Pismo w sprawie zasadności opłat za udostępnianie danych RCiWN

W dniu 7 grudnia 2012 r. PIRM wysłała pismo do p. Włodzimierza Karpińskiego Sekretarza Stanu w Ministerwstwie Administracji i Cyfryzacji.

Pismo jest reakcją na rozpowszechniającą się  praktykę  różnicowania  przez  Powiatowe  Ośrodki  Dokumentacji Geodezyjnej  i  Kartograficznej  sposobu  udostępniania  rzeczoznawcom  majątkowym  danych niezbędnych  dla  wykonywania  działalności  zawodowej  poprzez  „wgląd”  i  „udostępnianie” i pobierania  w  tym  drugim  przypadku  wielokrotnie  wyższych  opłat.

Treść pisma do pobrania: POBIERZ

Stanowisko PIRM ws projektu rozporządzenia w sprawach sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

W  związku  z  przesłanym  do PIRM w  ramach  konsultacji  społecznych  projektem  rozporządzenia  Rady Ministrów  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawach  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Izba przedstawia swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian.

Projekt przewiduje zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.). 

Propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie nowelizującym dotychczas obowiązujący przepis dotyczą w szczególności: 

1)  ustalania wysokości wadium oraz zasad jego zwrotu, 
2)  sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o ogłoszeniu przetargu, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz publikacji ogłoszenia o przetargu. 

W uzasadnieniu propozycji zmian napisano, że ich celem jest racjonalizacja wydatków publicznych środków  finansowych  oraz  zapewnienie  większej  skuteczności  przetargów  na  zbycie  nieruchomości publicznych. Niestety zdaniem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego wprowadzenie projektowanych zmian przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego, dlatego opiniujemy je negatywnie.

Do pobrania pismo wysłane do p. Piotra Stycznia Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej wraz z uzasadnieniem stanowiska: POBIERZ

Stanowisko PIRM ws projektu standardu „Ogólne Zasady Postępowania” (KSWP0)

Treść listu skierowanego do Krzysztofa Bratkowskiego, Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 30 listopada 2012 roku.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 19 listopada 2012 roku Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skierował do konsultacji środowiskowych projekt Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania”. Adresatem pisma wraz z załączonym projektem było 25 organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, w tym 24 sfederowane Stowarzyszenia oraz pozostające poza strukturami Federacji Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Ubolewam, że wśród adresatów konsultacji nie znalazła się Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, mimo, że nie jest organizacją zawodową w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy jednak zauważyć, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i żywotnie jest zainteresowana ustalaniem reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu, zwłaszcza proponowanymi w tym zakresie zmianami, ze względu na ich skutki dla prowadzenia tej działalności.

Dlatego, szanując wynikające z art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami prawo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także każdej innej organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, do ustalania standardów zawodowych pragnę przedstawić Panu Prezydentowi kilka uwag na temat przedstawionego projektu.

Po pierwsze projekt standardu w rzeczywistości nie zawiera reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu, ale ogólne zasady zachowania właściwe dla kodeksów etyki, w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, a nie wykonywania zawodu, to między innymi te punkty projektu standardu, które dotyczą kształtowania relacji z zamawiającymi i innymi przedsiębiorcami oraz wynagrodzenia za oferowane usługi. Te ogólne zasady zachowania są znane i oczywiste dla przedsiębiorców. Ich rozwinięciem i uszczegółowieniem jest kodeks etyki dla przedsiębiorców opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, której członkiem jest Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Przedstawiony projekt standardu nie wnosi w tym zakresie nic nowego, wprowadzając przy tym chaos pojęciowy, bowiem sytuuje coraz powszechniej uznawane normy etyczne i przyjmowane wzorce zachowań przedsiębiorstw wśród reguł postępowania właściwych dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Po drugie projekt nakłada na rzeczoznawców majątkowych obowiązek archiwizacji operatów szacunkowych, jak się wydaje bez oceny jego konsekwencji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Należy zauważyć, że zgodnie z ust 7 art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód:

1)    prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, lub

2)    w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Pomijając kwestie samej zasadności nakładania wymogu archiwizacji, projekt standardu nie precyzuje sposobu jego realizacji w odniesieniu do rzeczoznawców wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Oczywistym jest, że powinien on być wykonywany odmiennie w zależności od sposobu wykonywania zawodu. Ponadto wypełnianie tego obowiązku pociągnie za sobą daleko idące konsekwencje w zakresie konieczności przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że nie jest naszym celem ocena zasadności i treści uchwał podejmowanych przez statutowe organy innych organizacji rzeczoznawców majątkowych. Nie mniej jednak, projekt Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania” wzbudza duży niepokój w środowisku rzeczoznawców majątkowych motywowany obawami o podjęcie prób jego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw budownictwa, a tym samym nadania mu przymiotu obowiązującego prawa.

Informuję Pana Prezydenta, że w przypadku próby uzgodnienia przedstawionego projektu Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania” z ministrem właściwym do spraw budownictwa Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego będzie przeciwna takiemu uzgodnieniu i skorzysta w tym zakresie z uprawnień wynikających z art. 4 i 6 ustawy o izbach gospodarczych.

Z  poważaniem,

Piotr Walczyk

Prezes PIRM