V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

Dnia 29 czerwca 2013 o godzinie 10.30 r. w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 odbędzie się V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Z uwagi iż zgromadzenie będzie miało charakter wyborczy zachęcamy wszystkich Członków PIRM do stawiennictwa.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do Władz Izby.

 

Porządek Obrad V Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Warszawa 29.06.2013 r.

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych – powitanie (Prezes PIRM Piotr Walczyk).

2.Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia; przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3.Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby (propozycje z sali).

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby (propozycje z sali).

6.Sprawdzenie obecności, pełnomocnictw i ustalenie ważności V Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIRM.

7.Odczytanie sprawozdania z działalności Rady PIRM (Prezes PIRM Piotr Walczyk).

8.Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Jan Szczygielski).

9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

10.Głosowanie imienne nad udzieleniem absolutorium Prezesowi.

11.Głosowanie imienne nad udzieleniem absolutorium pozostałym członkom Rady Izby.

12.Głosowanie imienne nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.

13.Przedstawienie projektu programu działania na rok 2013 (Prezes Piotr Walczyk).

14.Przedstawienie projektu planu finansowego na rok 2013 (Skarbnik Bogusław Stelmach).

15.Przedstawienie projektu Regulaminu Sądu Polubownego.

16.Przedstawienie uchwały w sprawie powołania Sądu Polubownego i zatwierdzenie Regulaminu Sądu Polubownego

17.Uchwalenie programu działania PIRM na 2013 rok.

18.Uchwalenie planu finansowego PIRM na 2013 rok.

19.Prezentacja kandydatury na Prezesa Izby.

20.Prezentacja kandydatur do składu Rady PIRM.

21.Prezentacja kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej PIRM.

22.Głosowanie imienne w sprawie wyboru Prezesa Izby.

23.Głosowanie imienne w sprawie wyboru członków Rady PIRM.

24.Głosowanie imienne w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej PIRM.

25.Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Izby

26.Sprawy wniesione i wolne wnioski.

27.Przyjęcie uchwał i wniosków ze spraw wniesionych.

28.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PIRM.

 

Pobierz pełny komunikat o V Walnym Zgromadzeniu Członków PIRM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*