Sprawy bieżące PIRM

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie uchwalonej ustawy deregulacyjnej

Piotr Walczyk włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Wśród zawodów objętych deregulacją znalazł się również zawód rzeczoznawcy majątkowego. Przyjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwią uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości osobom, które ukończyły studia wyższe na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości, potwierdzone suplementem do dyplomu lub na podstawie zaświadczenia uczelni. Wymagana praktyka zawodowa będzie mogła być realizowana przez studentów na podstawie umowy zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.

Drukuj

Pismo PIRM do Premiera RP jako sprzeciw na postępowanie komisji ds deregulacji

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Dnia 18 marca 2013 r. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego wysłała pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie niekonstytucyjnego procederu wprowadzania poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulująych wykonywanie niektórych zawodów przez Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzania projektów ustaw deregulacyjnych.

Pobierz treść pisma

Drukuj

Naruszenie konstytucyjnych zasad legislacji przy deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Piotr Walczyk włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 7 marca 2013 roku, sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych, rozpatrująca rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zakończyła pracę, kierując poprawiony projekt do drugiego czytania. Pierwotny projekt rządowy nie przewidywał zmian w dostępie do zawodu rzeczoznawcy majątkowego uregulowanego w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ustawa o gospodarce nieruchomościami w rządowym projekcie miała wprawdzie podlegać zmianom, ale tylko w zakresie pozostałych zawodów nieruchomościowych w niej uregulowanych, to jest w stosunku do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Tym samym konsultacje społeczne, w których brała udział także Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, dotyczyły wyłącznie tych dwóch zawodów nieruchomościowych. Tymczasem w toku prac, Komisja Nadzwyczajna przyjęła do rządowego projektu poprawkę zgłoszoną ad hoc na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 roku przez posłów Platformy Obywatelskiej istotnie zmieniającą warunki dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, przy braku negatywnej oceny ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowującego rządowy projekt ustawy deregulacyjnej takiego sposobu przeprowadzenia deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

W związku z powyższym, Polska Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska z prośbą, o zajęcie przez Radę Ministrów krytycznego stanowiska, wobec przyjętych przez Nadzwyczajną Komisję poprawek w zakresie funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego i wyjaśnienie okoliczności faktycznego pozbawienia Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego możliwości wypowiadania się i prawa udziału w przygotowywaniu projektów aktów prawnych o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, w tym w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, wynikających z art. 4 ustawy o izbach gospodarczych.

Ponadto Rada Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego na posiedzeniu w dniu 18 marca 2013 roku postanowiła poprzeć inicjatywę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zbierania podpisów popierających wystąpienie w sprawie deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego i apeluje do przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie o składanie podpisów na przygotowanych przez PFSRM listach i przesyłanie ich do organizatora.

Piotr Walczyk

Prezes PIRM

Polecamy zapoznać się z materiałem opuplikowanym przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, autorstwa Krzysztofa Gabrela: http://pfsrm.pl/node/1971

Listy poparcia:

Pobierz pismo do Prezesa Rady Ministrów

Pobierz wzór listy poparcia

Drukuj

Pismo w sprawie zasadności opłat za udostępnianie danych RCiWN

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 7 grudnia 2012 r. PIRM wysłała pismo do p. Włodzimierza Karpińskiego Sekretarza Stanu w Ministerwstwie Administracji i Cyfryzacji.

Pismo jest reakcją na rozpowszechniającą się  praktykę  różnicowania  przez  Powiatowe  Ośrodki  Dokumentacji Geodezyjnej  i  Kartograficznej  sposobu  udostępniania  rzeczoznawcom  majątkowym  danych niezbędnych  dla  wykonywania  działalności  zawodowej  poprzez  „wgląd”  i  „udostępnianie” i pobierania  w  tym  drugim  przypadku  wielokrotnie  wyższych  opłat.

Treść pisma do pobrania: POBIERZ

Drukuj

Stanowisko PIRM ws projektu rozporządzenia w sprawach sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W  związku  z  przesłanym  do PIRM w  ramach  konsultacji  społecznych  projektem  rozporządzenia  Rady Ministrów  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawach  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Izba przedstawia swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian.

Projekt przewiduje zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.). 

Propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie nowelizującym dotychczas obowiązujący przepis dotyczą w szczególności: 

1)  ustalania wysokości wadium oraz zasad jego zwrotu, 
2)  sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o ogłoszeniu przetargu, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz publikacji ogłoszenia o przetargu. 

W uzasadnieniu propozycji zmian napisano, że ich celem jest racjonalizacja wydatków publicznych środków  finansowych  oraz  zapewnienie  większej  skuteczności  przetargów  na  zbycie  nieruchomości publicznych. Niestety zdaniem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego wprowadzenie projektowanych zmian przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego, dlatego opiniujemy je negatywnie.

Do pobrania pismo wysłane do p. Piotra Stycznia Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej wraz z uzasadnieniem stanowiska: POBIERZ

Praktyka wyceny

Rynek nieruchomości w Złotowie

Każdy, kto przed 2007 rokiem kupił mieszkanie w Złotowie, zrobił świetną inwestycję. W ciągu półtora roku ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 92 %. Po kilkuletniej stabilizacji, kiedy 1 m2 mieszkania kosztował w granicach 1000 zł - 1500 zł, nastąpił duży skok cenowy. Średnia cena transakcji wyniosła 2150 zł/m2. Po uwzględnieniu trendu zmiany cen, średnia wynosi 2929 zł. Najwięcej sprzedaży odnotowano w przedziale 2750 zł - 3000 zł (po uwzględnieniu trendu: 3000 zł - 3250 zł).


Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…