Prezes Urzędu Zamówień Publicznych rozstrzygnął kontrowersje powodowane wykorzystywaniem przetargów publicznych do wyłaniania rzeczoznawców majątkowych sporządzających opinie o wartości nieruchomości w postępowaniach administracyjnych

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego w lutym 2014 r. skierowała pisemne zapytanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zapytanie dotyczyło problemu obowiązywania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawach związanych z wyłanianiem rzeczoznawców majątkowych, którzy w postępowaniach administracyjnych sporządzają opinie o wartości nieruchomości. Pytanie takie zrodziło się na skutek wątpliwości, jakie wynikały z analizy przepisu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp i art. 84 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Czyli: czy do takich sytuacji stosuje się ustawę Pzp, czy raczej zgodnie z art. 84 § 1 kpa należy wydać postanowienie o powołaniu biegłego.

 

Pismem z dnia 11 września 2014 r. Urząd Zamówień Publicznych udzielił odpowiedzi, z której wynika, że ustawa Pzp nie znajduje zastosowania w przypadku powołania biegłego w osobie rzeczoznawcy majątkowego zobowiązanego do sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości, będącego dowodem w postępowaniu administracyjnym. Za nieuzasadnione uznać należy organizowanie kosztownych i wydłużających terminy toczących się postępowań administracyjnych, postępowań o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy operatów szacunkowych w postępowaniach, w których biegli rzeczoznawcy są powoływani zgodnie z art. 84 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*