Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie poprawek senackich do ustawy deregulacyjnej

W dniu 16 maja 2013 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 kwietnia 2013 roku ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, podjął uchwałę wprowadzającą do jej tekstu wiele poprawek, w tym w szczególności do art. 8 dotyczącego zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, w dniu 14 maja 2013 roku, skierowała do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatora Piotra Zientarskiego pismo ze stanowiskiem Izby w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy oraz popierające wnioskowane w dniu 2 maja 2013 roku przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych poprawki, zmierzające do przywrócenia zasad nabywania uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych sprzed uchwalenia ustawy. W toku prac Senatu część tych poprawek w różnym kształcie została przyjęta i przegłosowana. Między innymi został wykreślony bardzo kontrowersyjny zapis umożliwiający zaliczenie egzaminu państwowego na podstawie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym wiedzę i umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości sprawdzane w postępowaniu kwalifikacyjnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, realizowanych na podstawie umowy między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych. Zaostrzone zostało także uznanie wypełnienia obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w ramach ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości. Po poprawkach wprowadzonych przez Senat obowiązek ukończenia studiów podyplomowych nie będzie dotyczył tylko osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości, ale w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub za świadczenie uczelni.

Drukuj

FAN page PIRM na Facebook

Z przyjemnościa informujemy, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majatkowego uruchomiła nowa stronę na Facebook.com.

Zachęcamy do "polubienia" PIRM oraz śledzenia aktualności na naszym kanale informacyjnym.

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie uchwalonej ustawy deregulacyjnej

Piotr Walczyk.

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Wśród zawodów objętych deregulacją znalazł się również zawód rzeczoznawcy majątkowego. Przyjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwią uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości osobom, które ukończyły studia wyższe na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości, potwierdzone suplementem do dyplomu lub na podstawie zaświadczenia uczelni. Wymagana praktyka zawodowa będzie mogła być realizowana przez studentów na podstawie umowy zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.

Praktyka wyceny

Kosakowo - Atrakcyjna Gmina


Gmina Kosakowo jest położona w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Północną granicę z gminą Puck wyznacza kanał Łyski i Leniwy, naturalną granicą wschodnią jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Od strony południowej i zachodniej gmina graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumi. To szczególne położenie oraz wysiłki inwestycyjne Rady Gminy sprawiły, że tereny w gminie są bardzo atrakcyjne dla inwestorów.

Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…