Opłata za wydanie dzienniczka praktyk

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej przez Polską Izbę  Rzeczoznawstwa Majątkowego, wynosi 3% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest w roku 2018 kwotę 137,60 zł.

Nowe zasady prowadzenia praktyki

Szanowni Państwo,

W dniu 8 lutego 2018 r. Zarząd PIRM podjął uchwałę nr 3/2018 w sprawie zasad prowadzenia praktyk. W świetle treści Uchwały, PIRM może być organizatorem praktyki zawodowej jedynie w przypadku, gdy prowadzący praktykę Rzeczoznawca Majątkowy jest członkiem PIRM. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przystąpienia do Izby, znajdziecie Państwo w zakładce „Członkowie”.

Z poważaniem

Zarząd PIRM

Organizacja praktyki zawodowej

PRAKTYKI Z ZAKRESU WYCENY NIERUCHOMOŚCI W POLSKIEJ IZBIE RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 17 marca 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 328) w sprawie nadawania uprawnień zawodowych Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego nabyła prawo do organizacji praktyk zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości. W ramach posiadanych uprawnień Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego wydaje na wniosek kandydata – osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, dziennik praktyki zawodowej. Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego, wynosi 3% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest w roku 2015 kwotę 121,40 zł.

Ponadto Polska Izba Rzeczoznawstwa majątkowego wpisuje na listę i prowadzi rejestr prowadzących praktykę zawodową, to jest rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości oraz uczelni realizujących praktykę na podstawie umowy zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.

Celem organizowanych praktyk zawodowych jest:

1) przygotowanie kandydatów do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości,

2) zdobycie praktycznej wiedzy na temat podejść, metod i technik wyceny różnych rodzajów nieruchomości,

3) przygotowanie do zdania egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania uprawnienia zawodowego rzeczoznawcy majątkowego .

Art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku określa warunki uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia te nadaje się osobie fizycznej, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3) posiada wyższe wykształcenie;

4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;

5) odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;

6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Aby otrzymać dziennik praktyki zawodowej kandydat zobowiązany jest złożyć w Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego stosowny wniosek (wniosek 1) oraz następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Oświadczenie o spełnieniu przez kandydata warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej (oświadczenie 1),

2) Odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości lub studiów wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami (potwierdzone suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem uczelni),

3) Odpis lub uwierzytelnioną kopię ukończenia studiów wyższych,

4) Pisemną zgodę prowadzącego praktykę zawodową na przyjęcie na praktykę (oświadczenie 2),

5) Dowód potwierdzający wpłatę na rachunek Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego kwoty 117,00 zł z tytułu wydania dziennika praktyki zawodowej.

Dane do przelewu:
 Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
 ul. Pańska 73 lok. 110
 00-834Warszawa
 Numer konta bankowego: 83 1090 1607 0000 0001 1143 4752
 Tytuł wpłaty: opłata za dziennik praktyki zawodowej

Rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości oraz uczelnie realizujące praktykę na podstawie umowy zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych składający wniosek (wniosek 2) o wpis do rejestru prowadzących praktyki oraz uprawnionych do prowadzenia praktyki prowadzony Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego są zobowiązani przedłożyć, wraz z wnioskiem, następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków do przeprowadzenia praktyki zawodowej (oświadczenie 3),

2) Kserokopia uprawnień zawodowych osób uprawnionych wymienionych we wniosku,

3) Odpisy lub uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru lub ewidencji albo status organizacji wnioskodawcy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 328).

Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2014 roku, poz. 21).

Koordynacją praktyki z zakresu wyceny nieruchomości z ramienia PIRM zajmuje się Pełnomocnik do spraw praktyk.