Relacja z konferencji AMRON pt. „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce”

W dniu 29 września 2014 roku w Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbyła się Konferencja pod hasłem „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce” zorganizowana przez Centrum AMRON we współpracy ze Związkiem Banków Polskich z okazji dziesięciolecia działalności Centrum. Spotkanie poświęcone było analizie znaczenia wiarygodnej i aktualnej informacji dla poszczególnych uczestników rynku obrotu nieruchomościami a także ocenie systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych w naszym kraju. Głównym celem Konferencji było wypracowanie wspólnych propozycji zmian usprawniających działanie tego systemu w sposób spełniający oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

W Konferencji, poza przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Gospodarczej, sektora bankowego i uczelni wyższych, wzięli udział także rzeczoznawcy majątkowi: przedstawiciel Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego – Prezes Piotr Walczyk, Tomasz Kotrasiński reprezentujący Polski Instytut Wyceny oraz Przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej dr Jan Łopato.

W trakcie dyskusji poruszono kwestię dostępności wiarygodnej informacji o cechach nieruchomości i ich wartościach oraz znaczenia tego rodzaju informacji dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego – nie tylko dla osób fizycznych, ale również dla całego sektora bankowego, jednostek administracji publicznej czy podmiotów obsługujących rynek obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności rzeczoznawców majątkowych.

Omówiono aktualnie funkcjonujące praktyki w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych oraz najważniejsze problemy, jak niekompletne i mało aktualne informacje, trudności w dostępnie do informacji, wielość istniejących rozwiązań w zakresie prowadzenia rejestrów i baz danych o nieruchomościach oraz utrudniona wzajemna wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami i bazami danych, a także wysokie koszty tworzenia, utrzymania i standaryzacji bazy danych.

W trakcie dyskusji głos środowiska rzeczoznawców majątkowych brzmiał jednolicie. Wskazywano, że różne bazy informacji o nieruchomościach mają różne cele i różną użyteczność.

Prezes PIRM Piotr Walczyk, oceniając obszary realizowanego praktycznie zakresu wykorzystywania różnych bazy danych, w tym między innymi bazy AMRON, bazy GUS, czy też baz tworzonych przez rzeczoznawców majątkowych postawił problem natury ogólnej dostosowania struktury tworzonych baz danych oraz gromadzonych w nich informacji do rzeczywistej możliwości wykorzystania dla potencjalnych wieloaspektowych potrzeb użytkowników. Cel wykorzystania gromadzonych informacji, powinien bowiem determinować zawartość baz danych.

Baza GUS jest gromadzona i służy, między innymi, jako podstawa do analiz makroekonomicznych dotyczących koniunktury rynku nieruchomości oraz trendów zmian cen na rynku.

Baza AMRON jest gromadzona przez sektor bankowy, dla potrzeb tego sektora i powinna służyć jako podstawa do analiz związanych z ryzykiem kredytowym portfeli i poziomów LTV. 

Natomiast, ze względu na specyficzną potrzebę gromadzenia precyzyjnych informacji o cechach rynkowych nieruchomości niezbędnych dla predykcji wartości, jako efektywna podstawa do wyceny, służyć mogą wyłącznie bazy opracowane przez specjalistów rynku nieruchomości zajmujących się zawodowo szacowaniem nieruchomości, to jest przez rzeczoznawców majątkowych.

Przewodniczący KN KIG dr Jan Łopato w swoim wystąpieniu zauważył, że podstawowym źródłem danych o nieruchomościach jest i powinna być Ewidencja Gruntów i Budynków. Natomiast jedynym realnym źródłem danych specyficznych, związanych z cechami rynkowymi nieruchomości, mogą być jedynie fachowcy rynku nieruchomości i nie można liczyć na realność obarczenia dodatkowymi obowiązkami w tym zakresie bądź uczestników rynku, bądź notariuszy lub służb geodezyjnych.

Prezes Polskiego Instytutu Wyceny Tomasz Kotrasiński podkreślił w swoim wystąpieniu także ten fakt, że kwestie dotyczące standaryzacji opisu nieruchomości stanowią element wiedzy specjalistycznej związanej z analizą rynku nieruchomości i jedynie powiązanie standardów opisu nieruchomości z wynikami analizy rynku nieruchomości może być drogą efektywnej poprawy jakości źródeł informacji służącej do opisu, analizy, modelowania i predykcji zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości.

Dotyczy to w szczególności tych typów nieruchomości, które wymagają eksperckiej pracy analitycznej przy konstruowaniu na podstawie zgromadzonych informacji analiz rynku i modeli wartości nieruchomości rozumianych jako matematyczne/ekonometryczne algorytmy przetwarzania danych o cenach i cechach rynkowych nieruchomości (nieruchomości niemieszkalne, komercyjne, grunty inwestycyjne itp.).

Uczestniczący w Konferencji przedstawiciele środowiska rzeczoznawców majątkowych poruszyli także problem niepokojących praktyk utrudniania dostępu do danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku ze zmianami wprowadzonymi w wyniku nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 4 lipca 2014 roku, w tym w szczególności podwyższeniem opłat za pobieranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wprowadzeniem licencji określających uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów.

Na zakończenie Konferencji Prezes PIRM Piotr Walczyk i przewodniczący KN KIG dr Jan Łopato zaprosili zgromadzonych uczestników do udziału w pracach roboczego Komitetu Standaryzacyjnego, którego celem jest wypracowanie jednolitego standardu opisu nieruchomości.

Prezes AMRON dr Jacek Furga oraz inni uczestnicy Konferencji, w tym przedstawiciele GUS wyrazili zainteresowanie i deklarowali udział w pracach Komitetu Standaryzacyjnego, poprzez wniesienie swojego dotychczasowego doświadczenia w tej materii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rating*