Sprawy bieżące PIRM

Drukuj

Stanowisko PIRM ws projektu standardu "Ogólne Zasady Postępowania" (KSWP0)

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Treść listu skierowanego do Krzysztofa Bratkowskiego, Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 30 listopada 2012 roku.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 19 listopada 2012 roku Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skierował do konsultacji środowiskowych projekt Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania”. Adresatem pisma wraz z załączonym projektem było 25 organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, w tym 24 sfederowane Stowarzyszenia oraz pozostające poza strukturami Federacji Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Ubolewam, że wśród adresatów konsultacji nie znalazła się Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, mimo, że nie jest organizacją zawodową w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy jednak zauważyć, że Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i żywotnie jest zainteresowana ustalaniem reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu, zwłaszcza proponowanymi w tym zakresie zmianami, ze względu na ich skutki dla prowadzenia tej działalności.

Dlatego, szanując wynikające z art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami prawo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także każdej innej organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, do ustalania standardów zawodowych pragnę przedstawić Panu Prezydentowi kilka uwag na temat przedstawionego projektu.

Po pierwsze projekt standardu w rzeczywistości nie zawiera reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu, ale ogólne zasady zachowania właściwe dla kodeksów etyki, w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, a nie wykonywania zawodu, to między innymi te punkty projektu standardu, które dotyczą kształtowania relacji z zamawiającymi i innymi przedsiębiorcami oraz wynagrodzenia za oferowane usługi. Te ogólne zasady zachowania są znane i oczywiste dla przedsiębiorców. Ich rozwinięciem i uszczegółowieniem jest kodeks etyki dla przedsiębiorców opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, której członkiem jest Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Przedstawiony projekt standardu nie wnosi w tym zakresie nic nowego, wprowadzając przy tym chaos pojęciowy, bowiem sytuuje coraz powszechniej uznawane normy etyczne i przyjmowane wzorce zachowań przedsiębiorstw wśród reguł postępowania właściwych dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Po drugie projekt nakłada na rzeczoznawców majątkowych obowiązek archiwizacji operatów szacunkowych, jak się wydaje bez oceny jego konsekwencji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Należy zauważyć, że zgodnie z ust 7 art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód:

1)    prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, lub

2)    w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Pomijając kwestie samej zasadności nakładania wymogu archiwizacji, projekt standardu nie precyzuje sposobu jego realizacji w odniesieniu do rzeczoznawców wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Oczywistym jest, że powinien on być wykonywany odmiennie w zależności od sposobu wykonywania zawodu. Ponadto wypełnianie tego obowiązku pociągnie za sobą daleko idące konsekwencje w zakresie konieczności przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że nie jest naszym celem ocena zasadności i treści uchwał podejmowanych przez statutowe organy innych organizacji rzeczoznawców majątkowych. Nie mniej jednak, projekt Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania” wzbudza duży niepokój w środowisku rzeczoznawców majątkowych motywowany obawami o podjęcie prób jego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw budownictwa, a tym samym nadania mu przymiotu obowiązującego prawa.

Informuję Pana Prezydenta, że w przypadku próby uzgodnienia przedstawionego projektu Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych „Ogólne Reguły Postępowania” z ministrem właściwym do spraw budownictwa Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego będzie przeciwna takiemu uzgodnieniu i skorzysta w tym zakresie z uprawnień wynikających z art. 4 i 6 ustawy o izbach gospodarczych.

Z  poważaniem,

Piotr Walczyk

Prezes PIRM

Drukuj

Stanowisko PIRM ws uzgodnienia standardu wyceny służebności przesyłu

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Treść listu skierowanego do Piotra Stycznia, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku

 

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pismem Pana Ministra z dnia 2 lipca 2012 r. (sygn. BN-5p-L-833/2012/12) przekazującym najnowszą wersję standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych KSWS-4 Wycena służebności przesyłu i określanie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy inwestycjach liniowych opracowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego przedstawia stanowisko w tej sprawie.

Po pierwsze z treści pisma nie wynika jednoznacznie cel zgłaszania ewentualnych uwag, jednak uznaliśmy, że stanowi ono element konsultacji w procesie uzgadniania przez Pana Ministra przedłożonego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych projektu standardu KSWS-4 Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych.

Drukuj

Stanowisko PIRM dotyczące nowelizacji Rekomendacji J

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

22 maja 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła rozpoczęcie publicznych konsultacji do przedłożonego przez nią projektu nowelizacji Rekomendacji J dot. zasad gromadzenia i przetwarzania danych o nieruchomościach.

Nawiązując do celu nowelizacji przedłożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, którym jest "usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem związanym z przyjmowaniem zabezpieczeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach poprzez wyznaczenie standardów tworzenia i korzystania z własnych i zewnętrznych baz danych o rynku nieruchomości, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego przedłożyła w dniu 4 czerwca 2012 r. własne stanowisko w tej sprawie.

Dokumenty do pobrania:

Stanowisko PIRM ws nowelizacji Rekomendacji J

Opinia prawna

Szczegóły dotyczące nowelizacji na witrynie KNF : http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2012/rekomendacja_j.html

Drukuj

Projekt zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Sekretariat Porozumienia 9. Federacji zakończył procedurę uzgadniania projektu zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Projekt zmian został zaakceptowany przez 8 Federacji.

 • Poniżej lista Federacji, które zaaprobowały projekt:
 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości,
 • Federacja - Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości,
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,
 • Polska Federacja Zarządców Nieruchomości,
 • Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości,
 • Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości,
 • Federacja Gospodarki Nieruchomościami.
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Przestawiony projekt zmian do ustawy nie uzyskał poparcia Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Pobierz projekt zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Praktyka wyceny

Jakościowe badania marketingowe - JBM

Cechy nieruchomości i wagi tych cech ustalono na podstawie jakościowych badan marketingowych  (JBM) przeprowadzonych w ramach warsztatów , będących częścią szkolenia "Wartość Rynkowa Nieruchomości- przykłady wycen" w Karpaczu w dniach 12-14 listopada 2009 roku.

Badania przeprowadzono w oparciu o   preferencje uczestników rynku nieruchomości    dwuetapowo; I etap  przed szkoleniem i  II etap w trakcie szkolenia.
I etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród:

 • osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat nabyły nieruchomość , nazwanych w badaniu nabywcami,
 • pośredników i maklerów (biura obrotu nieruchomości),
 • klientów biur obrotu nieruchomości.
W/w osoby wypełniły przygotowane wcześniej ankiety.
Badania objęły tereny miast i gmin : Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Pisz, Słupsk, Białystok i pojedynczo Kraków i Gdańsk.
II etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród rzeczoznawców majątkowych, będących uczestnikami szkolenia".

Wyniki Jakościowych Badań Marketingowych - Cechy i wagi cech (plik .xls)

 

Więcej…