Informacja o statusie obowiązywania w Polsce standardów wyceny nieruchomości.

Uchwała w wersji do druku /PDF/ dostepna jest TUTAJ

UCHWAŁA RADY
POLSKIEJ IZBY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

z dnia 26.02.2009 r.

Informacja o statusie obowiązywania w Polsce
standardów wyceny nieruchomości

  1. PIRM informuje, że w chwili obecnej nie obowiązują standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  2. W związku z tym rzeczoznawcy majątkowi mają aktualnie pełną swobodę w zakresie decyzji o stosowaniu lub niestosowaniu dowolnych standardów (standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych (PFSRM), Europejskich Standardów Wyceny (TEGoVA), Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW)) . Sytuacja ta, w ocenie PIRM, jest pożyteczna dla rynku nieruchomości, bowiem celem wyceny jest poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa określenie wartości własności nieruchomości lub innych praw.
  3. PIRM informuje, że rozpowszechniane twierdzenia jakoby jakiekolwiek standardy ”posiadały status standardów zawodowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami” są nieprawdziwe i stanowią dezinformację zarówno rzeczoznawców, jak i ich klientów, w tym banków, sądów, organów administracji rządowej i samorządowej. PIRM zwraca uwagę, że twierdzenia te jako nieprawdziwe mogą nosić znamiona nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). A nadto zdaniem PIRM twierdzenia te mogą stanowić element praktyk monopolistycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (tekst jednolity Dz. U. z 22 kwietnia 1997 r. Nr 49, poz. 318).
  4. PIRM informuje, że w tej sytuacji, żądanie ze strony jakichkolwiek organów władzy czy administracji i innych czynników publicznych stosowania standardów, rzekomo obowiązujących z art. 175 ugn, nie znajduje oparcia w prawie. Dotyczy to również procedur przetargowych, poprzez sformułowanie w specyfikacji wymogu nie znajdującego oparcia w przepisach prawa.
  5. PIRM, reprezentując interes swoich członków, podejmie działania prawne w przypadku udokumentowanych, niezgodnych z prawem wymagań i rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji.
PIRM w pełni podziela stanowisko Ministerstwa Infrastruktury przedstawione w piśmie z dnia 27 listopada 2008 BN5d-076-020/08, w sprawie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych, gdzie stwierdza się, że standardy : „powinny (…) pełnić rolę koniecznego uzupełnienia regulacji wynikających ze standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. Uzupełnienie to powinno polegać na takim sformułowaniu treści standardów krajowych aby nie regulowały one kwestii już określonych w standardach międzynarodowych i polskich przepisach prawa lecz, odnosząc się do wspomnianych regulacji, stanowiły ich uzupełnienie.
Tworzenie autonomicznego systemu standardów zawodowych, które obowiązywałyby tylko polskich rzeczoznawców majątkowych stoi w sprzeczności z ideą integracji rynków nieruchomości europejskich.”

Informacje:
Przepisy dotyczące obowiązku uzgodnienia standardów z właściwym ministrem wprowadzone zostały do ustawy o gospodarce nieruchomościami nowelizacją z 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
W uzasadnieniu do tej noweli pisano o standardach, jako o normach zawodowych, które nie stanowią powszechnie obowiązującego prawa, ale nie powinny być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
Tę właśnie zgodność standardów z przepisami prawa ma sprawdzać właściwy minister, dokonując uzgodnienia standardów.
Nowelizacja z 2003 r. wprowadziła też do art. 4 (zawierającego słowniczek) definicję standardu zawodowego.
Zgodnie z tą definicją przez standardy zawodowe należy rozumieć reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, ustalone zgodnie z przepisami prawa.
Art.175.pkt.6.ugn, stanowi:
„Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”
oraz
Art.4pkt.15ugn, stanowi:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o organizacjach zawodowych – należy przez to rozumieć utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności odpowiednio rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości”
W związku z opisanym wyżej stanem prawnym, Komisja Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych informując o stanie i zasadach stosowania od 1 stycznia 2008 r. Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) podaje, że mają od początku 2008r. obowiązywać w ramach PKZW nowo opracowane standardy (symbole KSWP i KSWS) oraz część dotychczasowych standardów (symbole I.1, III.6, V.4).
Komisja podaje, że status norm zawodowych jest zróżnicowany: standardy nowe (symbole KSWP i KSWS) wchodzą z życie od 1 stycznia 2008 r. z okresem przejściowym do 1 marca 2008 r. W okresie przejściowym (1.01 – 29.02.2008 r.) standardy nowe są wykorzystywane do oceny w charakterze not interpretacyjnych, a od 1.03.2008 r. posiadają status norm zawodowych.
Natomiast spośród standardów dotychczasowych – starych (symbole I.1, III.6, V.4) mają, zdaniem Komisji, obowiązywać tylko standardy wskazane w informacji Komisji, przy czym od 1 stycznia 2008 r. powinny mieć wyłącznie charakter tymczasowych not interpretacyjnych. Pozostałe stare standardy zostały, zdaniem Komisji, wycofane ze stosowania.

Komentarz do ww. informacji Komisji Standardów PFSRM

Komentarz do starych standardów tzw. „zielona książeczka”:
„Po tej nowelizacji natomiast, dopóki nie nastąpi uzgodnienie standardów PFSRM z właściwym ministrem, trzeba przyjąć, że Standardy te utraciły swą moc i nie mogą obecnie stanowić podstawy do oceny postępowania rzeczoznawcy majątkowego.”

Komentarz do nowych standardów tzw. PKZW:
„Standardy uchwalone w dniach 12-13 grudnia 2007 roku przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych nie mogą być zatem obecnie, bez uzgodnienia z właściwym ministrem, uznane za obowiązujące.
Dlatego też uchwała Rady Krajowej PFSRM, z której wynika, że obowiązują one od 1 stycznia 2008 r., bez takiego uzgodnienia jest sprzeczna z prawem.”

Źródło komentarza:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz pod red. Gerarda Bieńka

(autorzy: G. Bieniek, Stanisława Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, W-wa 2008,
wyd. LexisNexis, s. 570):

Zalecenia:
PIRM zaleca wszystkim swoim członkom wydrukowanie niniejszej informacji oraz posługiwanie się nią w codziennej praktyce zawodowej oraz okazywanie tej informacji na każde żądanie zamawiających usługi lub poszukujących informacji o stanie prawnym i zakresie obowiązywania standardów wyceny nieruchomości w naszym kraju.

z up.
RADY POLSKIEJ IZBY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

Janusz Nowak
Prezes PIRM
Uchwała w wersji do druku /PDF/ dostepna jest TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*