Spotkanie przedstawicieli PIRM z Ministrem Piotrem Styczniem

W dniu 20 lutego 2012 roku w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego z kierownictwem Ministerstwa. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń, Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła i wicedyrektor Departamentu Grzegorz Majcherczyk, a ze strony Polskiej Izby Prezes Piotr Walczyk, Sekretarz Joanna Nogal, Przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej Jan Łopato oraz Przewodniczący Zespołu Pomocy Zawodowej PIRM Krzysztof Głębicki.

Spotkanie miało charakter informacyjno-kurtuazyjny. Pan Minister Piotr Styczeń przyznał, że początkowo dość nieufnie podchodził do inicjatywy powołania nowej organizacji w środowisku rzeczoznawców majątkowych, traktując ją jako próbę niepotrzebnego dzielenia środowiska. Prezes PIRM Piotr Walczyk odpowiedział przedstawieniem Izby jako samorządu gospodarczego rzeczoznawców majątkowych reprezentującego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wypełniającego tym samym dotychczasową lukę braku takiej reprezentacji. Scharakteryzował także specyfikę Izby jako organizacji działającej w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych, nie konkurującej z już działającymi stowarzyszeniami uznanymi przez ustawę o gospodarce nieruchomościami za organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Podkreślił, że cele działania Izby i stowarzyszeń wzajemnie się uzupełniają. Jak się wydaje te wyjaśniania zostały dobrze przyjęte przez Ministra. Wzbudziły także duże zainteresowanie dyrektorów departamentu z uwagi na możliwość, poprzez bieżące kontakty z Izbą, wymiany poglądów na temat wykonywania zawodu z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się na co dzień wyceną nieruchomości. Minister Piotr Styczeń przyznał, że dotychczasowa praktyka Ministerstwa konsultacji zamierzeń legislacyjnych związanych z wycenami i funkcjonowaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego tylko z jedną organizacją nie zawsze przynosiła zadowalające rozwiązania. Zapowiedział, że chce to zmienić. Prezes PIRM Piotr Walczyk stwierdził, że Izba chce przede wszystkim oceniać przepisy pod kątem ich skutków dla prowadzonej przez reprezentowane podmioty działalności gospodarczej. Zauważył przy tym, że nie było to dotychczas przez legislatora dostrzegane i oceniane.

Minister Piotr Styczeń z zainteresowaniem odniósł się także do działań PIRM-u na forum Krajowej Izby Gospodarczej poprzez Komitet ds Nieruchomości. Działalność Komitetu omówił jego Przewodniczący Jan Łopato. Minister potwierdził istotną rolę opiniotwórczą samej Krajowej Izby Gospodarczej przy podejmowaniu decyzji na szczeblu rządowym, jednak uznał tę drogę za mało efektywną i czasochłonną wyrażając przy tym zainteresowanie uzyskiwaniem przez Ministerstwo opinii na temat ewentualnych zmian legislacyjnych bezpośrednio od Komitetu lub PIRM-u.

Dalszą część spotkania zdominował temat wycen wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych dla realizacji celów publicznych, w tym w szczególności wycen dla celów ustalania odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi publiczne. Minister Piotr Styczeń nawiązał do dokonanych w ubiegłym roku zmian w tym zakresie w Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, szeroko przedstawiając kontekst społeczny tych wycen. Wyraził przy tym zdziwienie, że w ramach obowiązujących przepisów obserwowane są różne praktyki ich stosowania, skutkujące bardzo rozbieżnymi wycenami. Prezes PIRM Piotr Walczyk poruszył problem wadliwego funkcjonowania na obszarze rzeczoznawstwa majątkowego ustawy o zamówieniach publicznych i ich skutki dla jakości usług wyceny. W tym miejscu Krzysztof Głebicki przedstawił pogląd, że ze względów fundamentalnych nie da się sporządzić prawidłowego operatu drogowego, co wzbudziło zdecydowany sprzeciw Pani Dyrektor Departamentu Małgorzaty Kutyły i wywołało burzliwą dyskusję. W dyskusji głos zabrał Jan Łopato, stwierdzając, że kluczem rozwiązania problemu rozbieżnych wycen, w tym także drogowych, powinna być prawidłowa analiza rynku, a Piotr Walczyk dodał, że formalne i szczegółowe regulowanie zasad wyceny rozwiązując jeden problem często kreuje przy okazji kilka następnych. Na zakończenie spotkania Minister Piotr Styczeń zobowiązał Panią Dyrektor Małgorzatę Kutyłę do zorganizowania z udziałem przedstawicieli PIRM spotkania roboczego poświęconego przede wszystkim praktyce wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne, ale także innym obszarom funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Prezes PIRM wręczył Ministrowi krótkie pismo informujące o celach i zamierzeniach Izby.

Piotr Walczyk

Prezes PIRM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*