III Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Niniejszym, jako Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, stosownie do art. 16 Statutu PIRM, zwołuję III Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.
Walne Zgromadzenie PIRM odbędzie się w dniu 18 czerwca 2011 r. w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.
Zgodnie z treścią art. 19 ustalam dwa terminy Walnego Zgromadzenia:
 • termin I – godzina 10:30,
 • termin II (jedynie w przypadku braku quorum w terminie I) – godzina 11:00
Poniżej przedstawiam porządek obrad. Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, iż zwoływane niniejszym ogłoszeniem Walne jest Zgromadzeniem WYBORCZYM!!!!!!!
W tym roku dobiega końca kadencja dotychczasowych władz Izby. Proszę Was o mobilizację i obecność w tym dniu w Warszawie.
Proszę także o ZGŁASZANIE KANDYDATUR na stanowiska członków Rady, Komisji Rewizyjnej oraz PREZESA!!!!!!!!!
 
Informuję także, że w terminie do końca maja 2011 r. zostaną Państwu przesłane na Wasze adresy mailowe dokumenty niezbędne do odbycia WZC, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności rady, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz inne.

Porządek Obrad III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Warszawa 18.06.2011 r.:

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych – powitanie  (Marta Górska).
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia; przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczącego oraz  sekretarza ( propozycje z sali).
 3. Głosowanie nad  przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- 3 osoby (propozycje z sali ).
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej- 3 osoby ( propozycje z sali).
 6. Sprawdzenie obecności, pełnomocnictw i ustalenie ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIRM.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady PIRM (Marta Górska).
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ( Henryk Czajkowski).
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 10. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium Prezesowi.
 11. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium pozostałym członkom Rady Izby.
 12. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie projektu programu działania na 2011 rok (Marta Górska).
 14. Przedstawienie projektu planu finansowego na 2011 rok (Ksemena Chrystowicz).
 15. Uchwalenie planu finansowego PIRM na 2011 rok.
 16. Uchwalenie  programu działania PIRM na 2011rok.
 17. Prezentacja kandydatur na stanowisko Prezesa PIRM
 18. Prezentacja kandydatur do składu Rady PIRM
 19. Prezentacja kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej PIRM
 20. Głosowanie imienne w sprawie wyboru Prezesa PIRM
 21. Głosowanie imienne w sprawie wyboru członków Rady PIRM
 22. Głosowanie imienne w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej PIRM
 23. Sprawy wniesione i wolne wnioski.\
 24. Przyjęcie  uchwał i wniosków ze spraw wniesionych.
 25. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PIRM.

Marta Górska, Prezes PIRM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*