Drukuj

Oświadczenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w związku z emisją reportażu pt. „W imieniu Kościoła” w telewizji TVN 24 w dniach 3 i 7 października 2012 roku

W związku z emisją na antenie TVN 24 w dniach 3 i 7 października 2012 roku reportażu pt. „W imieniu Kościoła", Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oświadcza, że wstrzymuje się od formułowania ocen dotyczących czynności zawodowych rzeczoznawców majątkowych przedstawionych w programie. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oświadcza, że do oceny tej ustawowo powołane są odpowiednie instytucje i organy, które stwierdzają zakres naruszeń zasad wykonywania zawodu.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego stoi na stanowisku, że przedstawienie w programie wydarzeń w sposób skłaniający odbiorców do formułowania negatywnych opinii, nie służy obiektywnemu wyjaśnieniu okoliczności sprawy. Przedstawione w programie tezy, dotyczące prawidłowości wycen, wyrażane przez osoby do tego nieuprawnione i nie posiadające wiedzy w zakresie wyceny nieruchomości, w trakcie której dokonuje się określenia wpływu wielu istotnych czynników mających znaczenie dla wartości, nie mogą być podstawą oceny co do ich fałszowania.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego wyraża stanowczy protest przeciwko formułowaniu przez autorów programu publicznych ocen w całkowitym oderwaniu od obowiązujących procedur prawnych. Stosowanie tego typu nieodpowiedzialnych praktyk rzuca cień na całe wielotysięczne środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego odnosi się krytycznie do przedstawienia w programie sposobu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Swobodny dobór zdarzeń dowodzących z góry założonych przez autorów tez, z jednoczesnym przemilczaniem wielu istotnych czy wręcz kluczowych kwestii, nie pozwala uznać reportażu za rzetelny i obiektywny materiał informacyjny.

W podsumowaniu niniejszego stanowiska Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oświadcza, że jako izba gospodarcza, skupiająca podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, przykłada dużą wagę do zapewnienia uczciwych i przejrzystych warunków wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, dlatego też zawsze odnosić się będzie krytycznie do wszelkich zachowań naruszających etykę zawodową, o ile zostaną one obiektywnie potwierdzone.

Rada Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Drukuj

Stanowisko PIRM ws uzgodnienia standardu wyceny służebności przesyłu

Treść listu skierowanego do Piotra Stycznia, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku

 

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pismem Pana Ministra z dnia 2 lipca 2012 r. (sygn. BN-5p-L-833/2012/12) przekazującym najnowszą wersję standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych KSWS-4 Wycena służebności przesyłu i określanie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy inwestycjach liniowych opracowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego przedstawia stanowisko w tej sprawie.

Po pierwsze z treści pisma nie wynika jednoznacznie cel zgłaszania ewentualnych uwag, jednak uznaliśmy, że stanowi ono element konsultacji w procesie uzgadniania przez Pana Ministra przedłożonego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych projektu standardu KSWS-4 Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych.

Praktyka wyceny

Analiza wzrostu cen działek niezabudowanych w Jelitkowie i w dzielnicach sąsiednich w Gdańsku w latach 2006-2007

Analizie poddano rynek na działki przeznaczone na budownictwo wielorodzinne lub mieszkaniowo-usługowe zlokalizowane w Gdańsku Jelitkowie i dzielnicach sąsiednich lub podobnych. Tereny położone w tej części miasta są zabudowane zabudową mieszkaniową, przeważnie domami jednorodzinnymi, ale powstały tutaj również duże osiedla domów wielorodzinnych.

Najważniejszym walorem działek położonych w tej części miasta jest bliskie sąsiedztwo morza i plaży, drugim walorem jest stosunkowo nieduża odległość od centrum miasta. Te dwa atrybuty działek położonych w dzielnicach nadmorskich w okolicy Jelitkowa sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne na rynku. W tych rejonach działki osiągają wysokie ceny ze względu na otoczenie i walory uzdrowiskowo-krajobrazowe.

Więcej…