Aktualności

Drukuj

Relacja z kongresu organizowanego przez ZBP

PIRM włącz . Opublikowano w Aktualności

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego objęła oficjalny patronat nad VI Międzynarodowym Kongresem Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej organizowanym przez Związek Banków Polskich, który odbył się w dniach 26-27 listopada 2009 r..

Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego reprezentował członek Izby Wojtek Nurek.

Relacja z kongresu dostępna na witrynach ZBP.

Czytaj więcej

Drukuj

Relacja ze szkolenia MSW

Ksemena Chrystowicz włącz . Opublikowano w Aktualności


W dniach 23-24 listopada 2009 r. w Hotelu EUROPEUM we Wrocławiu odbyło się pierwsze szkolenie organizowane przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego. Tematem szkolenia były Międzynarodowe Standardy Wyceny.

 

image001.jpgOrganizatorzy szkolenia

Prezes PIRM Marta Górska (z prawej) i Sekretarz PIRM Katarzyna Puterko (z lewej)

Drukuj

Prezentacja PIRM na posiedzeniu Prezydium KIG

włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniu 22 października 2009 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbywało się comiesięczne posiedzenie prezydium KIG (posiedzenie uroczyste, bo podczas niego wręczano złotą odznakę sekretarzowi stanu w Ministerstwie Gospodarki, Panu Adamowi Szejnfeldowi).

W posiedzeniu tym na zaproszenie organizatorów udział wzięła Marta Górska – prezes PIRM, która krótko przedstawiła charakterystykę PIRM, jej historię, działania, plany.

Poza prezentacją Izby wyartykułowane zostały także oczekiwania PIRM względem KIG. Zaproponowano utworzenie w ramach KIG komitetu lub podkomitetu eksperckiego ukierunkowanego na "nieruchomistykę". Do kolejnego prezydium (mniej więcej za miesiąc) przedstawiony zostanie zarys działań takiego komitetu lub podkomitetu. Tym kierunkiem działania zainteresowany jest już istniejący Komitet Infrastruktury, który potwierdził, iż tematy „nieruchomościowe” są w KIG novum.

Marta Górska pokreśliła, że do prac w komitecie lub podkomitecie PIRM gotowe jest wydelegować najlepszych specjalistów z branży nieruchomościowej.

Drukuj

PIRM członkiem KIG!

włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniu 24 września 2009 r. Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej podjęło uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Do pobrania treść uchwały

Drukuj

Spotkanie Prezesa PIRM z Prezydentem PFSRM

pirm włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniu 24 września 2009 r. we Wrocławiu podczas trwającej XVIII Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych spotkali się: Marta Górska – Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz Krzysztof Urbańczyk – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli obu organizacji, podczas którego zwrócono uwagę na kilka sfer życia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, w których niezbędne jest wsparcie lub interwencja organizacji zawodowych. Wymieniono najistotniejsze problemy naszego zawodu, w tym na: niepełny lub niewłaściwy dostęp do niezbędnych w procesie wyceny informacji (dostęp do danych transakcyjnych – często niekompletnych, dostęp do akt ksiąg wieczystych itp.), wadliwe uregulowania prawne (w tym m.in. w zakresie wyceny, planowania przestrzennego).

Podkreślono zalety wspólnego działania organizacji zrzeszających rzeczoznawców majątkowych w zakresie rozwiązywania problemów zawodu oraz stałego odpowiadania na jego bieżące potrzeby.

Postanowiono, że w najbliższej przyszłości odbędzie się spotkanie przedstawicieli PIRM i PFSRM, które będzie miało na celu szczegółowe wypunktowanie najpilniejszych potrzeb rzeczoznawstwa i ustalenie sposobów na sprostanie im.

Podjęto także decyzję o zaproszeniu do wspólnych spotkań przedstawicieli wszystkich organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych.

foto1.jpg

Na zdjęciu z lewej Marta Górska (Prezes PIRM), z prawej Krzystof Urbańczyk (Prezydent PFSRM)

 

Drukuj

Projekt rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Administrator włącz . Opublikowano w Aktualności

Poniżej zamieszczamy projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Do pobrania ze strony ministerstwa :

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_rynek_nieruchomosci/proj_rozp_wycena_nier/px_projekt_rozporzadzenia_na_bip_9_07_09.pdf

Zachęcamy do komentarzy.

Drukuj

Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia PIRM

Sławina Kosmulska włącz . Opublikowano w Aktualności


Dnia 30 maja 2009 roku w Warszawskim Domu Technika  NOT odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Ustępujący prezes Janusz Nowak oraz cała ustępująca Rada uzyskały absolutorium jednogłośnie, głosami wszystkich zebranych na walnym zgromadzeniu osób.

Wybrano nowe władze PIRM w osobach:
 • Marta Górska – prezes Izby
 • Zbigniew Szwaja – wiceprezes Izby
 • Katarzyna Puterko – sekretarz Izby
 • Ksemena Chrystowicz – skarbnik Izby
 • Sławina Kosmulska - członek Rady
 • Jarosław Matejczuk – członek Rady
 • Janusz Nowak – członek Rady
Komisja Rewizyjna:
 • Henryk Czajkowski – przewodniczący
 • Krzysztof Głębicki – członek
 • Jan Szczygielski - członek
Na zgromadzeniu uchwalono szereg bardzo ważnych uchwał. Do nich należą między innymi:
 1. Uchwała o wyrażeniu zgody na przystąpienie PIRM do Krajowej Izby Gospodarczej
 2. Uchwała o wyrażeniu zgody na przystąpienie PIRM do International Valuation Standards Council
Ponadto przyjęto plan finansowy oraz program działania na nadchodzący rok.
W programie działania zawarto między innymi tezy o konieczności wdrożenia polityki medialnej, nawiązanie stałej współpracy z kancelarią prawną, wypracowanie metod współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, a także kwestie organizacyjne.

Dyskusja na walnym zgromadzeniu wykazała duże zaangażowanie członków w dalsze działanie Izby i wolę działania.

Filmowa relacja z obrad Walnego Zgrodzenia PIRM z dnia 30.05.2009 r.

{youtube}FPzXEEhvlZ0{/youtube}
Drukuj

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Sławina Kosmulska włącz . Opublikowano w Aktualności


W dniu 30 maja 2009 r. o godz. 1100 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Porządek obrad oraz tresc propozycji zmian statutu PIRM dostępne w sekcji - Przeczytaj cały artykuł
Drukuj

Odpowiedż Ministerstwa Infrastruktury z 20 marca 2009 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wyceny.

PIRM /publikacja/ włącz . Opublikowano w Aktualności


Szanowny Panie Prezesie,


w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11 marca 2009 r., przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego nie został do chwili obecnej przekazany do zewnętrznej procedury legislacyjnej i znajduje się obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, tj. uzgodnień z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury oraz z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Infrastruktury. Z uwagi na powyższe, z przykrością informuję, że na obecnym etapie nie jest planowana organizacja spotkań roboczych z udziałem innych niż wymienione powyżej podmioty.
Drukuj

Związek Banków Polskich i Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego intensyfikują kontakty w celu rozszerzenie źródeł wiedzy o rynku nieruchomości.

PIRM włącz . Opublikowano w Aktualności

Poniżej przedstawiamy Państwu ostatnią korespondencję pomiędzy Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Treść dokumentów oraz oryginały do wglądu w sekcji - Przeczytaj cały artykuł

Drukuj

Nasza odpowiedź Rzecznikowi Praw Obywatelskich na pytanie w sprawie kopiowania operatów szacunkowych

PIRM włącz . Opublikowano w Aktualności

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa


Zespół Terenowy
50-056 Wrocław
ul. Wierzbowa 5

Pełnomocnik Terenowy
dr Maciej Lis


Szanowny Panie

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 26 lutego 2009 roku dotyczącego pisma Pana Gerarda Jaremko reprezentanta mieszkańców ulic Kotsisa i Stanisławskiego we Wrocławiu, którym Gmina Wrocław wypowiedziała dotychczasowe stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, odpowiadam co następuje:

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, stoi na stanowisku, że rzeczoznawca majątkowy nie ma uprawnień do nakładania, zgodnie z prawem, na organ administracyjny zakazu sporządzania kserokopii lub odpisów z operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie organu. Operat taki jest bowiem dokumentem - w omawianej sprawie dowodem - na podstawie którego organ wypowiada dotychczasową opłatę z tytułu użytkowania wieczystego i proponuje nową.

Zdarza się, że rzeczoznawcy majątkowi, mylnie interpretując swoje prawa autorskie, wpisują klauzule o zakazie publikacji i zakazie sporządzania kopii operatu sporządzonego w wycenach wykonywanych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, renty planistycznej, opłat adiacenckich oraz innych procedur administracyjnych. Jednak takie zastrzeżenie jest nieuprawnione i prawnie całkowicie nieskuteczne w przypadkach wyżej wspomnianych. Operat w tych sprawach jest bowiem dokumentem.
Drukuj

Prezesi PIRM i PTRM w Senacie RP

Janusz Nowak włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 18 lutego br. Janusz Nowak, prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego i Tomasz Kotrasiński, prezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, na zaproszenie Jego Ekscelencji Marszałka Senatu RP p. Bogdana Borusewicza, mieli zaszczyt i przyjemność wziąć udział w uroczystości zorganizowanej ku czci i pamięci zmarłego przed 25 laty znanego pisarza i dziennikarza, działacza pomorsko-kaszubskiego oraz demokratycznej opozycji solidarnościowej śp. Lecha Bądkowskiego.


Uroczystość połączona była z otwarciem wystawy fotograficznej pod tytułem: Autorytety: Lech Bądkowski. oraz konferencją pod hasłem: Aktualność polityki Lecha Bądkowskiego. Zadania na XXI wiek.

Oprócz p. marszałka Bogdana Borusewicza oraz b. premiera p. Jana Krzysztofa Bieleckiego, na uroczystości obecny był m.in. pan premier Donald Tusk, który wygłosił przemówienie wspomnieniowe poświęcone Lechowi Bądkowskiemu.
Drukuj

Użytkowanie wieczyste – marna pozycja użytkownika.

Paweł Drelich włącz . Opublikowano w Aktualności


Teraz w obecnej sytuacji gospodarczej prawidłowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego jest bardzo ważna. Wobec zmniejszającej się sprzedaży w każdej dziedzinie aktywności gospodarczej zawyżona opłata z tytułu użytkowania wieczystego może być tą kroplą wydatków której może przedsiębiorstwo nie udźwignąć. Ale nie tylko chodzi i firmy, każda opłata zawyżona jest krzywdząca i z tego powodu niebezpieczna i zła.

Kiedy użytkownik wieczysty, dostaje się wypowiedzenie wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie podejrzewa, że w istocie jest to wyrok, a cała procedura ustalania opłaty z pozoru sprawiedliwa jest fikcją. Użytkownik nie zdaje sobie sprawy, że jego starania o prawidłową opłatę i uczciwe potraktowanie przyniosą mizerny i praktycznie żaden skutek. Sama procedura bowiem nie daje mu równych szans, a poza tym w rzeczywistości przepisy prawa obowiązują skrupulatnie tylko jego, natomiast są potraktowane zupełnie luźno i niezobowiązująco przez urząd i urzędników.

Drukuj

Izba została zarejestrowana !!

Janusz Nowak włącz . Opublikowano w Aktualności

statut_but.jpg
Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, zgodnie z art. 8 ustawy o izbach gospodarczych w dniu 30 grudnia uzyskała osobowość prawną i została zarejestrowana pod numerem 0000320717 w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Link do pozycji PIRM w wyszukiwarce podmiotów w KRS
http://krs.cors.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000320717

Praktyka wyceny

Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych we Wrocławiu w latach 2005 – 2007

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano analizę rynku nieruchomości niezabudowanych na terenie miasta Wrocławia obejmującą okres 3 lat (2005 - 2007). Analiza została sporządzona na podstawie bazy danych o transakcjach, gromadzonych przez autora opracowania, w ramach profesjonalnie prowadzonej przez rzeczoznawców majątkowych Bazy Transakcji „WALOR”.

Wrocław w okresie ostatnich lat był dynamicznie rozwijającym się miastem. Przełożyło się to na dynamikę rynku nieruchomości we Wrocławiu. Boom inwestycyjno-budowlany objął wszystkie rodzaje rynku nieruchomości we Wrocławiu, najbardziej odczuwalny był jednak na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a co się z tym wiąże, z rynkiem gruntów niezabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkalne.

Obecnie Wrocław w zakresie rynku nieruchomości jest jednym z trzech najdroższych miast w Polsce, rywalizując o drugie miejsce z Krakowem.

Więcej…