Drukuj

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury: rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę w wyborze standardów do stosowania.

PIRM.

PIRM otrzymała pismo z Ministerstwa Infrastruktury pana ministra Olgierda Dziekońskiego, w którym Ministerstwo podziękowało za informacje dotycząca powstania i funkcjonowania Izby oraz zadeklarowało chęć informowania Izby o sprawach legislacyjnych związanych z problematyką rzeczoznawstwa majątkowego i rynku nieruchomości.
Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do kwestii statusu, obowiązywania i dobrowolnego charakteru różnych standardów zawodowych. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na  niezwykle istotny fragment pisma:

"(...) rzeczoznawca majątkowy w obecnym stanie prawnym nie jest zobowiązany do stosowania określonych standardów zawodowych, gdyż żadne z funkcjonujących na polskim rynku nieruchomości standardy zawodowe lub dokumenty noszące podobną nazwę nie spełniają wymogu ich uzgodnienia z ministerem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a zatem nie są standardami zawodowymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tym samym rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę, w granicach zgodności zapisów standardów z przepisami prawa do wyboru i stosowania takich standardów zawodowych, jakie uzna za stosowne i adekwatne do konkretnego przypadku wyceny"

Treść pisma Ministerstwa Infrastruktury w sekcji - Przeczytaj cały artykuł
Drukuj

Nasza odpowiedź Rzecznikowi Praw Obywatelskich na pytanie w sprawie kopiowania operatów szacunkowych

PIRM.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa


Zespół Terenowy
50-056 Wrocław
ul. Wierzbowa 5

Pełnomocnik Terenowy
dr Maciej Lis


Szanowny Panie

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 26 lutego 2009 roku dotyczącego pisma Pana Gerarda Jaremko reprezentanta mieszkańców ulic Kotsisa i Stanisławskiego we Wrocławiu, którym Gmina Wrocław wypowiedziała dotychczasowe stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, odpowiadam co następuje:

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, stoi na stanowisku, że rzeczoznawca majątkowy nie ma uprawnień do nakładania, zgodnie z prawem, na organ administracyjny zakazu sporządzania kserokopii lub odpisów z operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie organu. Operat taki jest bowiem dokumentem - w omawianej sprawie dowodem - na podstawie którego organ wypowiada dotychczasową opłatę z tytułu użytkowania wieczystego i proponuje nową.

Zdarza się, że rzeczoznawcy majątkowi, mylnie interpretując swoje prawa autorskie, wpisują klauzule o zakazie publikacji i zakazie sporządzania kopii operatu sporządzonego w wycenach wykonywanych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, renty planistycznej, opłat adiacenckich oraz innych procedur administracyjnych. Jednak takie zastrzeżenie jest nieuprawnione i prawnie całkowicie nieskuteczne w przypadkach wyżej wspomnianych. Operat w tych sprawach jest bowiem dokumentem.
Drukuj

List PIRM do Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego.

PIRM.

List w wersji do druku /PDF/ dostepny - TUTAJ

Warszawa, 11 marca 2009 r.


Ministerstwo Infrastruktury
Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Wydział Wyceny i Rynku Nieruchomości

 

Dotyczy nowelizacji Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego,.

Szanowni Państwo

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jest organizacją samorządu zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 z dnia 8 czerwca 1989 r. z poźn. zmianami).

Jedną z prerogatyw ustawowo przyznanych Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego w art. 4 ww. ustawy o izbach gospodarczych jest prawo uczestniczenia w przygotowywaniu aktów prawnych w zakresie dotyczącym działalności jej członków.

Patrz: art. 4.1. Izba gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego uzyskała informacje, że Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury opracował projekt zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego, będącego jednym z podstawowych aktów prawnych wpływających na zakres działalności członków Izby.

Praktyka wyceny

Jakościowe badania marketingowe - JBM

Cechy nieruchomości i wagi tych cech ustalono na podstawie jakościowych badan marketingowych  (JBM) przeprowadzonych w ramach warsztatów , będących częścią szkolenia "Wartość Rynkowa Nieruchomości- przykłady wycen" w Karpaczu w dniach 12-14 listopada 2009 roku.

Badania przeprowadzono w oparciu o   preferencje uczestników rynku nieruchomości    dwuetapowo; I etap  przed szkoleniem i  II etap w trakcie szkolenia.
I etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród:

  • osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat nabyły nieruchomość , nazwanych w badaniu nabywcami,
  • pośredników i maklerów (biura obrotu nieruchomości),
  • klientów biur obrotu nieruchomości.
W/w osoby wypełniły przygotowane wcześniej ankiety.
Badania objęły tereny miast i gmin : Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Pisz, Słupsk, Białystok i pojedynczo Kraków i Gdańsk.
II etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród rzeczoznawców majątkowych, będących uczestnikami szkolenia".

Wyniki Jakościowych Badań Marketingowych - Cechy i wagi cech (plik .xls)

 

Więcej…