Sprawy bieżące PIRM

Drukuj

Pismo do Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymogów programowych w zakresie wyceny nieruchomości

Administrator włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Dotyczy projektu Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.

Pobierz treść pisma wysłanego przez PIRM do Ministra Infrastruktury

Poniżej prezentujemy odpowiedź na opinię PIRM nt. projektu rozporządzenia MI ws. doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Pobierz treść odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury

Drukuj

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury: rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę w wyborze standardów do stosowania.

PIRM włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

PIRM otrzymała pismo z Ministerstwa Infrastruktury pana ministra Olgierda Dziekońskiego, w którym Ministerstwo podziękowało za informacje dotycząca powstania i funkcjonowania Izby oraz zadeklarowało chęć informowania Izby o sprawach legislacyjnych związanych z problematyką rzeczoznawstwa majątkowego i rynku nieruchomości.
Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do kwestii statusu, obowiązywania i dobrowolnego charakteru różnych standardów zawodowych. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na  niezwykle istotny fragment pisma:

"(...) rzeczoznawca majątkowy w obecnym stanie prawnym nie jest zobowiązany do stosowania określonych standardów zawodowych, gdyż żadne z funkcjonujących na polskim rynku nieruchomości standardy zawodowe lub dokumenty noszące podobną nazwę nie spełniają wymogu ich uzgodnienia z ministerem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a zatem nie są standardami zawodowymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tym samym rzeczoznawca majątkowy ma pełną swobodę, w granicach zgodności zapisów standardów z przepisami prawa do wyboru i stosowania takich standardów zawodowych, jakie uzna za stosowne i adekwatne do konkretnego przypadku wyceny"

Treść pisma Ministerstwa Infrastruktury w sekcji - Przeczytaj cały artykuł
Drukuj

List PIRM do Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego.

PIRM włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

List w wersji do druku /PDF/ dostepny - TUTAJ

Warszawa, 11 marca 2009 r.


Ministerstwo Infrastruktury
Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Wydział Wyceny i Rynku Nieruchomości

 

Dotyczy nowelizacji Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego,.

Szanowni Państwo

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jest organizacją samorządu zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 z dnia 8 czerwca 1989 r. z poźn. zmianami).

Jedną z prerogatyw ustawowo przyznanych Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego w art. 4 ww. ustawy o izbach gospodarczych jest prawo uczestniczenia w przygotowywaniu aktów prawnych w zakresie dotyczącym działalności jej członków.

Patrz: art. 4.1. Izba gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego uzyskała informacje, że Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury opracował projekt zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego, będącego jednym z podstawowych aktów prawnych wpływających na zakres działalności członków Izby.
Drukuj

Informacja o statusie obowiązywania w Polsce standardów wyceny nieruchomości.

Mieczysław Anioł włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

Uchwała w wersji do druku /PDF/ dostepna jest TUTAJ

UCHWAŁA RADY
POLSKIEJ IZBY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

z dnia 26.02.2009 r.

Informacja o statusie obowiązywania w Polsce
standardów wyceny nieruchomości

  1. PIRM informuje, że w chwili obecnej nie obowiązują standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych w rozumieniu art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  2. W związku z tym rzeczoznawcy majątkowi mają aktualnie pełną swobodę w zakresie decyzji o stosowaniu lub niestosowaniu dowolnych standardów (standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych (PFSRM), Europejskich Standardów Wyceny (TEGoVA), Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW)) . Sytuacja ta, w ocenie PIRM, jest pożyteczna dla rynku nieruchomości, bowiem celem wyceny jest poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa określenie wartości własności nieruchomości lub innych praw.
  3. PIRM informuje, że rozpowszechniane twierdzenia jakoby jakiekolwiek standardy ”posiadały status standardów zawodowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami” są nieprawdziwe i stanowią dezinformację zarówno rzeczoznawców, jak i ich klientów, w tym banków, sądów, organów administracji rządowej i samorządowej. PIRM zwraca uwagę, że twierdzenia te jako nieprawdziwe mogą nosić znamiona nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). A nadto zdaniem PIRM twierdzenia te mogą stanowić element praktyk monopolistycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (tekst jednolity Dz. U. z 22 kwietnia 1997 r. Nr 49, poz. 318).
  4. PIRM informuje, że w tej sytuacji, żądanie ze strony jakichkolwiek organów władzy czy administracji i innych czynników publicznych stosowania standardów, rzekomo obowiązujących z art. 175 ugn, nie znajduje oparcia w prawie. Dotyczy to również procedur przetargowych, poprzez sformułowanie w specyfikacji wymogu nie znajdującego oparcia w przepisach prawa.
  5. PIRM, reprezentując interes swoich członków, podejmie działania prawne w przypadku udokumentowanych, niezgodnych z prawem wymagań i rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji.

Praktyka wyceny

Kęty - analiza cen nieruchomości zabudowanych.

Powiat Oświęcimski położony jest na granicy Śląska i Małopolski, obejmuje obszar 406 km2 zamieszkały przez ok. 155 tys. osób. Należy do najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych powiatów Małopolski. Na jego terenie istnieje przemysł chemiczny, metalowy, lekki i wydobywczy. Piękny krajobraz, bogata fauna i flora, czyste rzeki, słynne stawy rybne stanowiące malownicze zakątki przyrody, doskonale wyposażona baza sportowo - rekreacyjna i hotelowo - gastronomiczna to atrakcyjna turystyczna oferta sprzyjająca czynnemu wypoczynkowi. Poniżej przedstawiono poszczególne gminy wchodzące w skład Powiatu Oświęcimskiego.

Więcej…