Drukuj

Walne Zgromadzenie PIRM

włącz . Opublikowano w Aktualności

Informujemy, iż w dniu 22 maja 2010 r. (sobota), w sali C, na V piętrze w budynku NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie, odbędzie się II Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Porządek Obrad II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

Warszawa 22.05.2010 r.

 

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych - powitanie  (Marta Górska).
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia; przewodniczącego obrad, wiceprzewodniczącego oraz  sekretarza ( propozycje: Jarosław Matejczuk, Marta Górska, Katarzyna Puterko).
 3. Głosowanie nad  przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- 3 osoby (propozycje z sali ) .
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej- 3 osoby ( propozycje z sali).
 6. Sprawdzenie obecności, pełnomocnictw i ustalenie ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIRM.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady PIRM (Marta Górska).
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ( Henryk Czajkowski).
 9. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium Prezesowi.
 10. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium pozostałym członkom Rady Izby.
 11. Głosowanie imienne  nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok.
 13. Przedstawienie projektu programu działania na 2010 rok (Marta Górska).
 14. Przedstawienie projektu planu finansowego na 2010 rok (Ksemena Chrystowicz).
 15. Uchwalenie planu finansowego PIRM na 2010 rok.
 16. Uchwalenie  programu działania PIRM na 2010 rok.
 17. Przedstawienie projektu zmian statutu (Zbigniew Szwaja/Katarzyna Puterko).
 18. Uchwalenie zmian do Statutu .
 19. Rozpatrzenie odwołań członków usuniętych z listy członków na skutek niepłacenia składek członkowskich.
 20. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 21. Przyjęcie  uchwał i wniosków ze spraw wniesionych.
 22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PIRM.

 


 


 

Praktyka wyceny

Analiza wzrostu cen działek niezabudowanych w Jelitkowie i w dzielnicach sąsiednich w Gdańsku w latach 2006-2007

Analizie poddano rynek na działki przeznaczone na budownictwo wielorodzinne lub mieszkaniowo-usługowe zlokalizowane w Gdańsku Jelitkowie i dzielnicach sąsiednich lub podobnych. Tereny położone w tej części miasta są zabudowane zabudową mieszkaniową, przeważnie domami jednorodzinnymi, ale powstały tutaj również duże osiedla domów wielorodzinnych.

Najważniejszym walorem działek położonych w tej części miasta jest bliskie sąsiedztwo morza i plaży, drugim walorem jest stosunkowo nieduża odległość od centrum miasta. Te dwa atrybuty działek położonych w dzielnicach nadmorskich w okolicy Jelitkowa sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne na rynku. W tych rejonach działki osiągają wysokie ceny ze względu na otoczenie i walory uzdrowiskowo-krajobrazowe.

Więcej…