Drukuj

Stanowisko PIRM ws projektu rozporządzenia w sprawach sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

włącz . Opublikowano w Sprawy bieżące PIRM

W  związku  z  przesłanym  do PIRM w  ramach  konsultacji  społecznych  projektem  rozporządzenia  Rady Ministrów  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawach  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Izba przedstawia swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian.

Projekt przewiduje zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.). 

Propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie nowelizującym dotychczas obowiązujący przepis dotyczą w szczególności: 

1)  ustalania wysokości wadium oraz zasad jego zwrotu, 
2)  sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o ogłoszeniu przetargu, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz publikacji ogłoszenia o przetargu. 

W uzasadnieniu propozycji zmian napisano, że ich celem jest racjonalizacja wydatków publicznych środków  finansowych  oraz  zapewnienie  większej  skuteczności  przetargów  na  zbycie  nieruchomości publicznych. Niestety zdaniem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego wprowadzenie projektowanych zmian przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego, dlatego opiniujemy je negatywnie.

Do pobrania pismo wysłane do p. Piotra Stycznia Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej wraz z uzasadnieniem stanowiska: POBIERZ

Praktyka wyceny

Kosakowo - Atrakcyjna Gmina


Gmina Kosakowo jest położona w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Północną granicę z gminą Puck wyznacza kanał Łyski i Leniwy, naturalną granicą wschodnią jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Od strony południowej i zachodniej gmina graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumi. To szczególne położenie oraz wysiłki inwestycyjne Rady Gminy sprawiły, że tereny w gminie są bardzo atrakcyjne dla inwestorów.

Zobacz wszystkie pozycje
Więcej…