Nowe rozporządzenie MIiR w sprawie nadawania uprawnień zawodowychi

W dniu 17 marca 2014 roku w Dz. U. 2014 r. poz. 328 ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W odróżnieniu od rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, wydanego miesiąc wcześniej, rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wprowadza szereg istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Poza oczywistym wykreśleniu zapisów dotyczących nadawania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ze względu na deregulację tych zawodów, nowe rozporządzenie uproszcza system nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, skracając czas praktyki, zmniejszając liczbę wymaganych do sporządzenia projektów operatów i upraszczając samo postępowanie kwalifikacyjne.

 

Bardzo istotną zmianą z punktu widzenia organizacji praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych jest wprowadzenie zamiast dotychczasowego jednego organizatora – związku stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych (PFSRM) drugiego organizatora – izby gospodarczej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości (Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego). Stworzenie izbom gospodarczym zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego prawnych ram możliwości organizowania praktyk zawodowych było jednym z najważniejszych postulatów zgłaszanych przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego w czasie konsultacji projektu rozporządzenia.

Wprowadzona nowym rozporządzeniem zmiana jest w pełni logiczna, bowiem w aktualnym stanie prawnym, jedynie przedsiębiorcy mogą wykonywać praktyczną działalność na rynku w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i tylko oni posiadają faktyczne możliwości prowadzenie rzeczywistych praktyk zawodowych a nie „praktyk teoretycznych”, będących w istocie przedłużeniem studiów i nie zapewniających kandydatom realnego przygotowania do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego konsekwentnie stała na stanowisku, że praktyki powinny być prowadzone przede wszystkim przez praktyków, czyli przedsiębiorców, a organizatorem i koordynatorem praktyk prowadzonych przez przedsiębiorców powinna być ich organizacja, dlatego z zadowoleniem przyjmuje zmiany w tym zakresie wprowadzone nowym rozporządzeniem.

Konsekwencją wydania nowego rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości było powołanie Zarządzeniem nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 25 marca 2014 roku poz. 21) nowego składu osobowego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, a w nim rzeczoznawców majątkowych wskazanych przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego: Kolegę dr Piotra Cegielskiego z firmy ICCS Sp. z o.o. oraz Kolegę Tomasza Kotrasińskiego z firmy Realexperts Sp. z o.o.

Trudno obecnie ocenić, jak przyjęte nowe wymogi odbywania praktyk oraz zasady nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wpłyną na rzetelne i wszechstronne przygotowanie kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz czy pozwolą obiektywnie, rzetelnie i sprawnie zweryfikować to przygotowanie.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego z pełnym zaangażowaniem zamierza włączyć się w organizację systemu odbywania praktyk zawodowych i podjąć działania w celu kształtowania ich właściwego poziomu.

Treść rozporządzenia do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*