Sprawy bieżące PIRM

Drukuj

Relacja z IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIRM

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 26 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby – już czwarte. Na Zgromadzeniu było reprezentowanych przez ustawowych przedstawicieli lub pełnomocników 26 przedsiębiorców.

Oprócz typowych spraw, którymi z reguły zajmuje się Walne – takich jak przyjęcie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, przyjęcia sprawozdania finansowego , udzielenie absolutorium itd., zostały także przedłożone przez Radę Izby ważne propozycje zmian w statucie. Na Walnym został także przedstawiony program działania i plan finansowy.

Dyskutowano także. o konieczności poszerzenia liczby Członków PIRM poprzez zachęcanie do członkostwa  nowych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Większa liczba członków, a także większa liczba zaangażowanych w działania to większe możliwości Izby w wypełnianiu jej misji, tj. stwarzania przestrzeni dla rzeczoznawców majątkowych jako przedsiębiorców do wykonywania wolnego zawodu w sposób etyczny, na przejrzystym rynku i przynoszącego godziwy dochód.

Piotr Walczyk
Prezes PIRM 

Drukuj

Stanowisko PIRM w sprawie deregulacji

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jako uczestnik w konsultacjach przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości  w dniu 6 marca 2012 r. projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, przedstawia własne stanowisko w tym zakresie. 

Pobierz pismo

Drukuj

Spotkanie przedstawicieli PIRM z Ministrem Piotrem Styczniem

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 20 lutego 2012 roku w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego z kierownictwem Ministerstwa. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń, Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła i wicedyrektor Departamentu Grzegorz Majcherczyk, a ze strony Polskiej Izby Prezes Piotr Walczyk, Sekretarz Joanna Nogal, Przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej Jan Łopato oraz Przewodniczący Zespołu Pomocy Zawodowej PIRM Krzysztof Głębicki.
Drukuj

Wspólne działania na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Przedstawiciele - organizacji zrzeszających Stowarzyszenia: Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Zarządców Nieruchomości, Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego - spotkali się 27 stycznia 2012 w Warszawie, aby przedyskutować aktualne warunki w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na stosunkowo krótki – zaledwie dwudziestoletni - okres funkcjonowania rynku, na którym obowiązuje swobodny obrót nieruchomościami. W tym czasie nie wypracowano przejrzystych standardów postępowania, w oparciu o które mogłaby być budowana prawidłowa tradycja zachowań uczestników rynku. Wciąż brakuje dostatecznie wykwalifikowanej kadry profesjonalistów. A co najważniejsze nie nastąpiła zmiana świadomości społecznej. Uczestnicy rynku nieruchomości ciągle uczą się jak prawidłowo powinien funkcjonować ten rynek. Rozwiązania i regulacje prawne zapożyczone z gospodarek rozwiniętych nie zawsze przystają do warunków lokalnych, a własne dwudziestoletnie doświadczenia wskazują również na własne ścieżki rozwoju.

Z uwagi na to, że umowy zawierane na rynku nieruchomości dotyczą majątku o ogromnej wartości, konieczne jest wypracowanie regulacji prawnych oraz wysokiej jakości usług świadczonych na rynku nieruchomości, w tym między innymi usług pośrednictwa, zarządzania czy wyceny nieruchomości. Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i majątkowego uczestników rynku.

Na spotkaniu podkreślono konieczność podjęcia działań w następujących kwestiach: polityki w zakresie planowania przestrzennego, systemu podatkowego dotyczącego nieruchomości, rachunku powierniczego, ochrony prawa własności, wspomagania młodych rodzin oraz osób wiekowych i niepełnosprawnych w nabywaniu mieszkań, powszechnie dostępnych rejestrów transakcji. Efektem tego spotkania jest porozumienie wyrażające wolę podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości. Porozumienie podpisało dziewięć organizacji zawodowych. Wśród nich jest również Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, która przystępując do porozumienia zapewniła swój głos w kształtowaniu tak ważnych dla jej członków sprawach jak polityka planowania przestrzennego oraz powszechny dostęp do rejestrów transakcji.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Drukuj

I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIRM

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W dniu 10 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

W zgromadzeniu wzięli udział reprezentanci 53 podmiotów gospodarczych.

W wyniku głosowania Piotr Walczyk został wybrany na prezesa Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Piotr Walczyk podziękował zebranym za wybór jego osoby na stanowisko prezesa PIRM. W swoim wystąpieniu przedstawił jaki kierunek powinna obrać Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz ramowy program jej działania, podkreślając znaczenie Izby jako reprezentanta przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Zaakcentował przy tym odmienne od stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, ale komplementarne dla środowiska cele działania Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Wyraził pogląd, że działania izby powinny być dostosowane do tych celów. Izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych i ma szersze możliwości działania niż stowarzyszenia, nie powinna zatem z nimi konkurować organizując na przykład ogólne szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych, ale organizując praktyczne szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, w tym szkolenia z prowadzenia negocjacji w biznesie, zakładania spółek partnerskich itp.

Izba powinna również uczestniczyć w tworzeniu przepisów prawa, które będą wywierać skutki finansowe dla podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością w zakresie rzeczoznawstwa i w tym aspekcie je recenzować.

Praktyka wyceny

Wtórny rynek mieszkań – ceny transakcyjne – Wrocław 2005-2008, perspektywy.

Analizą objęte zostały wszystkie transakcje sprzedaży mieszkań hipotecznych w obrocie wtórnym na terenie Wrocławia. Transakcje mieszkaniami spółdzielczymi zostały zebrane ze zdecydowanej większości spółdzielni wrocławskich, z pominięciem niektórych spółdzielni małych, w skład których wchodzi kilkunastu, kilkudziesięciu członków. Niepełne dane dotyczą również kilku spółdzielni stwarzających szczególne utrudnienia w udostępnianiu danych transakcyjnych. Analizę trendu zmian cen średnich przeprowadzono na podstawie transakcji z lat 2005, 2006 i 2007 oraz trzech kwartałów roku 2008.

Pełny artykuł w formacie PDF do pobrania TUTAJ

Zobacz wszystkie pozycje

Więcej…