Powstała Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

Powstanie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego jest faktem! 8 listopada 2008r w Warszawie, sukcesem zakończyło się Zgromadzenie Założycielskie PIRM. Nienaganna organizacja spotkania, dbałość o procedury formalne oraz profesjonalne prowadzenie dyskusji pozwoliły, w niespełna sześć godzin na realizację założonego programu obrad.

Po powitaniu przybyłych i otwarciu obrad dokonano wyboru organów formalnych Zgromadzenia: tj. Prezydium, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. W dyskusji poprzedzającej przyjęcie proponowanego porządku obrad zostały zgłoszone projekty trzech uchwał, pierwotnie w nim nie ujętych. Trwająca dyskusja oraz procedury formalne nad ww. poprawkami do porządku obrad pozwoliły Komisji Skrutacyjnej na skrupulatne sprawdzenie danych przed ogłoszeniem komunikatu w sprawie kworum, tj. sprawdzenie obecności Założycieli, ilości pełnomocników i ustalenie ważności Zgromadzenia Założycielskiego w świetle ustawy o izbach gospodarczych. Po przegłosowaniu porządku obrad podjęto jednogłośnie pierwszą, bez wątpienia historyczną uchwałę Zgromadzenia: Uchwałę o założeniu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Zwieńczenie wzajemnej determinacji w dążeniu do założenia Izby, obecni na Sali wyrazili wobec siebie owacją na stojąco. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad ostatnimi poprawkami do projektu Statutu PIRM. Należy wspomnieć, że wspomniany projekt, było owocem pięcioletniej pracy. Dokument ukształtowany został przez Założycieli w formie elektronicznej, poprzez aktywny udział w liście dyskusyjnej PIRM. Po przegłosowaniu zgłoszonych poprawek uchwalono Statut Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, który opatrzony został 142 podpisami Założycieli. Po krótkiej przerwie, zebrani dokonali wyboru członków Komitetu Założycielskiego i podjęli w tym względzie stosowną uchwałę. W takiej samej formie Założyciele umocowali wybrany uprzednio Komitet do dokonywania ew. zmian statutu, na wypadek gdyby taka konieczność zaistniała w postępowaniu rejestrowym. Dalsza część zgromadzenia poświęcona została procedurom wyboru władz Izby. Ustalono listy kandydatów: na Prezesa Izby, członków Rady Izby oraz członków Komisji Rewizyjnej. Wybory odbyły się głosowaniu tajnym. W wyniku podjętych uchwał dokonano wyboru: Prezesa PIRM, którym został Janusz Nowak; Rady PIRM, do której mandaty uzyskali wiceprezesi: Krystyna Baraniecka i Wojciech Nurek, sekretarz: Katarzyna Puterko oraz członkowie rady: Sławina Kosmulska, Paweł Drelich i Mieczysław Anioł, a także Komisji Rewizyjnej, w której zasiadać będą: Lucyna Michalec, Henryk Czajkowski i Krzysztof Głębicki. Przerwa wymagana, na ukonstytuowanie się nowowybranych organów izby była dla przybyłych okazją do krótkiego lunchu i ostudzenia emocji. Tych ostatnich ponownie nie brakło w trakcie dyskusji, jaka wywiązała się już po ogłoszeniu rezultatów ukonstytuowania się władz Izby. W wyniku uzgodnień podjęto trzy uchwały o następującej treści:

  1. Zjazd Założycielski Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego przyjmuje, że troską środowiska rzeczoznawców majątkowych powinno pozostawać to, aby zawód rzeczoznawcy majątkowego pozostał wolnym zawodem eksperckim opartym o formułę swobodnego samoorganizowania się rzeczoznawców majątkowych w organizacje zawodowe o zróżnicowanym statusie prawnym. Zjazd Założycielski Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego uważa zorganizowanie zawodu w formie zamkniętej korporacji (samorządu zawodowego) za szkodliwe zarówno dla rzeczoznawców majątkowych jak i dla ich klientów.
  2. Zjazd Założycielski Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego wyraża sprzeciw przeciwko nadaniu jakimkolwiek standardom zawodowym rzeczoznawców majątkowych rangi prawa państwowego w drodze uzgadniania ich z właściwym ministrem. Procedura taka stoi w sprzeczności zwłaszcza z możliwością stosowania w praktyce polskich rzeczoznawców majątkowych istniejących już i uznanych na świecie Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW) opracowanych przez International Standards Committee (IVSC). Zjazd Założycielski Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego uważa, że deklaracja o wyborze przez rzeczoznawcę majątkowego standardów do stosowania powinna odbywać się na zasadzie jasno wyrażonej w opracowaniach sporządzanych przez rzeczoznawcę majątkowego dobrowolności.
  3. Zjazd Założycielski Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego zaleca Radzie Izby stworzenie  wzajemnego samofinansującego się Funduszu Rzeczoznawców Majątkowych na pokrycie kosztów postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej, obejmującej sprawy oceny przez KA, sprawy przed KOZ , itp., z którego mogłyby być finansowane usługi wyspecjalizowanych prawników i opinie prawne  innych rzeczoznawców wykonujących specjalistyczne opinie w tych postępowaniach.

Rozpoczęła się końcowa część spotkania. Założyciele, świadomi podstawowego celu Zgromadzenia procedowali sprawnie, podejmując kolejne uchwały o znaczeniu operacyjnym. Krótkie wystąpienie Prezesa Izby, w którym dokonał on skrótowej oceny wyników Zgromadzenia, stwierdził osiągnięcie jego celów i podziękował zebranym poprzedziło formalne zamknięcie Zgromadzenia Założycielskiego.

Mamy Izbę! Żyjący z rzeczoznawstwa praktycy zawodu mają nareszcie swoją organizację zawodową. Organizację, w której pokładają nadzieję na poprawę wielu niesprawnie funkcjonujących dotąd mechanizmów regulujących wykonywanie tej profesji. Aby nadzieje te przerodziły się w rzeczywistość, oprócz wzajemnych podziękowań trzeba pracy. Wypełni ona teraz dni oczekiwania na zarejestrowanie Izby. Kto na Zgromadzenie dotarł, mógł podziwiać zjawisko dość rzadkie, nawet w skali krajowej. Znacznie ponad setka osób o różnych poglądach, charakterach i sposobie bycia potrafiła przygasić w sobie indywidualizm, osobiste preferencje i chęć postawienia „na swoim” w imię wyższego celu. Cel ten osiągnięto. W tym stanie rzeczy trudno jest przypuszczać, że nie pójdziemy dalej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*