Spotkanie przedstawicieli KN-KIG z Głównym Geodetą Kraju

W dniu 13 maja 2013 roku odbyło się w siedzibie GUGiK spotkanie przedstawicieli KN-KIG Janka Łopato i Janka Szczygielskiego, reprezentujących także PIRM,  z prezesem GUGIK Kazimierzem Bujakowskim.

W spotkaniu uczestniczy także dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Jarosław Wysocki.

Spotkanie poświęcone było omówieniu tworzenia i udostępniania szeroko pojętych baz danych o nieruchomościach, w tym w szczególności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

W trakcie spotkania zostały także przedstawione przez przedstawicieli PIRM problemy związane z dostępem rzeczoznawców majątkowych do rejestrów cen i wartości oraz naliczaniem zawyżonych opłata za korzystanie z tych rejestrów.

Szczegółowa relacja ze spotkania jest zamieszczona na witrynie www.knkig.pl.

 

Informacja ze spotkania przedstawicieli Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej z Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Głównym Geodetą Kraju.

W dniu 13 maja 2013 roku odbyło się w Warszawie w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii spotkanie, w którym udział wzięli:

1.Kazimierz Bujakowski – prezes GUGIK – Główny Geodeta Kraju

2.Jarosław Wysocki – dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach

3.Jan Łopato – przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości KIG

4.Jan Szczygielski – członek Komitetu ds. Nieruchomości KIG

Spotkanie stanowiło kontynuację badania problematyki podjętej na posiedzeniu Komitetu Nieruchomości w dniu 20 marca 2012. Doszło do skutku dzięki staraniom i osobistemu zaangażowaniu Jana Szczygielskiego. Poświęcone było przedyskutowaniu różnorodnych problemów dotyczących szeroko pojętych baz danych o nieruchomościach.

Poniżej opis omawianych zagadnień: 

1. Stan prawny w zakresie baz danych (obowiązujący, tworzony, projektowany)

1.1.Aktualny stan prawny w zakresie geodezji i kartografii, zawierający m.in. uregulowania dotyczące baz danych dla potrzeb rzeczoznawców jest uregulowany w następujących aktach:

•Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 193/2010 poz. 1287 z dnia 8.10.2010 r.)

•Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383 z 21.03.2013 r.)

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249 z dnia 22.02.2013 r. – wszedł w życie po 14 dniach).

ZSiN jest systemem, który powstanie na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez właściwe organy w postaci plików, stanowiących element źródłowy dla Systemów Informacji Przestrzennej oraz innych zintegrowanych systemów zawierających informację publiczną. Prowadzony będzie za pomocą systemu teleinformatycznego. Publikacja danych systemu będzie następowała poprzez Geoportal. Geoportal jest centralną bazą danych i nie będzie zawierał innych informacji niż publikowane obecnie. Służył będzie jedynie do przeglądania danych.

ZSiN będzie zawierał informacje stanowiące treść ewidencji gruntów i budynków. Będzie w nim prowadzone Centralne Repozytorium (CR), zawierające kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. Będzie ono prowadzone na platformie elektronicznej, integrującej ją z innymi systemami centralnymi takimi jak: Pesel, Regon, Teryt, księgi wieczyste, pozwalającej na komunikację i wymianę danych z nimi.

Założenie Centralnego Repozytorium planowane jest dla miast na koniec 2014 roku, a dla obszarów wiejskich do 2016 roku.

Uwaga zasadnicza: 

ZSiN w ramach swej struktury nie posiada informacji o RCiWN. Rejestr ten został uregulowany prawnie w ramach przepisów Rozporządzenia opisanego w p. 1.2.

 

1.2.Projektowany, przyszły stan prawny w zakresie geodezji i kartografii, dotyczący także szeroko pojętych baz danych wykorzystywanych przez rzeczoznawców majątkowych, znajduje się w zaawansowanym stadium prac legislacyjnych, a zawiera go:

•Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – tekst z dnia 20.03.2013 r. 

Projekt tego rozporządzenia jest po konsultacjach społecznych (także przez PFRM). Jest także po uzgodnieniach międzyresortowych. Proponowanie jakichkolwiek zmian w nim jest już na tym etapie niemożliwe. Planowany termin wejścia w życie: III kwartał 2013 r.

Rozporządzenie ureguluje m.in. zasady tworzenia i aktualizowania RCiWN. Zawiera np. szczegółowy opis (specyfikację) modelu RCiWN. 

Informacja najważniejsza: model zostanie wprowadzony we wszystkich PODiGK w kraju jako jednorodny, jednolity system. Do wymiany danych został stworzony jeden plik wymiany danych GML, który zastąpi dotychczasowy SWDE. Pozwoli to na łatwy, elektroniczny dostęp do danych, a tym samym na korzystanie z danych z rejestrów cen i wartości bez konieczności wielokrotnego przepisywania danych, jak to ma miejsce obecnie. Wdrożenie rozporządzenia w życie w starostwach będzie zależało od możliwości finansowych starostw oraz pieniędzy centralnych z projektu unijnego. Dokładnej daty nie określono.

 

1.3.Rozpoczęto niedawno proces legislacyjny w kolejnym temacie zawierającym uregulowania w zakresie między innymi opłat za dostęp do baz danych dla rzeczoznawców majątkowych. 

Prace nad projektem zostały rozpoczęte. Projekt zakłada dokonanie zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, zmian w rozporządzeniu dotyczącym opłat za korzystanie z zasobu, licencji na korzystanie z danych.

Podczas spotkania otrzymaliśmy propozycję do włączenia się w proces legislacyjny w zakresie wprowadzenia zapisów o szczególnym potraktowaniu rzeczoznawców majątkowych zarówno w zakresie dostępu do danych jak również opłat za nie (np. preferencyjnych zasad). 

UWAGA: Wszystkie w/w akty prawne znajdują się na www.gugik.gov.pl.

 

2. Jakość informacji zawartych z Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN)

Przedstawione przez przedstawicieli Komitetu ds. Nieruchomości informacje o złym stanie zasobu znane są Panu Prezesowi. 

Zaproponowaliśmy, aby wprowadzaniem danych w części dotyczącej RCiWN zajmowały się osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Mógłby np. zostać ogłoszony przetarg na wprowadzanie tych danych. 

Z uwagi na projektowaną w systemie automatyzację jednorazowego wprowadzania informacji z aktu notarialnego do zasobu ewidencji gruntów i budynków i jednocześnie do RCiWN temat wymaga dalszych, szczegółowych rozmów.

 

3. Rejestr budynków i lokali – planowane wdrożenie w skali kraju, możliwości poszerzenia zakresu informacyjnego

Rejestr będzie powstawał w miarę posiadanych środków. Wg informacji podanych na spotkaniu dla miast wykonano go w ok. 90%. Na terenach wiejskich w niewielkim stopniu. Prace będą prowadzone w tempie na ji pozwolą środku GGK i samorządów.

4. Możliwości zaimplementowania danych posiadanych przez rzeczoznawców do ZSiN

Z uwagi na różnorodność danych, sposobów ich przechowywania i gromadzenia oraz brak środków, sprawa raczej niemożliwa do zrealizowania.

5. Problemy rzeczoznawców związane z dostępem do RCiW, zróżnicowanie opłat w poszczególnych POGiK, postulowane zmiany w zakresie wydawania danych i pobierania opłat.

Przedstawiona sytuacja pobierania danych za dostęp do informacji w zależności od tego czy składa się wyciąg czy nie (standardowe pytanie w każdym PODGiK) tj. za cenę 25 zł lub 40 zł zdziwiło bardzo przedstawicieli GUGiK. Uznaliśmy wspólnie, ze skoro art. 158 UGN nakazuje złożyć wyciąg to sytuacja jest co najmniej dziwna. Sprawa ta zostanie rozeznana i uregulowana.

Wspominaliśmy także o najprzeróżniejszych wymysłach dotyczących dostępu do danych w PODGiK. Zostaliśmy poproszeni o dostarczenie przykładów. Trzeba będzie pozbierać takie uwagi, omawiane na liście OLD i zawarte w wystąpieniu PIRM i przesłać do GUGiK, aby mogło zostać przygotowane stosowne zarządzenie w tej sprawie.

6. Możliwość włączenia do współpracy grupy notariuszy w celu ujednolicenia zapisów w aktach notarialnych.

Z uwagi na dotychczasowe kłopoty z przebrnięciem tematu z zainteresowaniem przyjęliśmy propozycję Pana Prezesa Bujakowskiego, aby stworzyć standard dla aktu notarialnego, w którym można będzie zawrzeć zapisy, jakie są nam potrzebne. Standard ten miałby za zadanie ujednolicenie podstawowych zapisów informujących o przedmiocie transakcji tak aby każdy akt w tej części wyglądał tak samo i zawierał podstawowe informacje. To oczywiście wymaga zmiany przepisów. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy i lobbowania tematu we współpracy z GUGiK.

 

Opracowali:

Jan Szczygielski

Jan Łopato

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*