Kampania UOKiK – „Przedsiębiorco, nie zmawiaj się!”

uokik_akcja_nie_zmawiaj_sie

28 marca 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął ogólnopolską kampanię „Przedsiębiorco, nie zmawiaj się!”. Obejmuje ona cykl filmów przybliżających najistotniejsze kwestie związane z zakazem zawierania niedozwolonych porozumień. W materiale wyjaśniono, czym są zmowy i dlaczego są groźne dla gospodarki, konsumentów a także dla samych konkurujących. Omówione zostały stereotypy i fałszywe przekonania, które mogą wpływać na podjęcie niedozwolonych uzgodnień. Wytłumaczono również, kiedy Urząd przeprowadza kontrole i jakie uprawnienia ma przedsiębiorca podczas przeszukań. Ponadto, w ramach kampanii, na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl zostały uruchomione specjalne zakładki poświęcone tej tematyce. Zawierają one odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania a także audycje radiowe, artykuły prasowe i komentarze ekspertów UOKiK.
{youtubejw}mXS1Oe7cWbg{/youtubejw}

IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

Niniejszym, jako Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, stosownie do art. 16 Statutu PIRM, zwołuję IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.
Walne Zgromadzenie PIRM odbędzie się w dniu 26 maja 2012 r. w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.
Zgodnie z treścią art. 19 ustalam dwa terminy Walnego Zgromadzenia:
 • termin I – godzina 10:30,
 • termin II (jedynie w przypadku braku quorum w terminie I) – godzina 11:00
Informuję także, że w terminie do 14 maja 2012 r. zostaną Państwu przesłane na Wasze adresy emailowe dokumenty niezbędne do odbycia WZC, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności rady, sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej oraz projekt zmian w statucie.
Poniżej przedstawiam porządek obrad. 

Porządek Obrad IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Warszawa 18.06.2011 r.:

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych – powitanie  (Prezes PIRM Piotr Walczyk).
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia; przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczącego oraz  sekretarza ( propozycje z sali).
 3. Głosowanie nad  przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- 3 osoby (propozycje z sali ).
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej- 3 osoby ( propozycje z sali).
 6. Sprawdzenie obecności, pełnomocnictw i ustalenie ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIRM.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady PIRM (Prezes PIRM Piotr Walczyk).
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Jan Szczygielski).
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 10. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium Prezesowi.
 11. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium pozostałym członkom Rady Izby.
 12. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie projektu zmian w statucie (Sekretarz Joanna Nogal).
 14. Przedstawienie projektu programu działania na 2012 rok (Prezes PIRM Piotr Walczyk).
 15. Przedstawienie projektu projektu uchwały o wysokości składki członkowskiej i wpisowego na 2012 rok (Skarbnik Bogusław Stelmach).
 16. Przedstawienie projektu planu finansowego na rok 2012 (Skarbnik Bogusław Stelmach).
 17. Uchwalenie planu finansowego PIRM na 2012 rok.
 18. Uchwalenie  programu działania PIRM na 2012 rok.
 19. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 20. Przyjęcie  uchwał i wniosków ze spraw wniesionych.
 21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PIRM.

Piotr Walczyk, Prezes PIRM