Drukuj

Zjazd Założycieli Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego

włącz . Opublikowano w Aktualności

Komitet Organizacyjny informuje, że w dniu 08 listopada 2008 roku, w budynku Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul Czackiego 3/5  w Warszawie, sala numer  B, o godzinie  11.00 rozpocznie się Zjazd Założycieli Polskiej Izby  Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Planowany ramowy porządek obrad w sekcji WIĘCEJPlanowany ramowy porządek obrad

Rejestracja uczestników zjazdu. - godz. 9.30-11.00
Początek obrad - godz. 11.00
Obrady - godz. 11.00- 12.30
Przerwa kawowa - godz. 12.30-13.00
Obrady - godz. 13.00- 15.00
Catering - lunch - godz. 15.00-16.00
Obrady - godz. 16.00- 18.00
Zakończenie obrad - godz. 18.00

 

 

Szczegółowy porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Zjazdu Założycieli PIRM, przemówienie powitalne
 2. Wybór Prezydium Zjazdu Założycielskiego- 3 osoby: przewodniczący obrad, wiceprzewodniczący oraz  sekretarz
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- 3 osoby
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej- 3 osoby
 5. Głosowanie nad  przyjęciem zaproponowanego porządku obrad
 6. Komunikat organizatorów zjazdu ze sprawdzenie obecności Założycieli,  ilości Pełnomocników i ustalenie ważności Zjazdu Założycielskiego.
 7. Podjęcie uchwały nr 1 o  założeniu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego
 8. Dyskusja nad projektem statutu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego i podjęcie uchwały nr 2 o uchwaleniu Statutu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego- głosowanie jawne, podpisanie przyjętego statutu przez Założycieli i ich Pełnomocników.
 9. Przerwa kawowa
 10. Podjęcie uchwały nr 3 o  wyborze członków Komitetu Założycielskiego  Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz o zwrocie członkom poniesionych kosztów związanych z rejestracją izby - 3 osoby.
 11. Podjęcie uchwały nr 4 upoważniającej Komitet Założycielski do dokonywania zmian statutu, gdyby taka konieczność zaistniała w postępowaniu rejestrowym na skutek zarządzeń sądu lub uwag organu nadzorującego.
 12. Ustalenie list kandydatów na Prezesa Izby, kandydatów na członków Rady Izby i  kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
 13. Wybór Prezesa Izby, wybór sześciu członków Rady Izby, wybór trzech członków Komisji Rewizyjnej
 14. Podjęcie uchwały nr 5 o wyborze Prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego , podjęcie uchwały nr 6 o wyborze sześciu członków  Rady Izby, podjęcie uchwały nr 7 o wyborze trzech członków  Komisji Rewizyjnej 
 15. Catering- lunch, przerwa na ukonstytuowanie się organów  Izby,
 16. Ogłoszenie  wyników ukonstytuowania się statutowych organów Izby
 17. Podjęcie uchwały nr 8  w sprawie  zaproponowanej przez   wybraną Radę Izby wysokości  wpisowego, wysokości składek i terminów ich wpłaty, podjęcie uchwały nr 9 o wysokości najwyższej kwoty zobowiązań finansowych, do wysokości której Prezes Izby może zaciągać zobowiązania finansowe.
 18. Podjęcie uchwały nr 10 o wysokości wynagrodzenia Prezesa Izby i członków organów Izby oraz  w sprawie zwrotu poniesionych przez nich uzasadnionych kosztów związanych z prowadzeniem Izby.
 19. Podjęcie uchwały nr 11 w sprawie  niezwłocznego przekazania, po zarejestrowaniu Izby w KRS,  rozliczenia finansowego  i środków finansowych z konta założonego na potrzeby „Izby Gospodarczej Rzeczoznawców Majątkowych w organizacji” na wskazany przez Prezesa Izby rachunek  bankowy Izby. 
 20. Sprawy wniesione i wolne wnioski, przyjęcie  uchwał i wniosków ze spraw wniesionych
 21. Wystąpienie wybranego Prezesa Izby
 22. Zamknięcie Zjazdu Założycielskiego

Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Krystyna Baraniecka

Praktyka wyceny

Warszawski pierwotny rynek mieszkaniowy 2010

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY

III kwartał 2010

Od końca 2008 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo kryzysu, który dosięgnął Europę oraz zachowawcze postawy banków, niechęć do udzielania kredytów zatrzymały część inwestycji deweloperskich. Jednak już pod koniec roku 2009 pewna „odwilż” w bankach dała deweloperom zielone światło do kontynuacji prac. Zaowocowało to sporą ilością inwestycji oddawanych do użytku.

Ulga związana z zażegnaniem kryzysu znacząco wpłynęła na sytuację finansową deweloperów, którzy wznowili lub rozpoczęli kolejne inwestycje budowlane.

Poniższy wykres pokazuje rozkład ilości inwestycji oddawanych do użytkowania w ostatnich kwartałach oraz planowanych do oddania w następnych.

 image002

Więcej…