Aktualności

Drukuj

VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

włącz . Opublikowano w Aktualności

Mija kolejny rok działalności Izby. Nadchodzi czas podsumowania i nakreślenia nowych planów i zamierzeń na dorocznym już VI Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

Serdecznie zapraszam wszystkich członków na  Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2014 roku na ul. Czackiego 3/5 w Warszawie do siedziby Izby.

W załączniku  przesyłam  oficjalne zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków Izby.

Piotr Walczyk

Prezes PIRM

Drukuj

PIRM rozpoczyna organizację praktyk zawodowych i wydawanie dzienników praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 09.04.2014 r. w siedzibie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się uroczyste rozdanie pierwszych dzienników praktyk zawodowych, których PIRM jest organizatorem. Prezes PIRM Piotr Walczyk wręczył dzienniki praktyk sześciu pierwszym kandydatom na rzeczoznawców majątkowych.

Organizacja praktyk i wydawania dzienników praktyk przez PIRM jest skutkiem wydanego niedawno przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju nowego Rozporządzenia z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 328), w którym dokonano istotnej zmiany w kwestii organizatora praktyk. 

Drukuj

FAN page PIRM na Facebook

włącz . Opublikowano w Aktualności

Z przyjemnościa informujemy, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majatkowego uruchomiła nowa stronę na Facebook.com.

Zachęcamy do "polubienia" PIRM oraz śledzenia aktualności na naszym kanale informacyjnym.

Drukuj

Oświadczenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w związku z emisją reportażu pt. „W imieniu Kościoła” w telewizji TVN 24 w dniach 3 i 7 października 2012 roku

włącz . Opublikowano w Aktualności

W związku z emisją na antenie TVN 24 w dniach 3 i 7 października 2012 roku reportażu pt. „W imieniu Kościoła", Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oświadcza, że wstrzymuje się od formułowania ocen dotyczących czynności zawodowych rzeczoznawców majątkowych przedstawionych w programie. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oświadcza, że do oceny tej ustawowo powołane są odpowiednie instytucje i organy, które stwierdzają zakres naruszeń zasad wykonywania zawodu.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego stoi na stanowisku, że przedstawienie w programie wydarzeń w sposób skłaniający odbiorców do formułowania negatywnych opinii, nie służy obiektywnemu wyjaśnieniu okoliczności sprawy. Przedstawione w programie tezy, dotyczące prawidłowości wycen, wyrażane przez osoby do tego nieuprawnione i nie posiadające wiedzy w zakresie wyceny nieruchomości, w trakcie której dokonuje się określenia wpływu wielu istotnych czynników mających znaczenie dla wartości, nie mogą być podstawą oceny co do ich fałszowania.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego wyraża stanowczy protest przeciwko formułowaniu przez autorów programu publicznych ocen w całkowitym oderwaniu od obowiązujących procedur prawnych. Stosowanie tego typu nieodpowiedzialnych praktyk rzuca cień na całe wielotysięczne środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego odnosi się krytycznie do przedstawienia w programie sposobu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Swobodny dobór zdarzeń dowodzących z góry założonych przez autorów tez, z jednoczesnym przemilczaniem wielu istotnych czy wręcz kluczowych kwestii, nie pozwala uznać reportażu za rzetelny i obiektywny materiał informacyjny.

W podsumowaniu niniejszego stanowiska Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oświadcza, że jako izba gospodarcza, skupiająca podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, przykłada dużą wagę do zapewnienia uczciwych i przejrzystych warunków wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, dlatego też zawsze odnosić się będzie krytycznie do wszelkich zachowań naruszających etykę zawodową, o ile zostaną one obiektywnie potwierdzone.

Rada Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Drukuj

IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

włącz . Opublikowano w Aktualności

Niniejszym, jako Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, stosownie do art. 16 Statutu PIRM, zwołuję IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.
Walne Zgromadzenie PIRM odbędzie się w dniu 26 maja 2012 r. w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.
Zgodnie z treścią art. 19 ustalam dwa terminy Walnego Zgromadzenia:
 • termin I - godzina 10:30,
 • termin II (jedynie w przypadku braku quorum w terminie I) - godzina 11:00
Informuję także, że w terminie do 14 maja 2012 r. zostaną Państwu przesłane na Wasze adresy emailowe dokumenty niezbędne do odbycia WZC, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności rady, sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej oraz projekt zmian w statucie.
Poniżej przedstawiam porządek obrad. 

Porządek Obrad IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Warszawa 18.06.2011 r.:

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych – powitanie  (Prezes PIRM Piotr Walczyk).
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia; przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczącego oraz  sekretarza ( propozycje z sali).
 3. Głosowanie nad  przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- 3 osoby (propozycje z sali ).
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej- 3 osoby ( propozycje z sali).
 6. Sprawdzenie obecności, pełnomocnictw i ustalenie ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIRM.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady PIRM (Prezes PIRM Piotr Walczyk).
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Jan Szczygielski).
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 10. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium Prezesowi.
 11. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium pozostałym członkom Rady Izby.
 12. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie projektu zmian w statucie (Sekretarz Joanna Nogal).
 14. Przedstawienie projektu programu działania na 2012 rok (Prezes PIRM Piotr Walczyk).
 15. Przedstawienie projektu projektu uchwały o wysokości składki członkowskiej i wpisowego na 2012 rok (Skarbnik Bogusław Stelmach).
 16. Przedstawienie projektu planu finansowego na rok 2012 (Skarbnik Bogusław Stelmach).
 17. Uchwalenie planu finansowego PIRM na 2012 rok.
 18. Uchwalenie  programu działania PIRM na 2012 rok.
 19. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 20. Przyjęcie  uchwał i wniosków ze spraw wniesionych.
 21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PIRM.

Piotr Walczyk, Prezes PIRM

Drukuj

Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw

włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniach 20 – 22 września 2012 roku odbędzie się kolejne już sympozjum wyceny organizowane przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych. W ubiegłym roku tematyka spotkania poświęcona była wycenie nieruchomości dla samorządów (http://www.swnds.pl). W tym roku uwaga prelegentów i uczestników skupiona będzie na wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw. Organizatorzy planują sesje plenarne oraz spotkania panelowe poświęcone zarówno teorii, w tym teoretycznym aspektom wartości i użyteczności jak i praktyczne, podczas których prezentowane będą przykłady oszacowania wartości konkretnych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Aktualne i szczegółowe informacje o wydarzeniu publikujemy na witrynie www.swnip.pl

Drukuj

Relacja z konferencji z cyklu "Abitraż i Mediacja w teorii i praktyce"

Krzysztof Rożko włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniu 16 marca 2012 roku jako przedstawiciel Izby miałem okazję uczestniczyć w Konferencji z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”. Tematem tej konferencji (robią je co roku) były „Tendencje unifikacyjne w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych”.

Generalnie konferencja składała się z kilkudziesięciu 15-20 minutowych wystąpień. Były trzy panele:

Na pierwszym panelu „TENDENCJE UNIFIKACYJNE  W ADR” tematy były następujące :

 • międzynarodowy regulamin arbitrażowy UNICITRAL po zmianach z 2010,
 • tendencje unifikacyjne a ryzyko przeregulowania postępowania arbitrażowego,
 • specyfika i różnice w Sądownictwie Arbitrażowym w Niemczech,
 • zmiany w rosyjskim ustawodawstwie w następstwie przyjęcia modelowej ustawy UNICITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym ze zmianami od 2006 r.,
 • tendencje unifikacyjne i odrębności krajowe w mediacji gospodarczej (opowiedziane przez arbitra z Belgii),
 • Nowy Regulamin Arbitrażowy ICC i związana z tym zmiana praktyk arbitrażu ((opowiedziane przez arbitra międzynarodowego),
 • na koniec Dyrektor Międzynarodowego Centrum Uregulowania Niepaństwowych Sporów w Kazaniu (Rosja) omówiła nowości w zakresie postępowania arbitrażowego w Rosji.

Na drugim panelu „ODRĘBNOŚCI KRAJOWYCH SYSTEMÓW PRAWNYCH” przemawiali wyłącznie obcokrajowcy. Omówione zostały tematy:

 • arbitrażu w Niemczech,
 • mediacji w Niemczech,
 • arbitrażu na Ukrainie,
 • arbitrażu w Kazachstanie jako alternatywy rozwiązywania sporów: stan obecny i perspektywy rozwoju,
 • ADR w Chinach.

Wreszcie na końcu odbył się panel „ADR W SZCZEGÓŁACH”, w którym arbitrzy omawiali szereg praktycznych aspektów arbitrażu i mediacji. Tematy wystąpień były następujące:

 • Wyrok arbitrażowy.
 • Kontrola sądu powszechnego nad wyrokiem arbitrażowym – czy nadszedł czas na zmiany?
 • Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu arbitrażowym w Niemczech.
 • Miejsce arbitrażu w prawie polskim.
 • Dowody w postępowaniu przed sądem polubownym.
 • Uznawalność  i stwierdzanie wykonalności  zagranicznych wyroków arbitrażowych na Litwie.
 • Regulacja opłaty arbitrażowej w ustawach arbitrażowych państw Wschodniej i Centralnej Europy.

Na koniec spotkania odbyła się bardzo gorąca dyskusja zakończona bankietem.

Pozdrawiam,

Krzysiek Rożko
Drukuj

Spotkanie wigilijne KIG

włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 15 grudnia br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie wigilijne dla członków, pracowników oraz przyjaciół KIG. W spotkaniu tym uczestniczyli także Prezes Polskiej zby Rzeczoznawstwa Majątkowego Piotr Walczyk oraz przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości KIG Jan Łopato.

Więcej informacji na temat spotkania na witrynie KIG.

Drukuj

III Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Prezes PIRM włącz . Opublikowano w Aktualności

Niniejszym, jako Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, stosownie do art. 16 Statutu PIRM, zwołuję III Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.
Walne Zgromadzenie PIRM odbędzie się w dniu 18 czerwca 2011 r. w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.
Zgodnie z treścią art. 19 ustalam dwa terminy Walnego Zgromadzenia:
 • termin I - godzina 10:30,
 • termin II (jedynie w przypadku braku quorum w terminie I) - godzina 11:00
Poniżej przedstawiam porządek obrad. Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, iż zwoływane niniejszym ogłoszeniem Walne jest Zgromadzeniem WYBORCZYM!!!!!!!
W tym roku dobiega końca kadencja dotychczasowych władz Izby. Proszę Was o mobilizację i obecność w tym dniu w Warszawie.
Proszę także o ZGŁASZANIE KANDYDATUR na stanowiska członków Rady, Komisji Rewizyjnej oraz PREZESA!!!!!!!!!
 
Informuję także, że w terminie do końca maja 2011 r. zostaną Państwu przesłane na Wasze adresy mailowe dokumenty niezbędne do odbycia WZC, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności rady, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz inne.

Porządek Obrad III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego Warszawa 18.06.2011 r.:

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych – powitanie  (Marta Górska).
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia; przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczącego oraz  sekretarza ( propozycje z sali).
 3. Głosowanie nad  przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- 3 osoby (propozycje z sali ).
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej- 3 osoby ( propozycje z sali).
 6. Sprawdzenie obecności, pełnomocnictw i ustalenie ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIRM.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady PIRM (Marta Górska).
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ( Henryk Czajkowski).
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 10. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium Prezesowi.
 11. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium pozostałym członkom Rady Izby.
 12. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie projektu programu działania na 2011 rok (Marta Górska).
 14. Przedstawienie projektu planu finansowego na 2011 rok (Ksemena Chrystowicz).
 15. Uchwalenie planu finansowego PIRM na 2011 rok.
 16. Uchwalenie  programu działania PIRM na 2011rok.
 17. Prezentacja kandydatur na stanowisko Prezesa PIRM
 18. Prezentacja kandydatur do składu Rady PIRM
 19. Prezentacja kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej PIRM
 20. Głosowanie imienne w sprawie wyboru Prezesa PIRM
 21. Głosowanie imienne w sprawie wyboru członków Rady PIRM
 22. Głosowanie imienne w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej PIRM
 23. Sprawy wniesione i wolne wnioski.\
 24. Przyjęcie  uchwał i wniosków ze spraw wniesionych.
 25. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PIRM.

Marta Górska, Prezes PIRM

Drukuj

Sympozjum wycena nieruchomości dla samorządu

włącz . Opublikowano w Aktualności

Gospodarowanie nieruchomościami jest dziedziną działalności, w całej gospodarce narodowej naszej ojczyzny, która dotyczy największego, pod względem wartości, majątku trwałego. Majątek Skarbu Państwa, mienie samorządów lokalnych, dobra prywatne, wszystkie one w znacznej części składają się z nieruchomości. Zasady korzystania z nieruchomości opisane są szczegółowo w obowiązujących przepisach. Normy prawa wraz z potrzebami społecznymi i gospodarczymi regulują interakcje uczestników rynku, w tym władz państwowych, władz samorządowych, podmiotów posiadających prawa do własności nieruchomości. Prawdy owe ocierają się o banał i są nam doskonale znane.

Zanurzając się w szczegóły materii dostrzegamy nici wiążące urzędnika samorządowego z rzeczoznawcą majątkowym. Idąc dalej, osoba urzędnika spotyka się z osobą rzeczoznawcy powołanym do bycia biegłym w konkretnym postępowaniu, dotyczącym jednej z fizycznie istniejących nieruchomości – działki gruntu czasami z wzniesionymi na niej budynkami bądź budowlami. Relacje tętniące pomiędzy osobami – stronami – instytucjami wzmacniane są poprzez udział podmiotu mającego interes prawny w zapadłym rozstrzygnięciu – stanowisku właściciela prawa do nieruchomości. Ponadto zainteresowanym jest często gestor sieci infrastruktury liniowej wnioskujący o uzyskanie prawa do korzystania z gruntu na potrzeby inwestycji celu publicznego. Każdy z przywołanych podmiotów reprezentowany jest przez umocowanych przedstawicieli.

Obowiązujące zasady i normy prawne budujące przestrzeń ustaleń, doprecyzowywane są w regulaminach, standardach i procedurach przyjmowanych w praktyce budowania decyzji. Środowiska urzędników, inwestorów, pełnomocników i rzeczoznawców majątkowych rozpoczęły budowanie „wieży Babel” zamykając się we własnych językach specjalistycznych. Zdaniem organizatorów sympozjum, w większości zaczynamy tracić z oczu cel podstawowy, dobro wspólne zrealizowane z uwzględnieniem interesu indywidualnego. Bezspornie szczere rozmowy mogą pomóc rozpoznać i nazwać problem a po jego zdefiniowaniu sprowokować namysł nad znalezieniem rozwiązania i zbadania konsekwencji podjęcia działań wcielających przedyskutowaną ideę w życie.

Czas na konkrety następujące po publicystycznym nakreśleniu tła. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego wraz z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego po namyśle i w rozwadze, podjęły się wspólnie poprowadzenia inicjatywy poszerzenia horyzontów osób współuczestniczących w gospodarowaniu nieruchomościami. Wspierani jesteśmy przez Komitet ds. Nieruchomości działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którego skład wchodzą nasi przedstawiciele.

Najbliższa koszula ciału. Celem naszym jest wzajemne zrozumienie pomiędzy kadrą urzędników samorządowych i środowiskiem rzeczoznawców majątkowych.

Z pokorą stwierdzić należy, że formuła szkolenia bądź wykładów ex cathedra jest zbyt statyczna. Uznaliśmy za właściwą formułę sympozjum, scenerię spotkania specjalistów, którzy zabiegają o przekonanie do prezentowanych własnych racji argumentując z celem, aby ich stanowisko się upowszechniło. Bezspornie dalecy jesteśmy od pouczania i głoszenia jedynie słusznych racji.

Proponujemy, aby w szczerej rozmowie, żywym dyskursie praktyków i teoretyków uwrażliwić się na podstawy czynności oraz szczegóły, w których przejawach tkwi diabeł omyłek. Organizatorzy zauważyli potrzebę zbliżania się środowiska samorządowców i rzeczoznawców wokół gospodarowania nieruchomościami i związanymi z tym potrzebami szacowania wartości nieruchomości.

Zaproponowaliśmy program sympozjum składający się z jedenastu bloków tematycznych. Odczyty kilkunastu wybitnych osób nakreślą część zagadnień, oczywiście nie uzurpując sobie prawa do odwołania się do całości problematyki. Teksty wystąpień zebrane zostaną w materiałach prezentowanych w przygotowywanym biuletynie wydanym z okazji sympozjum. Nakłaniamy szerszą grupę praktyków i specjalistów do opublikowania artykułów tematycznie związanych z problematyką poruszaną podczas sympozjum. Przewidujemy, że kilkadziesiąt artykułów nakreśli perspektywę pola współpracy partnera samorządowego z rzeczoznawcą majątkowym.

Wybiegając w przyszłość kolejne sympozjum poświęcimy wyłącznie analizie jednego fragmentu analizowanej rzeczywistości. Planujemy poświęcić sympozjum w 2012 roku problematyce szacowania wartości nieruchomości i nakładów podlegających odliczeniu zlecanych na potrzeby wynikające z przepisów regulujących użytkowanie wieczyste.

Oczywiście ostateczną decyzję podejmiemy odnosząc się do Państwa zainteresowania i wyrażanych życzeń bądź oczekiwań. Czas nakreślić bloki tematyczne, eklektycznie wpisujące się w przestrzeń łączącą oczekiwania i potrzeby urzędnika samorządowego i powołanego biegłego rzeczoznawcę.

Cóż odbędzie się w dniach od 1 do 3 czerwca w Poznaniu na sympozjum wycena nieruchomości dla samorządu, organizowanym wspólnie przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego?

Do zapoznania się z pełną aktualną informacją odsyłamy do witryny sympozjum pod adres: WWW.swnds.pl

Blokowy syntetyczny program sympozjum przedstawia się następująco:

 • Ustawa o zamówieniach publicznych. Zasady wyłaniania usługobiorcy, w świetle możliwości i ograniczeń przepisów, z uwzględnieniem modyfikacji procedury kryterium ograniczonego do klucza najniższej ceny oferty.
 • Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Praktyczne przykłady wycen broniących się w postępowaniu oraz zasady uwzględniania nakładów użytkownika.
 • Postępowanie administracyjne postrzegane z perspektywy organu i biegłego jako gra kompetencji i obowiązków sporządzania dowodów w sprawie i rola operatu szacunkowego.
 • Ustawa o odrębnej własności obiektów budowlanych i ustawa o korytarzach przesyłowych jako przykłady próby regulacji problematyki praw do gruntu linii infrastruktury przesyłowej.
 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dlaczego grunty pod drogi są drogie i ile musi kosztować wywłaszczenie?
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako źródło potencjalnych przychodów i jako pewne źródło wydatków dla gminy. Jak w praktyce szacować elementy składające się na skutki finansowe uchwalanych planów miejscowych?
 • Opłata adiacencka. W jakiej wysokości właściciel powinien podzielić się z gminą przysporzeniem powstałym w wyniku podziału nieruchomości?
 • Samorząd w sporze sądowym o nieruchomość.
 • Uwagi pełnomocnika strony oraz rola i możliwości aktywnego podmiotu w postępowaniu administracyjnych przy sporze o wartość o nieruchomości.
 • Praktyczne konsekwencje funkcjonowania artykułu stanowiącego o ocenie prawidłowości operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

Każdy z bloków tematycznych zostanie poruszony przez praktyka i teoretyka. Obraliśmy drogę czytelnego, systematycznego i rzetelnego poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań. Wywołane problemy będziemy drążyć i poszukiwać konsensusów w delegowanych poszczególnym zagadnieniom kolejnych specjalizowanych sympozjach.

Jesteśmy pełni zapału i optymizmu, wierzymy w chęć współpracy i mądrość samorządów i rzeczoznawców majątkowych.

Do zobaczenia w Poznaniu.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.swnds.pl
Drukuj

Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu

włącz . Opublikowano w Aktualności

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl ) wraz z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych (www.ptrm.pl) oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (www.srmww.pl) współorganizują Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu.

Szczegóły tutaj.

Aktualne informacje opublikowane zostaną na witrynie www.swnds.pl
Drukuj

Debata w Konfederacji Pracodawców Polskich

włącz . Opublikowano w Aktualności

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką relację z debaty nt. ustawy dereglamentacyjnej, stanowiącej projekt Ministerstwa Gospodarki.

„Konsekwencje zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponowanych w projekcie ustawy dereglamentacyjnej"

Konfederacja Pracodawców Polskich, 27 maja 2010 r.

W dniu 27 maja b.r. w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich w ramach tzw. „Czwartków na Brukselskiej" odbyła się debata „Konsekwencje zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponowanych w projekcie ustawy dereglamentacyjnej". Zebranych gości  powitał Prezydent Konfederacji, Pan Andrzej Malinowski, a przemówienie otwierające dyskusję wygłosiła Pani profesor Krystyna Dziworska, kierownik Katedry Inwestycji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

image002.jpg

Drukuj

Walne Zgromadzenie PIRM

włącz . Opublikowano w Aktualności

Informujemy, iż w dniu 22 maja 2010 r. (sobota), w sali C, na V piętrze w budynku NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie, odbędzie się II Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Praktyka wyceny

Wtórny rynek mieszkań – ceny transakcyjne – Wrocław 2005-2008, perspektywy.

Analizą objęte zostały wszystkie transakcje sprzedaży mieszkań hipotecznych w obrocie wtórnym na terenie Wrocławia. Transakcje mieszkaniami spółdzielczymi zostały zebrane ze zdecydowanej większości spółdzielni wrocławskich, z pominięciem niektórych spółdzielni małych, w skład których wchodzi kilkunastu, kilkudziesięciu członków. Niepełne dane dotyczą również kilku spółdzielni stwarzających szczególne utrudnienia w udostępnianiu danych transakcyjnych. Analizę trendu zmian cen średnich przeprowadzono na podstawie transakcji z lat 2005, 2006 i 2007 oraz trzech kwartałów roku 2008.

Pełny artykuł w formacie PDF do pobrania TUTAJ

Zobacz wszystkie pozycje

Więcej…