Relacja z konferencji w MTBiGM w sprawie zmian dot. nadawania uprawnień zawodowych

W dniu 30 października 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo druga już konferencja w celu omówienia propozycji zgłaszanych wobec projektów rozporządzeń, w całości poświęcona projektowi rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W konferencji, ze strony ministerstwa wzięli udział: Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła oraz wicedyrektor Departamentu Grzegorz Majcherczyk, a ze strony organizacji zgłaszających uwagi do projektów w ramach konsultacji społecznych przedstawiciele PIRM w osobach Prezesa Piotra Walczyka i Tomasza Kotrasińskiego, przedstawiciel Komitetu ds. Nieruchomości przy KIG Jan Łopato przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w osobach Prezydenta Krzysztofa Bratkowskiego,  Krzysztofa Gabrela i Henryka Jędrzejewskiego oraz przedstawiciele niektórych ze sfederowanych stowarzyszeń: Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości oraz RICS Polska. Państwową Komisję Kwalifikacyjną reprezentował prof. Ryszard Cymerman, a Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Wacław Baranowski. W konferencji wziął także udział Rzecznika Praw Absolwenta Bartłomiej Banaszak.

 

Pod nieobecność Ministra Piotra Stycznia konferencję prowadziła Dyrektor Małgorzata Kutyła na wstępie proponując, aby ogólne kierunki poprawek do projektu przedstawił Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej prof. Ryszard Cymerman. Przewodniczący PKK scharakteryzował możliwości odbycia praktyk w ramach zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną. Ponadto przedstawił propozycję modyfikacji egzaminu poprzez rezygnację z obrony operatów w części ustnej i zastąpienie pytań dotyczących przedłożonych operatów pytaniami losowanymi z puli pytań. Wywiązała się dyskusja, w której większość uczestników stała na stanowisku, że deregulacyjne zwolnienie z konieczności odbycia praktyk zawodowych w odniesieniu dla kandydatów do zawodu, którzy posiadają dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną oraz odbyli praktyki podczas studiów nie oznacza zwolnienia z obowiązku przedłożenia w postępowaniu kwalifikacyjnym projektów operatów szacunkowych. Odmienne stanowisko prezentował Rzecznik Praw Absolwentów. W tej sprawie Ministerstwo przedstawiło opinię prawną, według której zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych wyżej wymienionych osób nie oznacza jednak zwolnienia z przedłożenia projektów operatów, a samo postępowanie kwalifikacyjne powinno być jednolite dla wszystkich kandydatów. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego krytycznie odniosła się do propozycji rezygnacji z „obrony” operatów w czasie ustnego egzaminu. Zdaniem przedstawicieli PIRM egzamin powinien sprawdzać głównie umiejętności praktycznej wyceny nieruchomości, a nie tylko poprawność formalną przedłożonych operatów w toku części wstępnej.

Dalszą część dyskusji na konferencji zdominowała propozycja Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego poszerzenia podmiotów posiadających uprawnienia organizatora praktyk i wydawania dzienników praktyk. Propozycja ta zmierza do likwidacji, dotychczasowego, faktycznego monopolu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Należy zauważyć, że ta propozycja nie spotkała się protestem ze strony Zarządu Federacji. Wątpliwości, co do potrzeby zmian w dotychczasowym systemie wyrażali głównie Przewodniczący PKK oraz przedstawiciele Ministerstwa, wskazując na możliwe trudności techniczne i organizacyjne kontroli zbyt wielu organizatorów praktyk w zakresie wydawanych dzienników i prowadzonych przez tych organizatorów rejestrów. Rzeczowa argumentacja przedstawicieli PIRM poparta przez Przewodniczącego KN KIG oraz przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości odniosła jednak skutek w postaci deklaracji ze strony Ministerstwa rozważenia możliwości dopuszczenia także innych organizatorów praktyk, aczkolwiek nie w takim szerokim zakresie, jak wynika z propozycji Izby.

Szeroką dyskusję wywoła propozycja prof. Ryszarda Cymermana szczegółowego uregulowania w rozporządzeniu zakresu tematycznego przedkładanych projektów operatów. Ta propozycja została poparta przez Federację oraz przedstawicieli innych sfederowanych stowarzyszeń, aczkolwiek wystąpiły różnice co do tematyki operatów. Odmienne stanowisko wyrażała Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego i KN-KIG, argumentując, że szczegółowe zapisy tworzą pewną fikcję i utrudniają realizację, najbardziej pożądanej z punktu widzenia jakości, praktyki w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, preferując praktyki grupowe. Te argumenty przedstawiciele Izby wysuwali krytykując zwiększenie liczby kandydatów odbywających jednocześnie praktykę u jednego uprawnionego z obowiązujących obecnie 5 osób do 8.

Kontrowersji nie wzbudziły poprawki, zgłoszone przez prawie wszystkich uczestników konferencji, w zakresie zwiększenia opłaty za praktyki i wydawanie dzienniczków do poziomu maksymalnego przewidywanego w ustawie, odpowiednio do 50% i 3% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Przedstawiciele PIRM, mimo zastrzeżeń, co do wkraczania ustawodawcy w materię swobodnego kształtowania umów, zwracali jednak uwagę, że w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego praktyki dla pracowników często są realizowane nieodpłatnie, bo celem tych praktyk jest pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, a nie uzyskiwanie przychodów z działalności szkoleniowej.

Należy zauważyć na konferencji dużą aktywność Rzecznika Praw Absolwenta, konsekwentnie przedkładającego propozycje, nieraz nie przemyślane i merytorycznie bezzasadne, ułatwiające uzyskanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości. Jak chociażby całkowitego zniesienia wymogu doświadczenia i stażu zawodowego dla prowadzących praktykę rzeczoznawców majątkowych. Obecne przepisy wymagają od rzeczoznawcy majątkowego, uprawnionego do prowadzenia praktyki zawodowej minimum pięcioletni staż zawodowy.

Podobnie jak poprzednia Konferencja, zorganizowana w dniu 15 października 2013 roku, miała charakter konsultacyjny. Większość merytorycznych uwag i propozycji przedstawicieli organizacji uczestniczących uzyskiwała wśród przedstawicieli Ministerstwa enigmatyczny status „do rozważenia” lub „zastanowienia”. Jednak głosy te były słuchane i można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że część poprawek zostanie przyjęta.

Dla Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Konferencja była kolejnym miejscem, umożliwiającym wyartykułowanie poglądów przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na system kształcenia i nabywania uprawnień zawodowych. Można mieć nadzieję, że czytelna i tak potrzebna ocena wprowadzanych uregulowań nabywania uprawnień zawodowych z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego znajdzie swoje odzwierciedlenie w korekcie projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*