Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu – czerwiec 2011 – Poznań

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl)

wspólnie ze

Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (www.srmww.pl)

oraz

Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych (www.ptrm.pl)

 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w

Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu

organizowanym w dniach

1-3 czerwca 2011 w Poznaniu

w hotelu Andersia (www.andersiahotel.pl)

Jest to pierwsze (i tak duże) wydarzenie kierowane do przedstawicieli władz samorządowych, rzeczoznawców majątkowych, naczelników, dyrektorów, kierowników i pracowników poszczególnych instytucji samorządowych i rządowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Jego ideą jest dążenie do wzajemnego zrozumienia pomiędzy kadrą urzędników samorządowych i środowiskiem rzeczoznawców majątkowych.

Program Sympozjum przedstawia się następująco (stan na dzień 18.02.2011 r.):

 • Uroczyste otwarcie obrad Sympozjum przez Organizatorów.
 • Wystąpienie okolicznościowe przedstawicieli władz.
 • Słowo wstępne wygłoszone przez honorowego gościa Sympozjum – Henryk Jędrzejewski wieloletni Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, pierwszy rzeczoznawca majątkowy w Polsce.
 1. „Praktyczne zasady wyłaniania wykonawcy wycen dla potrzeb Skarbu Państwa i Samorządów, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawowe możliwości i ograniczenia w tym zakresie.”  Radca prawny. Jerzy T. Pieróg.
 2. „Za i przeciw rynkowym stawkom dzierżawy gruntów komunalnych”. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rzeczoznawca majątkowy,  dr hab. Maria Trojanek.
 3. „Gospodarowanie przestrzenią i szacowanie nieruchomości wodą pisane”. Przedstawiciel IMGW
 4. „Ustalenie i aktualizacja opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym – analiza konstrukcji i jej skutków”. Doktor Nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Cezary Woźniak.
 5. „Zastosowanie modeli ekonometrycznych do wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego”. Prezes PTRM. Rzeczoznawca majątkowy Piotr Walczyk.
 6. „Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich”. prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman
 7. „Podstawy i zasady ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w sytuacji zbycia jedynie części nieruchomości oraz w przypadkach gdy zmiana przeznaczenia gruntów wyniknęła z decyzji o warunkach zabudowy bądź gdy zmiana przeznaczenia w planie miejscowym dotknęła jedynie nieruchomości sąsiednie”. Profesor Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, dr hab. Marek Szewczyk.
 8. „Co jest przedmiotem wyceny dla ustalenia renty planistycznej bądź odszkodowania?” Skarbnik SRMWW. Rzeczoznawca majątkowy Elżbieta Jakóbiec.
 9. „Narzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu finansowych skutków uchwalanych planów miejscowych”. Rzeczoznawca Majątkowy. dr Barbara Hermann.

10.  „Nowelizacja Kodeksu Cywilnego o prawo zabudowy jak też Ustawa o odrębnej własności obiektów budowlanych i ustawa o korytarzach przesyłowych jako przykłady próby regulacji problematyki linii infrastruktur  technicznych”. Sędzia WSA Mirosław Gdesz.

11.  „Drogi. Dlaczego grunty pod drogi są drogie i ile musi kosztować wywłaszczenie?” Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury

12.  „Opłata adiacencka z tytułu podziału – „renta podziałowa”. Co innego wiedzieć o przepisie a co innego znać jej wysokość – przykład warsztatowy”. Rzeczoznawca majątkowy dr Krzysztof Głębicki.

13.  „Sposoby oszacowania wielkości partycypacji właściciela gruntu w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej”. Radca Prawny Ryszard Brudkiewicz.

14.  „Prawo Ochrony środowiska w gminie na przykładzie konsekwencji ustanowienia  obszaru ograniczonego użytkowania”. Radca Prawny. Jarosław Dobrowolski.

15.  „Co gdy dokument o wartości niczego nie dowodzi?” Pełnomocnik strony w postępowaniu z Kancelarii SOLSKI i Partnerzy Zbigniew Niemczewski.

16.  „Stosunek umowny między konsumentem a rzeczoznawcą majątkowym”. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Słupcy Błażej Górczyński.

17.  „Opinia organizacji zawodowej o ocenianiu operatów szacunkowych”. Rzecznik ds. opiniowania w PTRM. Mieczysław Anioł.

18.  „Postępowanie wyjaśniające prowadzone przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej”. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Janusz Andrzejewski.

19.  Mediacja jako forma rozstrzygania sporów na rynku nieruchomości w Polsce”. Mediator przy Komisji Arbitrażowej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Arbiter Komisji Opiniującej SRMWW Michał Kosmowski.

 

Wszelkie szczegółowe informacje o Sympozjum, jego programie, prelegentach i organizatorach, a także formularze zgłoszeniowe znajdują się na witrynie Sympozjum prowadzonej pod adresem:

www.swnds.pl

Ponadto informujemy, że równolegle ruszyły prace związane z przygotowaniem Biuletynu Sympozjum. Publikacja będzie zawierała teksty wystąpień wygłoszonych podczas obrad, artykuły nadesłane redakcji z prośbą o upowszechnienie oraz informacje o instytucjach wspierających inicjatywę. Zachęcamy więc do nadsyłania tekstów związanych tematycznie z Sympozjum na adres:  biuletyn@swnds.pl

 

 

Patroni honorowi:

Ministerstwo Infrastruktury

Wojewoda Dolnośląski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*