Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OCOd roku 2014 ubezpieczeniu OC podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, a ściślej „działalność, o której mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a tej ustawy”.

KALKULATOR I ZAKUP UBEZPIECZENIA

Rzeczoznawca majątkowy nie podlega takiemu obowiązkowi – obejmuje Go ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia OC przedsiębiorcy. Dotychczas zawarte ubezpieczenia tracą ważność i mogą być wypowiedziane, a rzeczoznawcom majątkowym przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony lub jej zaliczenia na poczet składki nowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy. Taką możliwość mają Członkowie PIRM na mocy porozumienia zawartego z PZU. Obowiązek ubezpieczenia OC przedsiębiorcy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania umowy której jest stroną, a której przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a tej ustawy. 

Warunki tego ubezpieczenia zostały przez PIRM także wynegocjowane w porozumieniu z PZU. Nie należy łączyć tego ubezpieczenia z obowiązkowym ubezpieczeniem OC przedsiębiorcy.

Poniżej przedstawiamy ofertę PZU skierowaną do członkówPIRM.

OFERTA UBEZPIECZEŃ ZAWODOWYCH DLA
POLSKIEJ IZBY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO  

 

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE

Dla kogo

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC adresowany jest zarówno do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, jak i spółek prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, w których wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy.

Zakres

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące czynności:

 1. Określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
 2. Sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny  nieruchomości  jako  środków  trwałych  jednostek,  w  rozumieniu ustawy o rachunkowości

Zalety ubezpieczenia

 • szeroki wybór sum gwarancyjnych – od 25.000 EUR (aż do 1 mln EUR !)
 • wykupienie regresu  – istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń PZU SA wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa
 • rabat do 30% przy bezszkodowej historii ubezpieczenia – niezależnie gdzie było zawarte ubezpieczenie
 • wygodne warunki płatności – do 10 dni od otrzymania polisy w formie jednorazowej bądź ratalnej (także wygodna płatność w ratach miesięcznych)

KALKULATOR UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO

 

OC BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Dla kogo

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla rzeczoznawców majątkowych wykonujących czynności osobiście w związku z powołaniem na biegłego sądowego.

Zalety ubezpieczenia

 • Wysokie sumy ubezpieczenia: od 100 tys. do 2 mln zł.
 • Ochrona dokumentów
 • Możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.
 • Sprawdzony ubezpieczyciel PZU SA
 • Płatność w ratach – składkę można opłacić nawet w 12 ratach

KALKULATOR UBEZPIECZENIA OC BIEGŁEGO SĄDOWEGO

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

Dla kogo

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, każda spółka osobowa prowadząca działalność w zakresie szacowania nieruchomości, w której wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy. 

Zakres

 • czynności wyceny środków trwałych wymienionych w wykazie ewidencji środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością
 • czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością
 • czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości
 • ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego budynków i budowli

Zalety ubezpieczenia

 • wysokie sumy gwarancyjnych – nawet do 10.000.000 PLN !
 • bardzo atrakcyjne ceny – np. 2.210 zł rocznie za sumę 5 mln zł
 • wiarygodny ubezpieczyciel PZU SA
 • dowolny schemat płatności (jednorazowo / 2 / 4 / 6 / 12 rat)

Możliwość dokupienia dwóch opcji dodatkowych

 1. Klauzula Podwykonawców  (rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców) – dostępne także wysokie sumy (do 10 mln zł)
 2. Klauzula Dokumentów – rozszerzenie zakresu o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

UBEZPIECZENIE MIENIA I OC W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA CELÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

Dla przykładu – jeżeli objąć ochroną:

 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (rozbicia)
 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z zajmowaniem pomieszczeń dla celów prowadzenia działalności zawodowej, odpowiedzialności cywilnej najemcy i odpowiedzialności cywilnej pracodawcy oraz o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 6. Pakiet usług assistance 

Ile to kosztuje?

Przykładowa kalkulacja składki:  

Ryzyko

Suma ubezpieczenia

Urządzenia i wyposażenie od ognia i innych zdarzeń losowych

20.000 zł

Nakłady adaptacyjne

10.000 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego

20.000 zł

Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem i rabunku

10.000 zł

Pakiet usług assistance

w cenie

Składka

Jednorazowo 279 zł

JAK SIĘ UBEZPIECZYĆ?

Zapraszamy do kontaktu osobistego. Nasz konsultant odpowie na wszelkie pytania, pomoże skalkulować składki i wypełnić formalności.

KALKULATOR I ZAKUP UBEZPIECZENIA

 

iExpert.pl SA
Iwona Rosińska

tel.: 22 100 26 01
biuro: 22 646 42 42

email: iwona.rosinska@iexpert.pl

www: rzeczoznawca-majatkowy.iexpert.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*