Sympozjum wycena nieruchomości dla samorządu

Gospodarowanie nieruchomościami jest dziedziną działalności, w całej gospodarce narodowej naszej ojczyzny, która dotyczy największego, pod względem wartości, majątku trwałego. Majątek Skarbu Państwa, mienie samorządów lokalnych, dobra prywatne, wszystkie one w znacznej części składają się z nieruchomości. Zasady korzystania z nieruchomości opisane są szczegółowo w obowiązujących przepisach. Normy prawa wraz z potrzebami społecznymi i gospodarczymi regulują interakcje uczestników rynku, w tym władz państwowych, władz samorządowych, podmiotów posiadających prawa do własności nieruchomości. Prawdy owe ocierają się o banał i są nam doskonale znane.

Zanurzając się w szczegóły materii dostrzegamy nici wiążące urzędnika samorządowego z rzeczoznawcą majątkowym. Idąc dalej, osoba urzędnika spotyka się z osobą rzeczoznawcy powołanym do bycia biegłym w konkretnym postępowaniu, dotyczącym jednej z fizycznie istniejących nieruchomości – działki gruntu czasami z wzniesionymi na niej budynkami bądź budowlami. Relacje tętniące pomiędzy osobami – stronami – instytucjami wzmacniane są poprzez udział podmiotu mającego interes prawny w zapadłym rozstrzygnięciu – stanowisku właściciela prawa do nieruchomości. Ponadto zainteresowanym jest często gestor sieci infrastruktury liniowej wnioskujący o uzyskanie prawa do korzystania z gruntu na potrzeby inwestycji celu publicznego. Każdy z przywołanych podmiotów reprezentowany jest przez umocowanych przedstawicieli.

Obowiązujące zasady i normy prawne budujące przestrzeń ustaleń, doprecyzowywane są w regulaminach, standardach i procedurach przyjmowanych w praktyce budowania decyzji. Środowiska urzędników, inwestorów, pełnomocników i rzeczoznawców majątkowych rozpoczęły budowanie „wieży Babel” zamykając się we własnych językach specjalistycznych. Zdaniem organizatorów sympozjum, w większości zaczynamy tracić z oczu cel podstawowy, dobro wspólne zrealizowane z uwzględnieniem interesu indywidualnego. Bezspornie szczere rozmowy mogą pomóc rozpoznać i nazwać problem a po jego zdefiniowaniu sprowokować namysł nad znalezieniem rozwiązania i zbadania konsekwencji podjęcia działań wcielających przedyskutowaną ideę w życie.

Czas na konkrety następujące po publicystycznym nakreśleniu tła. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego wraz z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego po namyśle i w rozwadze, podjęły się wspólnie poprowadzenia inicjatywy poszerzenia horyzontów osób współuczestniczących w gospodarowaniu nieruchomościami. Wspierani jesteśmy przez Komitet ds. Nieruchomości działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którego skład wchodzą nasi przedstawiciele.

Najbliższa koszula ciału. Celem naszym jest wzajemne zrozumienie pomiędzy kadrą urzędników samorządowych i środowiskiem rzeczoznawców majątkowych.

Z pokorą stwierdzić należy, że formuła szkolenia bądź wykładów ex cathedra jest zbyt statyczna. Uznaliśmy za właściwą formułę sympozjum, scenerię spotkania specjalistów, którzy zabiegają o przekonanie do prezentowanych własnych racji argumentując z celem, aby ich stanowisko się upowszechniło. Bezspornie dalecy jesteśmy od pouczania i głoszenia jedynie słusznych racji.

Proponujemy, aby w szczerej rozmowie, żywym dyskursie praktyków i teoretyków uwrażliwić się na podstawy czynności oraz szczegóły, w których przejawach tkwi diabeł omyłek. Organizatorzy zauważyli potrzebę zbliżania się środowiska samorządowców i rzeczoznawców wokół gospodarowania nieruchomościami i związanymi z tym potrzebami szacowania wartości nieruchomości.

Zaproponowaliśmy program sympozjum składający się z jedenastu bloków tematycznych. Odczyty kilkunastu wybitnych osób nakreślą część zagadnień, oczywiście nie uzurpując sobie prawa do odwołania się do całości problematyki. Teksty wystąpień zebrane zostaną w materiałach prezentowanych w przygotowywanym biuletynie wydanym z okazji sympozjum. Nakłaniamy szerszą grupę praktyków i specjalistów do opublikowania artykułów tematycznie związanych z problematyką poruszaną podczas sympozjum. Przewidujemy, że kilkadziesiąt artykułów nakreśli perspektywę pola współpracy partnera samorządowego z rzeczoznawcą majątkowym.

Wybiegając w przyszłość kolejne sympozjum poświęcimy wyłącznie analizie jednego fragmentu analizowanej rzeczywistości. Planujemy poświęcić sympozjum w 2012 roku problematyce szacowania wartości nieruchomości i nakładów podlegających odliczeniu zlecanych na potrzeby wynikające z przepisów regulujących użytkowanie wieczyste.

Oczywiście ostateczną decyzję podejmiemy odnosząc się do Państwa zainteresowania i wyrażanych życzeń bądź oczekiwań. Czas nakreślić bloki tematyczne, eklektycznie wpisujące się w przestrzeń łączącą oczekiwania i potrzeby urzędnika samorządowego i powołanego biegłego rzeczoznawcę.

Cóż odbędzie się w dniach od 1 do 3 czerwca w Poznaniu na sympozjum wycena nieruchomości dla samorządu, organizowanym wspólnie przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego?

Do zapoznania się z pełną aktualną informacją odsyłamy do witryny sympozjum pod adres: WWW.swnds.pl

Blokowy syntetyczny program sympozjum przedstawia się następująco:

  • Ustawa o zamówieniach publicznych. Zasady wyłaniania usługobiorcy, w świetle możliwości i ograniczeń przepisów, z uwzględnieniem modyfikacji procedury kryterium ograniczonego do klucza najniższej ceny oferty.
  • Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Praktyczne przykłady wycen broniących się w postępowaniu oraz zasady uwzględniania nakładów użytkownika.
  • Postępowanie administracyjne postrzegane z perspektywy organu i biegłego jako gra kompetencji i obowiązków sporządzania dowodów w sprawie i rola operatu szacunkowego.
  • Ustawa o odrębnej własności obiektów budowlanych i ustawa o korytarzach przesyłowych jako przykłady próby regulacji problematyki praw do gruntu linii infrastruktury przesyłowej.
  • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dlaczego grunty pod drogi są drogie i ile musi kosztować wywłaszczenie?
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako źródło potencjalnych przychodów i jako pewne źródło wydatków dla gminy. Jak w praktyce szacować elementy składające się na skutki finansowe uchwalanych planów miejscowych?
  • Opłata adiacencka. W jakiej wysokości właściciel powinien podzielić się z gminą przysporzeniem powstałym w wyniku podziału nieruchomości?
  • Samorząd w sporze sądowym o nieruchomość.
  • Uwagi pełnomocnika strony oraz rola i możliwości aktywnego podmiotu w postępowaniu administracyjnych przy sporze o wartość o nieruchomości.
  • Praktyczne konsekwencje funkcjonowania artykułu stanowiącego o ocenie prawidłowości operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

Każdy z bloków tematycznych zostanie poruszony przez praktyka i teoretyka. Obraliśmy drogę czytelnego, systematycznego i rzetelnego poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań. Wywołane problemy będziemy drążyć i poszukiwać konsensusów w delegowanych poszczególnym zagadnieniom kolejnych specjalizowanych sympozjach.

Jesteśmy pełni zapału i optymizmu, wierzymy w chęć współpracy i mądrość samorządów i rzeczoznawców majątkowych.

Do zobaczenia w Poznaniu.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.swnds.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*