Stanowisko PIRM ws projektu standardu „Ogólne Zasady Postępowania” (KSWP0)

Treść listu skierowanego do Krzysztofa Bratkowskiego, Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 30 listopada 2012 roku.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 19 listopada 2012 roku Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skierował do konsultacji środowiskowych projekt Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania”. Adresatem pisma wraz z załączonym projektem było 25 organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, w tym 24 sfederowane Stowarzyszenia oraz pozostające poza strukturami Federacji Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Ubolewam, że wśród adresatów konsultacji nie znalazła się Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, mimo, że nie jest organizacją zawodową w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy jednak zauważyć, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i żywotnie jest zainteresowana ustalaniem reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu, zwłaszcza proponowanymi w tym zakresie zmianami, ze względu na ich skutki dla prowadzenia tej działalności.

Dlatego, szanując wynikające z art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami prawo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także każdej innej organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, do ustalania standardów zawodowych pragnę przedstawić Panu Prezydentowi kilka uwag na temat przedstawionego projektu.

Po pierwsze projekt standardu w rzeczywistości nie zawiera reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu, ale ogólne zasady zachowania właściwe dla kodeksów etyki, w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, a nie wykonywania zawodu, to między innymi te punkty projektu standardu, które dotyczą kształtowania relacji z zamawiającymi i innymi przedsiębiorcami oraz wynagrodzenia za oferowane usługi. Te ogólne zasady zachowania są znane i oczywiste dla przedsiębiorców. Ich rozwinięciem i uszczegółowieniem jest kodeks etyki dla przedsiębiorców opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, której członkiem jest Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Przedstawiony projekt standardu nie wnosi w tym zakresie nic nowego, wprowadzając przy tym chaos pojęciowy, bowiem sytuuje coraz powszechniej uznawane normy etyczne i przyjmowane wzorce zachowań przedsiębiorstw wśród reguł postępowania właściwych dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Po drugie projekt nakłada na rzeczoznawców majątkowych obowiązek archiwizacji operatów szacunkowych, jak się wydaje bez oceny jego konsekwencji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Należy zauważyć, że zgodnie z ust 7 art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód:

1)    prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, lub

2)    w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Pomijając kwestie samej zasadności nakładania wymogu archiwizacji, projekt standardu nie precyzuje sposobu jego realizacji w odniesieniu do rzeczoznawców wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Oczywistym jest, że powinien on być wykonywany odmiennie w zależności od sposobu wykonywania zawodu. Ponadto wypełnianie tego obowiązku pociągnie za sobą daleko idące konsekwencje w zakresie konieczności przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że nie jest naszym celem ocena zasadności i treści uchwał podejmowanych przez statutowe organy innych organizacji rzeczoznawców majątkowych. Nie mniej jednak, projekt Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania” wzbudza duży niepokój w środowisku rzeczoznawców majątkowych motywowany obawami o podjęcie prób jego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw budownictwa, a tym samym nadania mu przymiotu obowiązującego prawa.

Informuję Pana Prezydenta, że w przypadku próby uzgodnienia przedstawionego projektu Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania” z ministrem właściwym do spraw budownictwa Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego będzie przeciwna takiemu uzgodnieniu i skorzysta w tym zakresie z uprawnień wynikających z art. 4 i 6 ustawy o izbach gospodarczych.

Z  poważaniem,

Piotr Walczyk

Prezes PIRM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*