Stanowisko PIRM dotyczące nowelizacji Rekomendacji J

22 maja 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła rozpoczęcie publicznych konsultacji do przedłożonego przez nią projektu nowelizacji Rekomendacji J dot. zasad gromadzenia i przetwarzania danych o nieruchomościach.

Nawiązując do celu nowelizacji przedłożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, którym jest „usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem związanym z przyjmowaniem zabezpieczeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach poprzez wyznaczenie standardów tworzenia i korzystania z własnych i zewnętrznych baz danych o rynku nieruchomości, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego przedłożyła w dniu 4 czerwca 2012 r. własne stanowisko w tej sprawie.

Dokumenty do pobrania:

Stanowisko PIRM ws nowelizacji Rekomendacji J

Opinia prawna

Szczegóły dotyczące nowelizacji na witrynie KNF : http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2012/rekomendacja_j.html

Projekt zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sekretariat Porozumienia 9. Federacji zakończył procedurę uzgadniania projektu zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Projekt zmian został zaakceptowany przez 8 Federacji.

  • Poniżej lista Federacji, które zaaprobowały projekt:
  • Polska Federacja Rynku Nieruchomości,
  • Federacja – Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości,
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,
  • Polska Federacja Zarządców Nieruchomości,
  • Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości,
  • Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości,
  • Federacja Gospodarki Nieruchomościami.
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Przestawiony projekt zmian do ustawy nie uzyskał poparcia Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Pobierz projekt zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Relacja z IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIRM

W dniu 26 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby – już czwarte. Na Zgromadzeniu było reprezentowanych przez ustawowych przedstawicieli lub pełnomocników 26 przedsiębiorców.

Oprócz typowych spraw, którymi z reguły zajmuje się Walne – takich jak przyjęcie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, przyjęcia sprawozdania finansowego , udzielenie absolutorium itd., zostały także przedłożone przez Radę Izby ważne propozycje zmian w statucie. Na Walnym został także przedstawiony program działania i plan finansowy.

Dyskutowano także. o konieczności poszerzenia liczby Członków PIRM poprzez zachęcanie do członkostwa  nowych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Większa liczba członków, a także większa liczba zaangażowanych w działania to większe możliwości Izby w wypełnianiu jej misji, tj. stwarzania przestrzeni dla rzeczoznawców majątkowych jako przedsiębiorców do wykonywania wolnego zawodu w sposób etyczny, na przejrzystym rynku i przynoszącego godziwy dochód.

Piotr Walczyk
Prezes PIRM