Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

sizp_logo.jpg

sizp_logo.jpg

INFORMACJA OGÓLNA

I. Przesłanie

Polska gospodarka działająca po transformacji ustrojowej i akcesji Polski do Unii Europejskiej w warunkach globalnej konkurencji potrzebuje silnego impulsu rozwojowego, polegającego na wytworzeniu mechanizmów generowania innowacji i szerszego niż dotychczas zastosowania zdobyczy nauki i nowych technologii w przemyśle. Ważną rolę w procesie dynamizowania polskiej gospodarki, na miarę potencjału intelektualnego oraz aspiracji Polski w UE, powinny odegrać środowiska inżynierskie. Dlatego, biorąc pod uwagę znaczące sukcesy i bogate doświadczenia polskich inżynierów pracujących na wszystkich kontynentach, podczas konferencji Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej w kwietniu 2008 r. w Nowym Jorku zaproponowano zorganizowanie Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, jako zaczątku regularnych spotkań i współpracy tego ogromnego środowiska. Myśl ta była przesłanką do zawarcia porozumienia w sprawie organizacji Zjazdu pomiędzy Politechniką Warszawską i Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, a następnie pomiędzy Politechniką Warszawską i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który odbędzie się we wrześniu 2010 roku w Warszawie, jest kontynuacją inżynierskich sympozjów „Polacy Razem” organizowanych przez NOT od 1996 r. i wielu innych inicjatyw organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Zjazd ten będzie znakomitym forum do prezentacji szczególnie ważnych i ciekawych zagadnień, którymi aktualnie zajmują się jego uczestnicy zarówno w obszarze nauki jak i gospodarki oraz do nawiązania miedzy nimi kontaktów i współpracy, zwłaszcza w zakresie innowacji i high tech.

 

Celem ŚZIP jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez:

 • wypracowanie strategii współpracy (synergii) polskich środowisk inżynierskich za granicą i w kraju, obejmującej kierunki i formy tej strategii, a także strategii docierania do inżynierów polskiego pochodzenia o różnym stopniu powiązań z Polską,
 • transfer i implementację nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata,
 • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia i dokształcania inżynierów z uwzględnieniem praktyki i wymagań globalnej gospodarki, w tym rozwoju kształcenia w języku angielskim, zwłaszcza na poziomie graduate i postgraduate,
 • szeroko rozumianą współpracę gospodarczą inicjowaną lub realizowaną za pośrednictwem inżynierskich środowisk polonijnych,
 • upowszechnienie w świecie polskiej myśli technicznej i polskich produktów oraz usług,
 • nawiązanie i zacieśnianie kontaktów między polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz innymi placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych, wymiany wykładowców, stażystów itp., tworzenie międzynarodowych zespołów do prowadzenia prac naukowo-badawczych,
 • wypracowanie strategii, której celem jest wzmocnienie lub tworzenie polskiego lobby naukowego i technicznego za granicą oraz zwiększenie liczby polskich profesorów i doktorantów na czołowych uczelniach światowych,
 • wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i kontaktów inżynierów polonijnych zarówno czynnych zawodowo jak i wchodzących w okres emerytalny dla potrzeb polskich wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych i przemysłu.

 

 

II.  Założenia programowe

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich będzie okazją do:

 • przedstawienia największych osiągnięć inżynierów polskich w kraju i za granicą, mających istotne znaczenie dla rozwoju nauki, techniki, gospodarki lub dla cywilizacyjnego rozwoju Polski, Europy i świata,
 • zaprezentowania organizacji zrzeszających polskich inżynierów na świecie,
 • dyskusji o sylwetce nowoczesnego inżyniera zdolnego do sprostania wyzwaniom współczesnego świata oraz odpowiednich modeli, programów i metod kształcenia inżynierów,
 • wymiany doświadczeń dotyczących generowania i wdrażania innowacji oraz skutecznego transferu wiedzy i technologii z laboratoriów badawczych do przemysłu,
 • prezentacji własnych osiągnięć uczestników Zjazdu, w formie krótkich wykładów wsesjach tematycznych lub w formie plakatowej,
 • wzajemnego poznania, nawiązania kontaktów zawodowych, rozszerzenia wiedzy omożliwościach realizacji wspólnych projektów i innych przedsięwzięć na gruncie współpracy indywidualnej i instytucjonalnej,
 • integracji środowisk polskich inżynierów w skali świata i utworzenia platformy współpracy w formie odbywającego się z określoną częstotliwością Zjazdu Inżynierów Polskich.

 

 

III.    Organizacja Zjazdu

Termin Zjazdu: 8-10 września 2010 r.

 

Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej,

Warszawa, Pl. Politechniki 1

Warszawski Dom Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5

 

Organizatorzy: Politechnika Warszawska

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Współprzewodniczący: Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów

w Ameryce Północnej

 

Patron Honorowy: Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP

 

Gość Honorowy: Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

Komitet Honorowy:

 

Waldemar Pawlak-                             Przewodniczący Komitetu Honorowego, Wiceprezes Rady Ministrów                                                     RP, Minister Gospodarki

Członkowie:

Ministrowie właściwi ze względu na tematykę Zjazdu, czołowi przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz świata nauki i biznesu. Imienna lista członków Komitetu Honorowego ŚZIP zostanie opublikowana po uzyskaniu potwierdzeń od osób zaproszonych do Komitetu Honorowego.

Honorowy Komitet Patronacki: stanowią go Prezesi Firm Partnerskich i Wspierających ŚZIP

 

Komitet Programowy:

Andrzej Nowak –                   Przewodniczący, Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce                                                         Północnej

Jerzy Barglik –                        Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Józef Buczak –                       Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w                                                           Austrii

Andrzej Drzewiecki –             Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Kazimierz Jagiełło –                Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Tadeusz Kulik –                      Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej

Jerzy Lis –                               Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w                                          Krakowie

Ewa Mańkiewicz-Cudny –     Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Jan Płachta –                           Związek Inżynierów Polsko-Amerykańskich w Chicago

Janusz Ptak –                          Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Janusz Romański –                 Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w                                                   Stanach Zjednoczonych „Polonia Technica”

Grzegorz Sobocki –                Prezes Stowarzyszenia Techników i Profesjonalistów Polskich                                                      w Kanadzie

Hieronim Teresiński –             Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

Józef Wasilewski –                 Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie

Mirosław Wyszyński –            Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej                                                          Brytanii, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń                                                             Naukowo-Technicznych

Janusz Zastocki –                    Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

 

Współpraca:

O współpracę przy organizowaniu Zjazdu, a zwłaszcza o rozpropagowanie ŚZIP w swoim środowisku, zostali poproszeni:

–        rektorzy polskich uczelni technicznych,

–        prezesi polskich i polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych,

–        prezesi branżowych izb gospodarczych

–        prezesi PAN, PAU, Akademii Inżynierskiej w Polsce i Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz przewodniczący Rady Głównej JBR.

 

Pobierz program zjazdu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*