwy skróconej „PIRM”.

2. Izba w kontaktach zagranicznych używa nazwy Polish Chamber of Property Valuation lub nazwy skróconej PCPV.

3. Izba posiada własny znak graficzny, pieczęci, odznaki i barwy.

art. 4

Izba może tworzyć przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

art. 5

Izba używa:

1. Pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem w otoku „Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego”.

2. Pieczęci płaskiej z napisem ” Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego” i adresem

Izby.

3. Znaku graficznego ustalonego uchwałą Rady Izby.

II. Zadania Izby

art. 6

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

1. przeciwdziałanie dyskryminacji i naruszeniom zasad wolności i równości w życiu gospodarczym,

2. reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby,

3. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawno-ekonomicznych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,

4. dokonywanie okresowych ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami,

5. kształtowanie właściwych warunków życia gospodarczego poprzez tworzenie systemu wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby oraz udostępnianie członkom informacji prawnych, ekonomicznych i technicznych przydatnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego,

6. kształtowanie właściwego dostępu dla rzeczoznawców majątkowych do wszelkich informacji o szeroko rozumianym rynku nieruchomości, a w szczególności do danych zawartych w zbiorach dokumentów i aktach KW, operatach ewidencji gruntów, aktach notarialnych i rejestrach urzędowych,

7. ochrona interesów członków Izby przed czynami nieuczciwej konkurencji, w szczególności w rozumieniu obowiązujących w tym względzie przepisów,

8. promocja zawodu rzeczoznawcy majątkowego i działania na rzecz jego rozwoju, w tym podnoszenia jakości kształcenia kandydatów do zawodu,

10. kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrego obyczaju oraz doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

11. udzielanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, reorganizacją i kończeniem przez nich działalności gospodarczej,

12. sygnalizowanie właściwym organom państwowym i samorządowym przypadków naruszania zasad obowiązujących w podejmowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,

13. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów, w szczególności na drodze postępowania polubownego, pojednawczego i arbitrażowego, również pomiędzy członkami Izby,

14. prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie,

15. prowadzenie działalności na rzecz integracji członków Izby,

16. stwarzanie warunków do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji członków Izby,

17. tworzenie systemu baz danych i publikowanie analiz rynku,

18. organizowanie wszelkich uprzednio nie wymienionych działań ułatwiających i poprawiających warunki prowadzenia przez członków działalności, w tym także pomoc w tworzeniu wspólnych organizacji gospodarczych.

art. 7

Izba realizuje swoje zadania statutowe w szczególności przez:

1. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi, społecznymi, gospodarczymi, naukowymi w zakresie współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków Izby,

2. współpracę z organami władzy ustawodawczej oraz administracji państwowej i samorządowej, w szczególności poprzez składanie wniosków o zmianę lub nowelizację przepisów oraz prezentowanie opinii w zakresie nowych regulacji prawnych związanych z działalnością gospodarczą członków Izby,

3. organizowanie szkoleń, konferencji i innych form kształcenia oraz prowadzenie działalności wydawniczej,

4. organizację doskonalenia zawodowego członków Izby,

5. prowadzenie postępowania arbitrażowego, pojednawczego i polubownego, w szczególności pomiędzy członkami Izby,

6. uczestniczenie w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,

7. udział w imieniu własnym lub w imieniu członków Izby w postępowaniach protestacyjnoodwoławczych dotyczących zamówień publicznych,

8. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władzy ustawodawczej i administracji państwowej i samorządowej,

9. udzielanie, na życzenie członka Izby, opinii i rekomendacji odnośnie prowadzonej przez niego działalności, dorobku zawodowego i wiarygodności zawodowej,

10. ustanawianie przedstawicieli i oddziałów regionalnych oraz przedstawicielstw Izby w kraju i za granicą oraz zatrudnianie pracowników, ekspertów i rzeczoznawców do wykonywania zadań statutowych,

11. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi i organizacjami o podobnym charakterze,

12. pomoc członkom Izby w organizowaniu zespołów doradczych i zadaniowych do wykonywania opracowań z zakresu działalności wykonywanej przez członków Izby,

13. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,

14. wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych i standardach świadczenia usług i cenach usług wykonywanych przez zrzeszone podmioty,

15. propagowanie informacji o działalności i osiągnięciach członków Izby oraz wspieranie promocji tychże osiągnięć w formie wydawnictw periodycznych (np. biuletynu informacyjnego),

16. pomoc dla członków Izby w zakresie jak najszerszego umożliwienia im uczestnictwa i prezentacji ich osiągnięć na imprezach związanych z rynkiem nieruchomości, organizowanych w kraju i za granicą,

17. tworzenie komisji i zespołów w celu realizacji konkretnych zadań statutowych,

18. organizację szkoleń i doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego, finansowego, rachunkowego, podatkowego i innego związanego z działalnością prowadzoną przez członków.

art. 8

1. Dla realizacji celów Izba może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych.

III. Prawa i obowiązki członków Izby

art. 9

Członkowie Izby dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

art. 10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1809, z późniejszymi zmianami) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, zainteresowana działalnością Izby, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub inną w realizacji statutowych celów Izby, nie spełniająca warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, posiadająca wybitne zasługi dla realizacji statutowych celów Izby.

4. Członkowie zwyczajni wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście albo przez ustanowionych przedstawicieli lub ustanowionych w tym celu pełnomocników legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości.

art. 11

Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków, nie może naruszać ich samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

art. 12.

Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,

b) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,

c) dostępu do informacji o działalności Izby,

d) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Izby do jej władz,

e) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,

f) korzystania ze świadczeń Izby na zasadach określonych jej regulaminem,

g)korzystania z form pomocy przewidzianych Statutem,

h) uczestniczenia w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące,

i) korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w szczególności z doradztwa technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i finansowego oraz pomocy prawnej Izby,

j) używania w korespondencji, procedurach przetargowych i reklamach informacji: firma jest członkiem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

2. Członkom wspierającym Izby przysługuje prawo do :

a) biernego prawa wyborczego do organów Izby,

b) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

c) korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. c-i,

d) używania tytułu „członek wspierający Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego” na zasadach określonych przez Zarząd Izby.

3. Członkom honorowym przysługuje prawo do:

a) biernego prawa wyborczego do organów Izby,

b) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

c) korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. c-i,
d) używania tytułu „członek honorowy Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego” na zasadach określonych przez Zarząd Izby.

art. 13.

1. Członkowie zwyczajni Izby są zobowiązani do:

a) przestrzegania postanowień statutu Izby oraz uchwał jej organów,

b) udziału w realizacji celów statutowych Izby,

c) regularnego opłacania składek członkowskich,

d) przestrzegania zasad etyki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie,

e) udziału w pracach Izby i dbałości o jej dobre imię,

f) niezwłocznego informowania Izby o zmianach prawnych istotnych dla statusu członkostwa w Izbie lub sprawowania mandatu członka organu Izby, a także o zmianie adresów, w tym w szczególności komunikacji elektronicznej podanych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie pełnomocnika,

g) informowania o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu organów Izby.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał organów Izby,
b) aktywnego współdziałania na rzecz realizacji statutowych celów Izby,
c) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Izby,
d) dbania o dobre imię Izby i przestrzegania zasad etyki w działalności gospodarczej.
 
3. Członkowie honorowi są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał organów Izby,
b) dbania o dobre imię Izby oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

IV. Nabycie i utrata członkostwa w Izbie

art. 14

1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej o przystąpieniu do Izby. Członkowie założyciele stają się członkami Izby z mocy prawa. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie.

2. Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

a) wystąpienia z Izby poprzedzonego pisemnym wypowiedzeniem członkostwa po uprzednim uregulowaniu należnych zobowiązań wobec Izby,

b) skreślenia z listy członków w następstwie utraty przez członka Izby osobowości prawnej lub innego zdarzenia równoznacznego z zaprzestaniem istnienia danego przedsiębiorcy w obrocie prawnym lub zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,

c) wykluczenia z Izby na mocy uchwały Zarządu na skutek nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby, prowadzenia działalności sprzecznej z celami Izby lub działania na szkodę Izby. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenia wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

d) Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu z Izby na skutek nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek przez okres dłuży niż 6 miesięcy po uprzednim wezwaniu do uregulowania zaległości. W przypadku zaległości powyżej 12 miesięcy Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu na najbliższym posiedzeniu.

3. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

 
4. Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
 
5. Godność członka honorowego nadaje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Izby.

V. Organy Izby

art. 15

1. Organami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja organów Izby trwa 2 lata.

3. Członków organów Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem ust.4.

4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka organu Izby, odwołania na zasadzie art. 18 ust. 15 lub ustania jego członkostwa w Izbie, organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Izby, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Skład organu Izby jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5. Członkami organów Izby mogą być tylko członkowie Izby z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4 i art. 11.

6. Członek Izby może być wybrany tylko do jednego organu Izby.

7. Po upływie każdego roku kadencji, imienne absolutorium dla każdego z członków organów Izby jest poddawane pod dyskusję i głosowane na Walny Zgromadzeniu.

8. Decyzje (uchwały, postanowienia, opinie, stanowiska, orzeczenia, wybory) organów Izby zapadają w głosowaniu jawnym.

9. Głosowania tajne zarządza się, jeśli dotyczą spraw personalnych.

10. W sprawach organizacyjno-porządkowych dopuszcza się formę głosowania pisemnego, w tym przy użyciu poczty elektronicznej.

11. Członkowie organów Izby za wykonywanie zadań statutowych mogą otrzymywać wynagrodzenie, zwrot kosztów lub utraconych zarobków w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Osoby wybrane do organów Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

art. 16.

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje w razie:

a) śmierci,

b) ustania prawa do reprezentacji członka Izby,

c) rezygnacji,

d) odwołania przez organ, który dokonał wyboru,

e) ustania członkostwa w Izbie.

VI. Walne Zgromadzenie

art. 17

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

2.Członkowie Izby, nie będący osobami fizycznymi, są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli.

3. Każdy członek Izby może być reprezentowany przez pełnomocnika, upoważnienie powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Izby lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

art. 18

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa Izby przynajmniej raz w roku kalendarzowym, najpóźniej do 30 czerwca. O terminie, miejscu i porządku obrad Prezes Izby obowiązany jest zawiadomić, w ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia sposób, wszystkich członków co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu można dokonywać pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Izby adres.

2. Członkowie Walnego Zgromadzenia wybierają spośród siebie Prezydium Walnego Zgromadzenia, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.

3. Prezydium Walnego Zgromadzenia składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje co najmniej dwóch członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.

art. 19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Prezesa Izby z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź 1/5 członków Izby, przy czym wniosek musi zawierać wykaz spraw i propozycje uchwał, nad którymi Zgromadzenie będzie obradować.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

3. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia w terminach określonych w art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 2, Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.

art. 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. zatwierdzanie porządku obrad,

2. uchwalanie ramowych wieloletnich programów działalności Izby oraz ocena ich realizacji,

3. wybór Prezesa Izby i ustalanie jego wynagrodzenia,

4. wybór innych członków organów Izby,

5. uchwalanie zasad etyki,

6. uchwalanie wysokości wynagrodzenia, zwrotu kosztów lub utraconych zarobków przysługujących członkom organów Izby,

7. określanie zasad świadczenia bezpłatnych i odpłatnych usług członkom Izby,

8. ustalanie wysokości wpisowego, wysokości i terminów płatności składek członkowskich,

9. określanie najwyższej sumy zobowiązań, do wysokości której Prezes Izby może zaciągać zobowiązania,

10. tworzenie funduszy celowych,

11. tworzenie przedstawicielstw w kraju i za granicą,

12. rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Izby, oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy,

13. udzielanie imiennego absolutorium członkom wybieralnych organów Izby,

14. odwoływanie Prezesa Izby, w tym w przypadku rozwiązania zawartej z nim umowy o pracę lub nie uzyskania przez Prezesa Izby absolutorium, przy czym co do umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia odwołania Prezesa Izby z przyczyn wskazanych wyżej nie obowiązują postanowienia art. 18 i 19 statutu, zaś wniosek w tej sprawie może zgłosić każdy z członków Izby obecnych na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia,

15. odwoływanie członków organów Izby w przypadku nie uzyskania przez nich absolutorium, przy czym co do umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia odpowiedniego punktu z przyczyn wskazanych wyżej nie obowiązują postanowienia art. 18 i 19 statutu, zaś wniosek w tej sprawie może zgłosić każdy z członków Izby obecnych na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia,

16. uchwalanie zmian statutu,

17. podejmowanie decyzji w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości,

18. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby,

19. podejmowanie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej rozwiązania.

art. 21

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 1/2 członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może odbyć się tego samego dnia co pierwszy.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem postanowień art. 39.

4. We wszelkich głosowaniach członek Izby posiada jeden głos.

5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy obecni członkowie.

VII. Zarząd

art. 22

Zarząd jest organem wykonawczym Izby i ze swojej działalności odpowiedzialny jest przed Walnym Zgromadzeniem.

art. 23.

1. Zarząd składa się z Prezesa Izby oraz 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów podczas wyborów na Walnym Zgromadzeniu.

2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona w tajnym głosowaniu na okres wspólnej kadencji Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza oraz Skarbnika.

art. 24

1. Zarząd odbywa posiedzenie stosownie do potrzeb, co najmniej raz w kwartale.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Izby, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu w imieniu Prezydium Zarządu, w wykonaniu uchwał organów Izby, względnie na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Izby lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Głos Prezesa decyduje w przypadku równej ilości głosów, podczas prowadzonych głosowań.

 
4. Członkowie Zarządu są zawiadamiani o posiedzeniu pisemnie co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, i ile członek Zarządu wcześniej podał adres, na który zawiadomienie powinno nastąpić.
 
5. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje przewodniczący posiedzeniu członek Zarządu. Członkowie Zarządu, mający odrębne zdanie w rozpatrywanych sprawach, mają prawo do złożenia na piśmie swego uzasadnienia, które powinno być dołączone do protokołu z posiedzenia.
 
6. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.
 
7. Podjęte w trybie określanym w ust. 6 uchwały zostają zaprotokółowane na posiedzeniu Zarządu z podaniem wyników głosowania.

art. 25.

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Izby zgodnie z przepisami, postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

b) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej oraz budżetu na rok następny,

c) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów głównych kierunków działalności i zasad gospodarki finansowej oraz sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Izby,

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby,

e) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Izby z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,

f) powoływanie komisji problemowych stałych i okresowych jako organów pomocniczych Zarządu; szczegółowy zakres działalności komisji określa regulamin uchwalony przez Zarząd,

g) zatrudnianie pracowników Izby,

h) uchwalanie regulaminu Biura Izby,

i) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

j) podejmowania uchwał w sprawach współpracy i członkostwa Izby w krajowych i zagranicznych organizacjach, w szczególności inicjowanie i koordynowanie tej współpracy,

k) podejmowanie innych czynności, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej,

l) uchwalania regulaminu przyjmowania członków Izby

m) powołanie i rozwiązanie Sądu Polubownego przy Izbie

n) uchwalanie statutu Sądu Polubownego,

o) powoływanie i odwoływanie Prezesa Sądu Polubownego,

p) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Prezesa Sądu, Zastępców Prezesa Sądu oraz Sekretarza Sądu Polubownego,

q) przyjmowanie bieżących i okresowych informacji o działalności Sądu Polubownego przy Izbie.

art. 26

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywani zobowiązań w imieniu Izby upoważniony jest Prezes Izby lub łącznie dwóch członków Zarządu.

2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników określając szczegółowo zakres ich umocowania.

art. 27

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Izby. Do obowiązków Prezesa należy:

a) reprezentowanie Izby na zewnątrz,

b) wykonywanie i nadzór nad realizacją uchwał Zarządu,

c) kierowanie bieżącą działalnością Izby i Zarządu,

d) uczestniczenie w posiedzeniach organów Izby.

2. W przypadku nieobecności Prezesa, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.

art. 28.

1. Dla zapewnienia pełnej realizacji zadań statutowych Zarząd może powołać Biuro Izby.

2. Biuro jest organem wykonawczym Zarządu Izby.

art. 29.

1. Strukturę organizacyjną Biura ustala Zarząd Izby.

2. Zarząd może do pracy w Biurze zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.

3. Kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy wobec pracowników Biura jest Prezes Izby.

VIII. Komisja Rewizyjna

art. 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

art. 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. dokonywanie bieżących i okresowych – co najmniej raz w roku – kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności jej gospodarki finansowej,

2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

4. wybór biegłego rewidenta,

5. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6. opiniowanie planów finansowych Izby,

7. składanie wniosków o odwołanie członków organów Izby.

IX. Zespół Pomocy Zawodowej

art. 32

1. W ramach Izby działa Zespół Pomocy Zawodowej (ZPZ). ZPZ nie jest organem Izby.

2. Rolą ZPZ jest wsparcie członków Izby w rozwiązywaniu problemów zawodowych i prawnych, w szczególności z tytułu odpowiedzialności zawodowej osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości wykonujących czynności szacowania w ramach ich działalności gospodarczej. Z prośbą o pomoc lub poradę może wystąpić każdy członek Izby.

art. 33.

Zespół Pomocy Zawodowej działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

 

X. Komisja Rozstrzygania Sporów

art. 34

1. W ramach Izby działa Sąd Polubowny. Sąd Polubowny nie jest organem Izby.

2. Sąd Polubowny jest powołany do rozstrzygania w trybie mediacji albo arbitrażu sporów między szeroko rozumianego rynku nieruchomości.

3. Sąd Polubowny działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Zarząd Izby.

XI. Gospodarka finansowa i majątek izby

art. 35

1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze inne prawa majątkowe.

2. Majątek Izby powstaje z:

a) składek członkowskich, w tym wpisowego,

b) subwencji, darowizn, spadków i zapisów od innych osób i instytucji,

c) własnej działalności Izby,

d) dochodów z majątku Izby,

e) innych wpływów.

art. 36

1. Izba może tworzyć fundusze celowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na podstawie uchwał Zarządu.

2. Środki funduszów celowych nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

art. 37.

1. Koszty działalności Izby pokrywane są z przychodów wymienionych w postanowieniach art. 35.

2. Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem Izby.

3. Rok finansowy Izby pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

art. 38.

Budżet Izby na dany rok kalendarzowy uchwala Zarząd. Budżet powinien być uchwalony przed końcem roku poprzedzającego.

 

XII. Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

art. 39

Uchwały w sprawie rozwiązania Izby oraz zmian Statutu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

art. 40

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.

 

Dane kontaktowe PIRM

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

ul. Pańska 73 pok. 110
00-834 Warszawa

Biuro Izby czynne:
Poniedziałek godz. 10.00-15.00
Środa godz. 10.00-15.00
Piątek godz. 10.00-15.00

tel: (22) 314-71-95

Numer konta bankowego: 83 1090 1607 0000 0001 1143 4752

Sekretariat Izby:
sekretariat@pirm.pl

Prezes Izby:
 
Rada Izby:
Skarbnik Izby:
Pełnomocnik do spraw praktyk:
Redakcja strony i marketing:

Numer NIP: 952-20-63-903

Władze Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Prezes PIRM – Jerzy Tofil

email: prezes@pirm.pl

Zarząd PIRM :

– Piotr Walczyk (vice-prezes)

– Anna Beer-Zwolińska (sekretarz)

– Joanna Szabłowska-Chann (skarbnik)

 

email: rada@pirm.pl

Komisja Rewizyjna :

– Aleksander Karkut (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

– Tomasz Kotrasiński (Członek Komisji Rewizyjnej)

– Monika Kowal (Członek Komisji Rewizyjnej)

email: kr@pirm.pl