Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury: rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę w wyborze standardów do stosowania.

PIRM otrzymała pismo z Ministerstwa Infrastruktury pana ministra Olgierda Dziekońskiego, w którym Ministerstwo podziękowało za informacje dotycząca powstania i funkcjonowania Izby oraz zadeklarowało chęć informowania Izby o sprawach legislacyjnych związanych z problematyką rzeczoznawstwa majątkowego i rynku nieruchomości.
Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do kwestii statusu, obowiązywania i dobrowolnego charakteru różnych standardów zawodowych. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na  niezwykle istotny fragment pisma:

„(…) rzeczoznawca majątkowy w obecnym stanie prawnym nie jest zobowiązany do stosowania określonych standardów zawodowych, gdyż żadne z funkcjonujących na polskim rynku nieruchomości standardy zawodowe lub dokumenty noszące podobną nazwę nie spełniają wymogu ich uzgodnienia z ministerem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a zatem nie są standardami zawodowymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tym samym rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę, w granicach zgodności zapisów standardów z przepisami prawa do wyboru i stosowania takich standardów zawodowych, jakie uzna za stosowne i adekwatne do konkretnego przypadku wyceny”

Treść pisma Ministerstwa Infrastruktury w sekcji – Przeczytaj cały artykuł

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Podsekretarz Stanu
Olgierd Dziekoński

Pan
Janusz Nowak
Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

W odpowiedzi na pisma Pana Prezesa uprzejmie dziękuję za informację o Zgromadzeniu Założycielskim Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego (PIRM), przekazanie dokumentów tj. statutu, składu władz oraz aktualnej listy członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz przedstawienie stanowiska PIRM w sprawie „najpilniejszych zagadnień, które związane są z problematyką wyceny nieruchomości oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty obsługujące rynek nieruchomości”. Jednocześnie przychylam się do prośby Pana Prezesa o informowaniu PIRM w sprawach legislacyjnych, których przedmiotem jest działalność rzeczoznawców majątkowych, w celu wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania tego zawodu.

Równocześnie chciałbym odnieść się do stanowiska Założycieli PIRM wyrażonego uchwałą z dnia 8 listopada 2008 r., o dobrowolnej zasadzie wyboru przez rzeczoznawcę majątkowego standardów do stosowania. Stosownie do regulacji zawartej w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603, z późn. zm.) standardy zawodowe stanowią ustalone zgodnie z przepisami prawa reguły postępowania, przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Przepis art. 175 ust. l ww. ustawy nakłada na rzeczoznawcę majątkowego obowiązek „wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, za szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości”. Z powyższych regulacji wynika iż standardy zawodowe stanowią normy zawodowe w dziedzinie wyceny nieruchomości, a rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do ich stosowania w trakcie wykonywania czynności szacowania nieruchomości, jednakże gdy nie są one sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią standardów a przepisami prawa rzeczoznawca obowiązany jest zastosować odpowiednie przepisy prawa.

W myśl art. 175 ust. 6 ww. ustawy standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych umieszcza się w Dzienniku Urzędowym właściwego ministra. Stosując wykładnię literalną przepisów dotyczących uzgadniania standardów zawodowych, ustawodawca nie zastosował żadnego podmiotowego ograniczenia dotyczącego procesu uzgadniania standardów. Sformułowanie „ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych” powinno być zatem rozumiane możliwie szeroko, za czym dodatkowo przemawia fakt, iż ustawodawca użył w tym przepisie liczby mnogiej w odniesieniu do organizacji zawodowych, co sugeruje, że standardy powinny być w miarę możliwości ustalane i tworzone przez wszystkie działające na rynku nieruchomości organizacje zawodowe. Dotychczas żaden z przedstawionych przez Federację standardów nie został uzgodniony. W związku z powyższym, do chwili ich uzgodnienia z właściwym ministrem standardy te nie mogą być traktowane jako powszechnie obowiązujące reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Reasumując, rzeczoznawca majątkowy w obecnym stanie prawnym nie jest zobowiązany do stosowania określonych standardów zawodowych, gdyż żadne z funkcjonujących na polskim rynku nieruchomości standardy zawodowe lub dokumenty noszące podobną nazwę nie spełniają wymogu ich uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a zatem nie są standardami zawodowymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tym samym rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę, w granicach zgodności zapisów standardów z przepisami prawa, do wyboru i stosowania takich standardów zawodowych, jakie uzna za stosowne i adekwatne do konkretnego przypadku wyceny.

Z wyrazami szacunku
Podsekretarz Stanu
Olgierd Dziekoński
skan dokumentu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*