Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

włącz . Opublikowano w Projekty realizowane przez MIiR

W związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości przedstawiamy, w trybie art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o izbach gospodarczych (tj. Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 710, ze zmianami), stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w niniejszej sprawie.

Projekt ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 rokuw sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami(Dz. U. z dnia 27 lutego 2008 roku, ze zmianami)w związku z koniecznością dostosowania upoważnień wynikających z art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami do nowych uregulowań przyjętych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

 

Na wstępie należy zauważyć, że projektowany przepis powiela dotychczasowy system organizacji praktyk zawodowych kandydatów do nabycia uprawnień zawodowych i licencji w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Zgodnie z projektem rozporządzenia organizatorem praktyki zawodowej mogą być związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych. Zapis ten, biorąc pod uwagę brzmienie obecnego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, pozostał zapewne przez przeoczenie faktu, iż obecnie istnieje jeden związek stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych i praktycznie organizatorem praktyki zawodowej może być jedynie Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy, że przepisy nowego rozporządzenia nie mogą faworyzować jednej organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych i ewentualnie prowadzić do powstawania nowych związków stowarzyszeń, jak i nie powinny uniemożliwiać działalności w zakresie organizowania praktyk zawodowych przez inne stowarzyszenia zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego, a przede wszystkim przez izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Tym bardziej, że projektowane rozporządzenie przewiduje prowadzenie praktyk przez przedsiębiorców, a więc zasadne jest, aby organizacje samorządu gospodarczego posiadały status organizatora praktyk zawodowych w rozumieniu tego przepisu.

Proponowane zapisy projektu rozporządzenia dotyczące organizatora praktyki zawodowej faworyzują, w tym pod względem finansowym, jedną organizację zawodową tj. Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Taki stan nie posiada żadnego merytorycznego, logicznego uzasadnienia, jak i nie znajduje oparcia w przepisach prawa i jest niezgodny zarówno z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych i Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach.

Mając powyższe na względzie Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, działając w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o izbach gospodarczych wnosi o:

1) nadanie następującego brzmienia § 2 pkt 4: „4. organizatorze praktyki zawodowej – należy przez to rozumieć stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego, oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości”;

2) nadanie następującego brzmienia § 2 pkt 5: „5. prowadzącym praktykę zawodową - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną, organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, izbę gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, uczelnię na podstawie umowy zawartej z organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych lub izbą gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości albo przedsiębiorcę, wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej”;

3) w § 5 ust. 1 po wyrazach: „ Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej kandydat składa do” proponujemy dodać wyraz: „ wybranego” i dalszą część ustępu pozostawić bez zmian;

4) w § 5 po ustępie 1 proponujemy dodać ust. 2 w następującym brzmieniu: „2. Minister prowadzi listę organizatorów praktyki zawodowej, listę organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i listę izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości”;

5) w § 6 ust. 3 pkt 1 proponujemy uzupełnić zapis, wykreślić przecinek i po wyrazie: „ majątkowych” dodać wyrazy: „ lub izbą gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości”;

6) w § 6 po ust. 4 wnosimy o dodanie ust. 5 w następującym brzmieniu: „5. Izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, mogą prowadzić praktykę zawodową, jeżeli zapewnią, że czynności w ramach praktyki zawodowej kandydat będzie wykonywał pod kierunkiem osoby uprawnionej, spełniającej wymagania określone w ust. 1.”. Po wprowadzeniu proponowanego przez nas zapisu zmianie ulegnie numeracja  dotychczasowych pkt. z § 6;

7) § 7 ust. 1 proponujemy następujące brzmienie § 7 ust. 1: „§ 7.1. Organizator praktyki zawodowej prowadzi i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową, którzy złożyli u niego wniosek o wpis na listę”;

8) w § 7 ust. 2 po wyrazach: „ Organizator praktyki zawodowej wpisuje na listę prowadzących praktykę zawodową osoby uprawnione, przedsiębiorców, …” dodać następujące wyrazy: „ izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości” i dalszą część tego zdania pozostawić bez zmian;

9) w § 7 ust. 2 proponujemy dodać drugie zdanie w następującym brzmieniu: „ Osoby uprawnione, przedsiębiorcy, izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, uczelnie oraz organizacje zawodowe mogą złożyć jeden wniosek do jednego z organizatorów praktyki zawodowej”.

10) w § 7 ust 4 po pkt. 4 wnosimy o dodanie pkt. 5 w następującym brzmieniu:

„5) w przypadku izby gospodarczej:

a)   nazwę i siedzibę,

b)   datę wpisu,

c)    imię i nazwisko osoby reprezentującej izbę gospodarczą w sprawach prowadzenia praktyk zawodowych,

d)   imię i nazwisko, adres oraz numer uprawnień osoby uprawnionej, o której mowa w § 6 ust. 5.”

Wskazany w projekcie zapisu § 7 ust. 4 pkt 5 § 6 ust. 5 dotyczy przedstawionego powyżej brzmienia § 6 ust. 5;

11) proponujemy następujące brzmienie § 7 ust.5:  „5. W przypadku określonym w § 5 ust. 2 pkt 2 organizator praktyki zawodowej wyznacza prowadzącego praktykę zawodową spośród osób uprawnionych, przedsiębiorców, organizacji zawodowych lub izb gospodarczych – wpisanych na listę, o której mowa w ust. 1”;

12) w § 8 ust. 2 po wyrazach : „albo pkt 4 lit. a i c-d” wnosimy o dodanie wyrazów: „albo pkt 5 lit. a i c-d”. Powyższe stanowi konsekwencję propozycji wprowadzenia w § 7 ustępu 5 w wyżej proponowanym brzmieniu;

13) w § 8 ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazach: „Organizator praktyki zawodowej wpisuje w dzienniku praktyki zawodowej imię i nazwisko kandydata, numer dziennika” proponujemy po przecinku dodać następujące wyrazy: „ nazwę organizatora praktyki zawodowej” i dalszą część tego zdania pozostawić w brzmieniu zgodnym z przesłanym projektem;

14) w § 8 ust. 3 pkt 2 po wyrazach „przedsiębiorca, uczelnia” proponujemy wykreślić wyraz „lub” i po przecinku dodać wyrazy: „ organizacja zawodowa lub izba gospodarcza”;

15) w § 9 ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazach: „ zawodową jest przedsiębiorca, organizacja zawodowa” proponujemy po przecinku dodać wyrazy: „ , izba gospodarcza”.

Zdaniem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego modyfikacji wymaga także przewidywany w projekcie rozporządzenia tryb postępowania kwalifikacyjnego, jak i sama konstrukcja egzaminu. Egzamin powinien być oceniany przez zdających kandydatów jako sprawiedliwy i wiarygodny test ich rzeczywistej wiedzy, weryfikujący nie tylko pamięciowe opanowanie materiału, ale rozumienie przez kandydata zagadnień, których treści „nauczył się na pamięć”. Po rezygnacji z zadania test w swej dotychczasowej formule pokrywałby tylko wiedzę „pamięciową”, etap ustny egzaminu wyłącznie wiedzę praktyczną z zakresu wyceny nieruchomości, natomiast brakowałoby sprawdzenia wiedzy czysto merytorycznej, w szczególności w kontekście rozumienia zagadnień matematycznych oraz ekonomiczno-finansowych. Naczelną zasadą weryfikacji wiedzy kandydata w formie testu powinna być eliminacja „taktyki” jego rozwiązywania polegająca na zaznaczaniu odpowiedzi na „chybił trafił” właściwej dla gier losowych. Szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian w zakresie sposobu organizacji egzaminu zawiera przygotowany przez Piotr Cegielskiego, wieloletniego członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, doświadczonego dydaktyka i rzeczoznawcę majątkowego; załącznik do niniejszego pisma.


Wobec powyższego wnosimy w szczególności o:

1)      dodanie w § 21 po ust. 5 ust. 6 w następującym brzmieniu: „6. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą uczestniczyć przedstawiciele prowadzących praktyki zawodowe w charakterze obserwatora”, oraz ust. 7 w następującym brzmieniu: „7. Przebieg egzaminu obejmującego część pisemną i ustną może być rejestrowany za pomocą urządzenia służącego do zapisu obrazu i dźwięku”;

2)      dodanie w § 27 nowego ustępu 5a w brzmieniu: „5a. W trakcie trwania części pisemnej egzaminu kandydat ma prawo korzystać z 4-8 działaniowego kalkulatora (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procent, pierwiastek, potęga, prosta wewnętrzna pamięć) biurowego lub podręcznego. Korzystanie z kalkulatorów o większej liczbie wbudowanych funkcji oraz z kalkulatorów programowalnych jest niedopuszczalne. Bezpośrednio przed częścią pisemną egzaminu zespół kwalifikacyjny dokona sprawdzenia kalkulatorów pod kątem dopuszczenia do ich wykorzystania w trakcie egzaminu.”

3)      nadanie następującego brzmienia ust 1. § 28: „1. Część pisemna egzaminu trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań.”

4)      nadanie następującego brzmienia ust 2. § 28: „2. Za każdą odpowiedź w teście przyznaje się:

1) za odpowiedź prawidłową: 1 punkt,

2) za brak odpowiedzi: 0 punktów,

3) za błędną odpowiedź: -1 punkt (punkt ujemny)”;

5)      nadanie następującego brzmienia ust 3. § 28: „3. Do części ustnej egzaminu mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali z testu co najmniej 67 punktów.

6) w § 31 ust. 3 proponujemy wykreślić wyrazy: „wybranych przez Komisję” i w ich miejsce wpisać wyrazy: „wylosowanych przez kandydata”.

Wątpliwości Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego wzbudza także ustalenie w projekcie rozporządzenia, bez konsultacji i rzetelnej kalkulacji kosztów, ograniczenia wysokości opłaty za praktykę do 45 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się wpisu, a więc większego niż to wskazane w art. 197 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wersji, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Już sam zapis ustawowy ograniczający wysokość opłaty za praktykę do 50 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przyjęty w istocie bez konsultacji z przedsiębiorcami prowadzącymi takie praktyki zawodowe, zdaniem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego narusza zasadę swobodnego kształtowania stosunków gospodarczych pomiędzy stronami. Dalsze ograniczanie w przepisie wykonawczym wysokości opłaty jest nie do zaakceptowania przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego - organizację samorządu gospodarczego, zrzeszającą, między innymi podmioty gospodarcze prowadzące praktyki zawodowe.

Powyższe uwagi są także zasadne w odniesieniu do próby ukształtowania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej, w wysokości niższej niż ta wskazana w ustawie.


Przedstawiając powyższy wniosek, postulaty i uwagi, oczekujemy ich uwzględnienia. Nadto wnosimy o zorganizowanie spotkania z organizacjami, które w ramach konsultacji społecznych złożyły uwagi do projektu rozporządzenia, w celu ich omówienia i przedstawienia w tym zakresie stanowiska przedstawicieli Ministra. Spotkanie takie z pewnością przyczyni się do powstania aktu prawnego, który zapewni prawidłową organizację praktyk zawodowych, z uwzględnieniem samorządu gospodarczego w ich strukturze, jak i postępowań kwalifikacyjnych w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Piotr Walczyk                                                                                                                       

Prezes PIRM

Załączniki
Download this file (StanowiskoPIRM_ws_rozp_nadawania_uprawnien.pdf)Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozp. ws nadawania uprawnień zawod.[Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozp. ws nadawania uprawnień zawod.]566 kB
Download this file (Uwagi_Piotr_Cegielski.pdf)Propozycja zmian autorstwa Piotra Cegielskiego[Propozycja zmian autorstwa Piotra Cegielskiego]306 kB

Praktyka wyceny

Warszawski pierwotny rynek mieszkaniowy 2010

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY

III kwartał 2010

Od końca 2008 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo kryzysu, który dosięgnął Europę oraz zachowawcze postawy banków, niechęć do udzielania kredytów zatrzymały część inwestycji deweloperskich. Jednak już pod koniec roku 2009 pewna „odwilż” w bankach dała deweloperom zielone światło do kontynuacji prac. Zaowocowało to sporą ilością inwestycji oddawanych do użytku.

Ulga związana z zażegnaniem kryzysu znacząco wpłynęła na sytuację finansową deweloperów, którzy wznowili lub rozpoczęli kolejne inwestycje budowlane.

Poniższy wykres pokazuje rozkład ilości inwestycji oddawanych do użytkowania w ostatnich kwartałach oraz planowanych do oddania w następnych.

 image002

Więcej…