Stanowisko PIRM w sprawie uchwalonej ustawy deregulacyjnej

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Wśród zawodów objętych deregulacją znalazł się również zawód rzeczoznawcy majątkowego. Przyjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwią uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości osobom, które ukończyły studia wyższe na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości, potwierdzone suplementem do dyplomu lub na podstawie zaświadczenia uczelni. Wymagana praktyka zawodowa będzie mogła być realizowana przez studentów na podstawie umowy zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.

 

Także obowiązujący obecnie egzamin, będzie mógł być zaliczony na podstawie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym wiedzę i umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości sprawdzane w postępowaniu kwalifikacyjnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, realizowanych na podstawie umowy między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych. W praktyce uchwalone zmiany, gdy wejdą w życie, umożliwią świeżo upieczonym absolwentom studiów licencjackich wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego bez praktycznego doświadczenia i rzeczywistej weryfikacji interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do jego wykonywania.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego nie był przewidywany do deregulacji. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów dotyczył 49 zawodów. Jednak w wyniku zgłoszonych i przyjętych przez Nadzwyczajną Komisję poprawek pierwotny projekt ustawy w odniesieniu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego został dowolnie rozszerzony w takim stopniu, że przedmiotem kolejnych czytań był projekt, którego zakres w takim stopniu różnił się od złożonej inicjatywy ustawodawczej, iż w istocie był projektem „innej” ustawy.

Tryb wprowadzenia zmian jednoznacznie ocenił Poseł Józef Racki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który stwierdził między innymi: Zmiany dotyczące zawodu rzeczoznawcy majątkowego nie były zamieszczone w projekcie rządowym, zostały zgłoszone dopiero na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej. Nie zostały poddane ocenie merytorycznej, tylko pospiesznie przegłosowane bez możliwości zajęcia stanowiska, uzasadnionego przygotowaniem fachowym, przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych(w tym także Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego – dopisek autora).

Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że w procedowaniu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w zakresie regulacji dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego naruszone zostały konstytucyjne zasady procesu legislacyjnego.

Wymóg rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm w trzech czytaniach oznacza konstytucyjny nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. Nakazowi temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. Dotyczyć to może zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu i nie będących przedtem przedmiotem rozważań w komisjach (wyrok z 23 lutego 1999 r., K 25/98).

Przekroczenie zakresu przedmiotowego poprawek dopuszczalnych na etapie II czytania projektu ustawy w Sejmie prowadzi do naruszenia art. 119 ust. 2 Konstytucji dotyczącego instytucji poprawki do projektu ustawy, a przez to do naruszenia zasady rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1) oraz do obejścia przepisów o inicjatywie ustawodawczej (art. 118 ust. 1). Stanowi to naruszenie istotnych zasad konstytucyjnych (wyrok z 24 marca 2004 r., K 37/03).

Wobec oczywistego faktu, że uchwalona ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów pierwotnie dotyczyła 49 zawodów, a w wyniku zgłoszonych w toku prac Nadzwyczajnej Komisji poprawek objęła dodatkowo zawód rzeczoznawcy majątkowego mało przekonywująco brzmią wyjaśniania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego, który zapewnił, że „tak głęboka zmiana w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych, która została przeprowadzona na etapie prac komisji, nie rodzi ryzyka stwierdzenia niezgodności z konstytucją ze względu na złamanie zasady trzech czytań i przekroczenie zasady głębokości i szerokości poprawki. W naszej ocenie, a ta ocena została potwierdzona, jeśli dobrze pamiętam, przez Biuro Le­gislacyjne, ze względu na to, że pierwotna poprawka w tym zakresie dotyczyła także tego działu zawartego w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w którym pojawia się rzeczoznawca majątkowy, tego rodzaju zmiana, która została przyjęta przez komisję, nie rodzi ryzyka oceny tejże zmiany jako wykraczającej poza zakres dopuszczalnej poprawki – przed drugim czytaniem, bo oczywiście inaczej by było, gdyby to nastąpiło po drugim czytaniu.”

Niezależnie od merytorycznej oceny skutków uchwalonych zmian dla rynku nieruchomości i pewności obrotu gospodarczego w toku procedowania ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów nastąpiło naruszenie konstytucyjnych warunków procesu ustawodawczego odbierające uprawnienie Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego wynikające z art. 4 ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych do wypowiadania się co do projektów ustaw dotyczących funkcjonowania gospodarki. Uchwalona w dniu 19 kwietnia 2013 roku ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w zakresie nadawania uprawnień zawodowych do wyceny nieruchomości bez wątpienia istotnie zmienia warunki prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych skupionych w Izbie i jako taka powinna podlegać opiniowaniu przez Izbę.

Z uwagi na powyższe Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego rozważy możliwości podjęcia kroków prawnych zmierzających do stwierdzenia niezgodności uchwalonej ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Przygotował

Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Piotr Walczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*