Związek Banków Polskich i Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego intensyfikują kontakty w celu rozszerzenie źródeł wiedzy o rynku nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy Państwu ostatnią korespondencję pomiędzy Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Treść dokumentów oraz oryginały do wglądu w sekcji – Przeczytaj cały artykuł

Warszawa, dnia 16.03.2009

Związek Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes

Sz. Pan
Janusz Nowak
Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

nawiązując do mojego jeszcze ubiegłorocznego, roboczego spotkania z przedstawicielami Rady Izby, pod przewodnictwem Pana Wiceprezesa Wojciecha Nurka, pragnę poinformować że Związek Banków Polskich aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu w naszym kraju. Jednym z istotnych -pozytywnie zweryfikowanych w praktyce wielu krajów – sposobów na wychodzenie z okresów dekoniunktury gospodarczej jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, przysłowiowe już koło zamachowe gospodarki. Obecne ostre wyhamowanie akcji kredytowania hipotecznego nie znajduje uzasadnienia w polskich realiach mieszkaniowych, a Polska zajmuje w Europie z reguły ostatnie, lub przedostatnie miejsce, jeśli chodzi o poziom zaspokajania tych potrzeb.

Istotnym elementem budowania odbudowy zaufania w sferze obrotu nieruchomościam. -zwłaszcza w relacjach pomiędzy deweloperem, bankiem i nabywcą nieruchomości – jest wiarygodna informacja o wartości nieruchomości. Zapotrzebowanie na taką informację rośnie zwłaszcza w okresach niepewności i zmian rynkowych trendów. Niestety taka sytuacja jest nadużywana przez pojawiające się na rynku nowe podmioty oferujące i publikujące własne – z reguły nie podparte wiarygodnymi danymi – opinie, raporty i prognozy dotyczące zmian wartości nieruchomości, cen transakcyjnych. Dlatego też ponawiam zaproszenie do bardziej aktywnej współpracy pomiędzy środowiskiem bankowym i środowiskiem rzeczoznawców majątkowych działających w ramach Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Z satysfakcją mogę poinformować, iż zgodnie z moją grudniową deklaracją, od stycznia 2009 roku Związek Banków Polskich oferuje nową wersję Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON, pozwalającą na zaproszenie do uczestnictwa w Systemie innych uczestników rynku obrotu nieruchomościami. Włączenie się rzeczoznawców majątkowych do współpracy z AMRON przyniesie korzyści zarówno rzeczoznawcom uczestniczącym w Systemie jak i sektorowi bankowemu. W marcu 2009 roku w strukturze Centrum Prawa Bankowego i Informacji, na bazie dotychczasowego Zespołu AMRON, powołane zostanie Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – Centrum AMRON. Nowym obszarem działania Centrum AMRON będzie oferowanie cyklicznych analiz, raportów. Również w tym obszarze widzę możliwość współpracy ze środowiskiem rzeczoznawców majątkowych. Tym bardziej, że mamy już pierwsze zgłoszenia indywidualne rzeczoznawców przystąpienia do AMRON.

Jestem przekonany, że takiej aktywniejszej współpracy pomiędzy Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego sprzyjał będzie fakt, powołania na funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP Pana Jacka Furgi, Wiceprezesa Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, odpowiedzialnego m.in. za rozwój Systemu AMRON.

Z uwagą obserwuję proces oceny przez Komisję Nadzoru Finansowego opracowanego przez PFSRM nowego standardu wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności (KSWS3). Byłbym zobowiązany za Państwa aktualne stanowisko w tej istotnej również dla środowiska bankowego sprawie.

Oryginał pisma w formacie pdf

 

Warszawa, 31 marca 2009 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

odnosząc się do listu otrzymanego od Pana Prezesa, pragnę wyjawić, że środowisko rzeczoznawców skupione wokół PIRM również zainteresowane jest poszukiwaniem skutecznych form przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu, odczuwanemu na rynku nieruchomości. Jedną z głównych intencji działalności PIRM jest zwrócenie uwagi na złą jakość źródeł informacji, które winny stanowić podstawę rzetelnej oceny zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości.

W warunkach korzystnej koniunktury gospodarczej oraz związanego z tym zjawiskiem systematycznego wzrostu cen nieruchomości rola wiarygodnych źródeł wiedzy o rynku nieruchomości, w tym także rzetelnej wyceny nieruchomości, była mocno marginalizowana.

Mamy świadomość, że odbudowie zaufania podmiotów występujących na rynku nieruchomości towarzyszyć
musi rozwój profesjonalnych narzędzi niezbędnych do systematycznego i obiektywnego monitorowania procesów zachodzących na rynku nieruchomości. Jednym z istotnych narzędzi poprawiających obecną
sytuację w tym zakresie może stać się z pewnością, stanowiący własność ZBP – System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON.

Z przyjemnością zapoznamy się z zasadami korzystania z tego systemu licząc, że jego rozwój przyczyni się stopniowo do przeniesienia ciężaru procesu wyceny z kwestii proceduralnych na jakość źródeł informacji.

W imieniu PIRM z zadowoleniem przyjmuję informację o powołaniu na funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP Pana Jacka Furgi. Jest to postać znana w naszym środowisku i szanowana z uwagi na wieloletnie doświadczenie na obszarze związanym z rynkiem nieruchomości.

W sprawie proponowanego przez PFSRM standardu bankowego Izba przyjmuje stanowisko równoprawności i dobrowolności stosowania różnych istniejących standardów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pełnego, bezpośredniego wdrożenia do praktyki polskich rzeczoznawców majątkowych Międzynarodowych Standardów Wyceny także na polu wyceny związanych z zabezpieczeniem wierzytelności banków.

Jednocześnie pozwalam sobie przesłać Panu Prezesowi pismo Ministerstwa Infrastruktury otwierające pozytywną perspektywę pełnej implementacji Międzynarodowych Standardów Wyceny.

PIRM jest otwarta na współpracę ze Związkiem Banków Polskich we wszystkich kwestiach, które mogą przyczynić się do poprawy bieżącej sytuacji. PIRM otwarta jest na zorganizowanie serii merytorycznych, roboczych spotkań w związku z interesującą ZBP i PIRM problematyką.

Z wyrazami szacunku

Janusz Nowak
Prezes Polskiej Izby
Rzeczoznawstwa Majątkowego

do wiadomości:

  • ld PIRM
  • www.pirm.pl

Oryginał pisma w formacie pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*