Wypowiedzi ekspertów

Informacje dotyczące biegłych sądowych

włącz . Opublikowano w Wypowiedzi ekspertów

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego reprezentując interesy podmiotów gospodarczych związanych z działalnością w segmencie wyceny nieruchomości dostrzega starania także innych organizacji skierowane na tę grupę zawodową. Jedną z takich organizacji zawodowych jest Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, które bezspornie łączy z PIRM podmiot przedsiębiorcy – osoba rzeczoznawcy majątkowego.

Z wielkim zadowoleniem odbieramy owoce pracy dostępne w publikowanych na witrynie Towarzystwa materiałach merytorycznych.

Zainteresowanych szczegółami troski o biegłych sądowych odsyłamy do artykułów dostępnych w linkach do strony www.ptrm.pl :

Pecunia non olet. Czyli rzecz krótka o wynagradzaniu biegłych z dobrym zakończeniem.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=75&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01returnid=20

Opinia rzeczoznawcy majątkowego we współczesnym postępowaniu. Czyli rzecz syntetycznie wskazująca zmianę porządku i nieuchronność  nowych metod szacowania.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=72&cntnt01origid=20&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=20

Biegły sądowy może być rzeczoznawcą majątkowym – rzeczoznawca majątkowy musi być biegłym sądowym. Czyli rzecz traktująca o uwiązaniu biegłego w nieprzyjaznej rzeczywistości.

http://www.ptrm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=71&cntnt01origid=20&cntnt01detailtemplate=aktualnosci_det&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=20

Uzgodnienie standardu bankowego

Sławina Kosmulska włącz . Opublikowano w Wypowiedzi ekspertów

Jak grom z jasnego nieba spadła na środowisko rzeczoznawców majątkowych informacja, że Minister Infrastruktury uzgodnił przedstawiony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych standard o nazwie „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności".

Kształcenie Młodych Rzeczoznawców

Sławina Kosmulska włącz . Opublikowano w Wypowiedzi ekspertów

Ostatnio tematem, który w środowisku rzeczoznawców stał się przedmiotem dyskusji i rozważań, był temat programu nauczania adeptów rzeczoznawstwa na studiach podyplomowych. Temat został wywołany przez Ministra Infrastruktury, który rozesłał do organizacji zawodowych rzeczoznawców projekt nowego rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Organizacje miały wypowiedzieć się co sądzą na temat programu i ilości godzin przeznaczonych na poszczególne zagadnienia. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego uznała, że  przedłożony projekt należy w niektórych blokach tematycznych ocenić jako zachowawczy, nie uwzględniający w wystarczającym stopniu postępującego rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Warsztat rzeczoznawcy majątkowego – metody wyceny

Sławina Kosmulska włącz . Opublikowano w Wypowiedzi ekspertów

Gdy rzeczoznawca majątkowy rozpoczyna wykonywanie swojej wyceny, zastanawia się nad tym, jakiej metody użyć do tego, aby jak najlepiej oszacować wartość wycenianej nieruchomości. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109 ze zm.) rzeczoznawcę obowiązują opisane w tym rozporządzeniu podejścia, metody i techniki wyceny. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości, bo tą wartością rzeczoznawca głównie się zajmuje, wybiera podejście dochodowe lub porównawcze.

Warsztat Rzeczoznawcy Majątkowego - zdobywanie danych rynkowych

Sławina Kosmulska włącz . Opublikowano w Wypowiedzi ekspertów

Oprócz ustalania stanu prawnego nieruchomości, do najważniejszych elementów warsztatu rzeczoznawcy należy zdobywanie danych rynkowych. Dane rynkowe to, między innymi, dane transakcyjne dotyczące sprzedanych nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Oprócz danych o transakcjach często poszukujemy także danych o czynszach najmu. Danych o czynszach rzeczoznawca nie znajdzie w żadnej instytucji. Możliwe byłoby uzyskiwanie ich w Urzędach Skarbowych, ale Urzędy te nie chcą podawać tych danych. Raz wystąpiłam na piśmie do Urzędu Skarbowego i uzyskałam informację, że urząd takich danych nie posiada. Dane o czynszach zdobywamy więc własnymi drogami, z umów dzierżawy lub najmu dotyczących tych nieruchomości, które wyceniamy i co najwyżej wymieniamy dane między sobą.

Warsztat Rzeczoznawcy Majątkowego - ustalenie stanu prawnego

Sławina Kosmulska włącz . Opublikowano w Wypowiedzi ekspertów

Artykuł zaczerpnięty z miesięcznika Nieruchomości C.H.Beck (sierpień 2009)

Na warsztat pracy rzeczoznawcy majątkowego składają  się różne elementy, ale jednym z głównych zagadnień, jakim rzeczoznawca zajmuje się w swojej pracy jest analiza stanu prawnego obiektu wycenianego. Aby dokonać dobrej analizy stanu prawnego konieczny jest dostęp do wszystkich możliwych źródeł informacji, a to okazuje się być sprawą niełatwą.

Jeśli chodzi o informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości, to pochodzą one głównie z księgi wieczystej i jej akt. Rzeczoznawcy majątkowi , a nawet rzeczoznawcy, którzy pracują jako biegli sądowi i są wpisani na listy biegłych sądowych Sądów Okręgowych nie we wszystkich sądach w Polsce mają dostęp do akt ksiąg wieczystych. W części sądów- na przykład we Wrocławiu- takich problemów nie ma. Jednak w większości sądów rzeczoznawcy mogą obejrzeć wpisy w księgach wieczystych tylko w części, która jest dostępna każdemu. Często powoduje to wadliwe opisanie stanu prawnego w kwestii dotyczącej na przykład obciążenia nieruchomości służebnością. Takim ustawieniem funkcjonowania sądów wieczystoksięgowych  odbiera się rzeczoznawcy możliwość wykonania prawidłowej wyceny zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Jak wiadomo służebności, czy obciążenie dożywociem nie zawsze są ujawniane w jawnych częściach ksiąg wieczystych i dopiero dotarcie do aktu notarialnego ustalającego służebność czy dożywocie daje szansę na ich ustalenie. Te akty notarialne mają właściciele lub osoby uposażone, są one również na ogół właśnie w aktach księgi wieczystej.