Sprawy bieżące PIRM

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie postępowania z tyt. odpowiedzialności zawodowej

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przesłanym w ramach konsultacji społecznych, projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, dostrzegając znaczenie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych dla kształtowania dobrze rozumianej odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu, przedstawiam stanowisko Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego w  niniejszej sprawie.

Projekt ten ma zastąpić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66) w związku ze zmianą art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów i konieczności dostosowania do niej przepisu wykonawczego. Zapewne z tego powodu propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie zmieniającym dotychczas obowiązujący przepis dotyczą przede wszystkim dostosowania organizacji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej do wyłączenia z odpowiedzialności zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości zmienionym art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z deregulacją tych zawodów. W istocie, sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej nie uległy w projekcie zmianie w stosunku do obowiązującego przepisu.

Drukuj

V Walne Zgromadzenie Członków

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 29 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyło się V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

W zgromadzeniu wzięli udział reprezentanci 43 podmiotów gospodarczych.

W wyniku głosowania Piotr Walczyk został wybrany na prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Do Rady Izby weszły następujące osoby: Marta Górska, Dariusz Książak, Tomasz Kotrasiński, Katarzyna Puterko, Bogusław Stelmach,

a w skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Głębicki, Tomasz Murawski, Jan Szczygielski.

Drukuj

V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Dnia 29 czerwca 2013 o godzinie 10.30 r. w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 odbędzie się V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Z uwagi iż zgromadzenie będzie miało charakter wyborczy zachęcamy wszystkich Członków PIRM do stawiennictwa.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do Władz Izby.

Drukuj

Spotkanie przedstawicieli KN-KIG z Głównym Geodetą Kraju

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 13 maja 2013 roku odbyło się w siedzibie GUGiK spotkanie przedstawicieli KN-KIG Janka Łopato i Janka Szczygielskiego, reprezentujących także PIRM,  z prezesem GUGIK Kazimierzem Bujakowskim.

W spotkaniu uczestniczy także dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Jarosław Wysocki.

Spotkanie poświęcone było omówieniu tworzenia i udostępniania szeroko pojętych baz danych o nieruchomościach, w tym w szczególności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

W trakcie spotkania zostały także przedstawione przez przedstawicieli PIRM problemy związane z dostępem rzeczoznawców majątkowych do rejestrów cen i wartości oraz naliczaniem zawyżonych opłata za korzystanie z tych rejestrów.

Szczegółowa relacja ze spotkania jest zamieszczona na witrynie www.knkig.pl.

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie poprawek senackich do ustawy deregulacyjnej

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 16 maja 2013 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 kwietnia 2013 roku ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, podjął uchwałę wprowadzającą do jej tekstu wiele poprawek, w tym w szczególności do art. 8 dotyczącego zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, w dniu 14 maja 2013 roku, skierowała do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatora Piotra Zientarskiego pismo ze stanowiskiem Izby w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy oraz popierające wnioskowane w dniu 2 maja 2013 roku przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych poprawki, zmierzające do przywrócenia zasad nabywania uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych sprzed uchwalenia ustawy. W toku prac Senatu część tych poprawek w różnym kształcie została przyjęta i przegłosowana. Między innymi został wykreślony bardzo kontrowersyjny zapis umożliwiający zaliczenie egzaminu państwowego na podstawie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym wiedzę i umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości sprawdzane w postępowaniu kwalifikacyjnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, realizowanych na podstawie umowy między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych. Zaostrzone zostało także uznanie wypełnienia obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w ramach ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości. Po poprawkach wprowadzonych przez Senat obowiązek ukończenia studiów podyplomowych nie będzie dotyczył tylko osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości, ale w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub za świadczenie uczelni.

Praktyka wyceny

Analiza wzrostu cen działek niezabudowanych w Jelitkowie i w dzielnicach sąsiednich w Gdańsku w latach 2006-2007

Analizie poddano rynek na działki przeznaczone na budownictwo wielorodzinne lub mieszkaniowo-usługowe zlokalizowane w Gdańsku Jelitkowie i dzielnicach sąsiednich lub podobnych. Tereny położone w tej części miasta są zabudowane zabudową mieszkaniową, przeważnie domami jednorodzinnymi, ale powstały tutaj również duże osiedla domów wielorodzinnych.

Najważniejszym walorem działek położonych w tej części miasta jest bliskie sąsiedztwo morza i plaży, drugim walorem jest stosunkowo nieduża odległość od centrum miasta. Te dwa atrybuty działek położonych w dzielnicach nadmorskich w okolicy Jelitkowa sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne na rynku. W tych rejonach działki osiągają wysokie ceny ze względu na otoczenie i walory uzdrowiskowo-krajobrazowe.

Więcej…