Zjazd Założycieli Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Komitet Organizacyjny informuje, że w dniu 08 listopada 2008 roku, w budynku Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul Czackiego 3/5  w Warszawie, sala numer  B, o godzinie  11.00 rozpocznie się Zjazd Założycieli Polskiej Izby  Rzeczoznawstwa Majątkowego.
Planowany ramowy porządek obrad w sekcji WIĘCEJ

Planowany ramowy porządek obrad

Rejestracja uczestników zjazdu. godz. 9.30-11.00
Początek obrad godz. 11.00
Obrady godz. 11.00- 12.30
Przerwa kawowa godz. 12.30-13.00
Obrady godz. 13.00- 15.00
Catering – lunch godz. 15.00-16.00
Obrady godz. 16.00- 18.00
Zakończenie obrad godz. 18.00

 

 

Szczegółowy porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Zjazdu Założycieli PIRM, przemówienie powitalne
 2. Wybór Prezydium Zjazdu Założycielskiego- 3 osoby: przewodniczący obrad, wiceprzewodniczący oraz  sekretarz
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- 3 osoby
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej- 3 osoby
 5. Głosowanie nad  przyjęciem zaproponowanego porządku obrad
 6. Komunikat organizatorów zjazdu ze sprawdzenie obecności Założycieli,  ilości Pełnomocników i ustalenie ważności Zjazdu Założycielskiego.
 7. Podjęcie uchwały nr 1 o  założeniu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego
 8. Dyskusja nad projektem statutu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego i podjęcie uchwały nr 2 o uchwaleniu Statutu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego- głosowanie jawne, podpisanie przyjętego statutu przez Założycieli i ich Pełnomocników.
 9. Przerwa kawowa
 10. Podjęcie uchwały nr 3 o  wyborze członków Komitetu Założycielskiego  Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz o zwrocie członkom poniesionych kosztów związanych z rejestracją izby – 3 osoby.
 11. Podjęcie uchwały nr 4 upoważniającej Komitet Założycielski do dokonywania zmian statutu, gdyby taka konieczność zaistniała w postępowaniu rejestrowym na skutek zarządzeń sądu lub uwag organu nadzorującego.
 12. Ustalenie list kandydatów na Prezesa Izby, kandydatów na członków Rady Izby i  kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
 13. Wybór Prezesa Izby, wybór sześciu członków Rady Izby, wybór trzech członków Komisji Rewizyjnej
 14. Podjęcie uchwały nr 5 o wyborze Prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego , podjęcie uchwały nr 6 o wyborze sześciu członków  Rady Izby, podjęcie uchwały nr 7 o wyborze trzech członków  Komisji Rewizyjnej 
 15. Catering- lunch, przerwa na ukonstytuowanie się organów  Izby,
 16. Ogłoszenie  wyników ukonstytuowania się statutowych organów Izby
 17. Podjęcie uchwały nr 8  w sprawie  zaproponowanej przez   wybraną Radę Izby wysokości  wpisowego, wysokości składek i terminów ich wpłaty, podjęcie uchwały nr 9 o wysokości najwyższej kwoty zobowiązań finansowych, do wysokości której Prezes Izby może zaciągać zobowiązania finansowe.
 18. Podjęcie uchwały nr 10 o wysokości wynagrodzenia Prezesa Izby i członków organów Izby oraz  w sprawie zwrotu poniesionych przez nich uzasadnionych kosztów związanych z prowadzeniem Izby.
 19. Podjęcie uchwały nr 11 w sprawie  niezwłocznego przekazania, po zarejestrowaniu Izby w KRS,  rozliczenia finansowego  i środków finansowych z konta założonego na potrzeby „Izby Gospodarczej Rzeczoznawców Majątkowych w organizacji” na wskazany przez Prezesa Izby rachunek  bankowy Izby. 
 20. Sprawy wniesione i wolne wnioski, przyjęcie  uchwał i wniosków ze spraw wniesionych
 21. Wystąpienie wybranego Prezesa Izby
 22. Zamknięcie Zjazdu Założycielskiego

Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Krystyna Baraniecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*