Stanowisko PIRM w sprawie poprawek senackich do ustawy deregulacyjnej

W dniu 16 maja 2013 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 kwietnia 2013 roku ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, podjął uchwałę wprowadzającą do jej tekstu wiele poprawek, w tym w szczególności do art. 8 dotyczącego zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, w dniu 14 maja 2013 roku, skierowała do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatora Piotra Zientarskiego pismo ze stanowiskiem Izby w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy oraz popierające wnioskowane w dniu 2 maja 2013 roku przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych poprawki, zmierzające do przywrócenia zasad nabywania uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych sprzed uchwalenia ustawy. W toku prac Senatu część tych poprawek w różnym kształcie została przyjęta i przegłosowana. Między innymi został wykreślony bardzo kontrowersyjny zapis umożliwiający zaliczenie egzaminu państwowego na podstawie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym wiedzę i umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości sprawdzane w postępowaniu kwalifikacyjnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, realizowanych na podstawie umowy między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych. Zaostrzone zostało także uznanie wypełnienia obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w ramach ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości. Po poprawkach wprowadzonych przez Senat obowiązek ukończenia studiów podyplomowych nie będzie dotyczył tylko osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości, ale w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub za świadczenie uczelni.

Czytaj dalej Stanowisko PIRM w sprawie poprawek senackich do ustawy deregulacyjnej