Stanowisko PIRM w sprawie poprawek senackich do ustawy deregulacyjnej

W dniu 16 maja 2013 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 kwietnia 2013 roku ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, podjął uchwałę wprowadzającą do jej tekstu wiele poprawek, w tym w szczególności do art. 8 dotyczącego zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, w dniu 14 maja 2013 roku, skierowała do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatora Piotra Zientarskiego pismo ze stanowiskiem Izby w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy oraz popierające wnioskowane w dniu 2 maja 2013 roku przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych poprawki, zmierzające do przywrócenia zasad nabywania uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych sprzed uchwalenia ustawy. W toku prac Senatu część tych poprawek w różnym kształcie została przyjęta i przegłosowana. Między innymi został wykreślony bardzo kontrowersyjny zapis umożliwiający zaliczenie egzaminu państwowego na podstawie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym wiedzę i umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości sprawdzane w postępowaniu kwalifikacyjnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, realizowanych na podstawie umowy między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych. Zaostrzone zostało także uznanie wypełnienia obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w ramach ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości. Po poprawkach wprowadzonych przez Senat obowiązek ukończenia studiów podyplomowych nie będzie dotyczył tylko osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości, ale w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub za świadczenie uczelni.

Niestety część niekorzystnych zapisów, z punktu widzenia spełnienia przez kandydatów do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego niezbędnych, wysokich wymogów kwalifikacyjnych, w kształcie uchwalonym przez Sejm, pozostała. Wątpliwości wzbudza zapis umożliwiający zaliczenie praktyki zawodowej kandydata na rzeczoznawcę majątkowego na podstawie udokumentowanego dwuletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości. Należy zauważyć, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje dla rzeczoznawców majątkowych wykonywania czynności zawodowych przy pomocy innych osób. Odmiennie niż w obowiązujących jeszcze w ustawie uregulowaniach dotyczących pośrednika w obrocie nieruchomościami, który może wykonywać czynności zawodowe osobiście lub przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem, ponosząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową. Zapis umożliwiający zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości będzie zatem wzbudzał liczne spory interpretacyjne, co należy rozumieć pod pojęciem „stanowiska związanego z wyceną nieruchomości”, a jednocześnie wątpliwości merytoryczne co do rzeczywistego nabycia doświadczenia zawodowego, w sytuacji, gdy zgodnie z prawem, czynności zawodowe nie mogą być wykonywane przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych.

Szczegółowej analizy, z punktu widzenia skutków dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, wymaga nałożony na przedsiębiorcę obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności szacowania. Należy zauważyć, że pozostawiony zakres odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, wynikający z art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyraźnie nie koresponduje ze zmianą podmiotu obowiązanego do ubezpieczenia (dotychczas rzeczoznawca majątkowy, a obecnie przedsiębiorca).

Polska Izba Rzeczoznawstwa majątkowego będzie przyglądać się dalszej procedurze legislacyjnej dotyczącej uchwalonej w dniu 19 kwietnia 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów i dokona analizy jej ostatecznego kształtu.

Przygotował: Piotr Walczyk

Pobierz pismo PIRM do Przewodniczacego Komisji Ustawodawczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*