Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

W dniu 30 maja 2009 r. o godz. 1100 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Porządek obrad oraz tresc propozycji zmian statutu PIRM dostępne w sekcji – Przeczytaj cały artykuł

Porządek Obrad I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego
Warszawa 30.05.2009 r.

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych – powitanie  prezes Janusz Nowak
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia; przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczącego oraz  sekretarza ( propozycje Jarosław Matejczuk, Włodzimierz Majcherczyk, Katarzyna Puterko)
 3. Głosowanie nad  przyjęciem zaproponowanego porządku obrad
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- 3 osoby (propozycje z sali )
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej- 3 osoby ( propozycje z sali)
 6. Sprawdzenie obecności, pełnomocnictw i ustalenie ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIRM
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady PIRM od czasu Zajazdu Założycielskiego (Janusz Nowak)
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ( przewodniczący KR)
 9. Rozliczenie finansów Izby w Organizacji ( Janusz Nowak)
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym członkom Rady ( imiennie)  i Prezesowi
 11. Przedstawienie projektu zmian statutu
 12. Uchwalenie zmian do Statutu
 13. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Izby
 14. Zgłaszanie kandydatur do Rady Izby – 6 osób
 15. Wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych  w głosowaniu tajnym
 16. Wybór 6 osób do Rady Izby w głosowaniu tajnym
 17. Ukonstytuowanie się przez Radę Izby – ogłoszenie o wyborze 2 wiceprezesów oraz sekretarza, skarbnika i członków Rady Izby
 18. Zgłaszanie Kandydatur do Komisji Rewizyjnej
 19. Wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym
 20. Ukonstytuowanie się przez Komisję Rewizyjną – ogłoszenie o wyborze  przewodniczącego Komisji.
 21. Przedstawienie projektu programu działania na 2009 rok ( Sławina Kosmulska)
 22. Uchwalenie  programu działania na 2009 rok
 23. Przedstawienie projektu planu finansowego na 2009 rok
 24. Uchwalenie planu finansowego na 2009 rok
 25. Dyskusja i podjęcie uchwały na temat wysokości składek i wpisowego do PIRM
 26. Dyskusja i podjęcie uchwały na temat wynagrodzenia dla członków Rady i Prezesa Izby
 27. Przedstawienie propozycji przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej ( Krysia Baraniecka)
 28. Uchwalenie przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej
 29. Przedstawienie Kodeksu Etyki Zawodowej KIG ( Janusz Nowak)
 30. Uchwalenie Kodeksu Etyki Zawodowej
 31. Wystąpienie  nowo wybranego Prezesa Izby
 32. Sprawy wniesione i wolne wnioski
 33. Przyjęcie  uchwał i wniosków ze spraw wniesionych
 34. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PIRM

Projekt statutu z propozycjami zmian /wersja PDF/

Przygotowała Sławina Kosmulska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*