Relacja z XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz XX lecia PFSRM

XX lecie PFSRM

W dniach 24-25 października 2013 roku odbyła się Warszawie XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych połączona w tym roku z obchodami dwudziestolecia powstania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W Konferencji na zaproszenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wziął udział Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Piotr Walczyk. Z okazji rocznicy powstania Federacji Prezes Piotr Walczyk odczytał list gratulacyjny doceniający wkład PFSRM w budowanie obecnej pozycji zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz przekazał na ręce Prezydenta Krzysztofa Bratkowskiego pamiątkowy album „Wizja nowej architektury” z życzeniami tworzenia nowej architektury rzeczoznawstwa. Wiceprezes Marta Górska wręczyła okolicznościowy jubileuszowy bukiet 20 czerwonych goździków.

Konferencja została zorganizowana z wielkim rozmachem w salach Pałacu Kultury i Nauki. Inauguracyjny wykład wygłosił Prezydent Lech Wałęsa, a wśród mówców byli premierzy: Jan Krzysztof Bielecki i prof. Grzegorz Kołodko.

Pierwszy dzień Konferencji stanowiły dwie sesje jubileuszowe, w których poza okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości: przedstawicieli MTBiGM Ministra Piotra Stycznia, GUGiK Prezesa Kazimierza Bujakowskiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Dyrektora Jerzego Pindelskiego oraz przedstawicieli Federacji zawodów nieruchomościowych (w tym Prezesa PIRM) referaty wygłosili: Przewodniczący Komitetu Honorowego XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych Henryk Jędrzejewski oraz Prezydenci PFSRM w osobach Andrzeja Kalusa, Wacława Baranowskiego, Andrzeja Hopfera i Krzysztofa Urbańczyka. Okolicznościowe referaty zawierały głownie wspomnienia dotyczące budowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz Federacji jako reprezentanta tego zawodu oraz kreatora zasad jego wykonywania. Jubileuszowe sesje referatowe zamknął referat prof. Ryszarda Cymermana podsumowujący dorobek nauki na rzecz rzeczoznawstwa majątkowego. Nie zabrakło oczywiście w tej części konferencji wręczenia licznych medali okolicznościowych sfederowanym Stowarzyszeniom.

Trzy sesje referatowe w drugim dniu Konferencji zostały pomyślane, jako próba wpisania wyceny nieruchomości w kontekst burzliwych przemian gospodarczych i perspektyw rozwoju gospodarczego drugiej dekady XXI wieku.

Podsumowując część merytoryczną Konferencji, jej istotną słabością był brak wystąpienia programowego zarysowującego wizję rzeczoznawstwa majątkowego w nadchodzących latach. Zapewne takie wystąpienie byłoby świetną klamrą spinającą całą Konferencję a jednocześnie sygnałem poszukiwania nowej strategii elastycznego reagowania na wyzwania zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym i prawnym oraz poszukiwania nowatorskich rozwiązań o charakterze systemowym, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania rynku nieruchomości zawarte w życzeniach adresowanych do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a w istocie do całego środowiska, przez Podsekretarza Stanu w MTBiGM Piotra Stycznia.

Uświetnienie Konferencji stanowił brawurowy występ Waldemara Malickiego poprzedzający bankiet w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki na zakończenie pierwszego dnia oraz znakomity recital Ewy Bem na balu Rzeczoznawców Majątkowych w hotelu Hilton po zakończeniu Konferencji.

Organizatorom Konferencji należą się gratulacje ze sprawną organizację, rozmach właściwy do jej jubileuszowego charakteru, ale bez zbędnego patosu oraz podziękowania za sympatyczną gościnną atmosferę niezbędną na koleżeńskich spotkaniach.

Relacja ze spotkania w MF w sprawie rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia OC przedsiębiorców z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego

W dniu 21 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo spotkanie w celu omówienia propozycji poprawek i uwaga zgłaszanych, między innymi przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego w piśmie z dnia 26 września 2023 roku, wobec projektów rozporządzeń w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego czynności rzeczoznawstwa majątkowego, które ma zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1357).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Rządowego Centrum Legislacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości reprezentowani byli przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami i Konfederację Budownictwa i Nieruchomości. W spotkaniu uczestniczyła także Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego reprezentowana przez Piotra Walczyka.

Czytaj dalej Relacja ze spotkania w MF w sprawie rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia OC przedsiębiorców z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego

Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

W dniu 15 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo konferencja w celu omówienia propozycji zgłaszanych wobec projektów rozporządzeń:

  • w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  • w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania nieruchomości,
  • w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

O zorganizowanie takiego spotkania wnioskowała Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zgłaszając uwagi do projektów.

Czytaj dalej Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej