Drukuj

Odpowiedź Głównego Geodety Kraju ws dostępu do informacji z zasobu aktów notarialnych

PIRM.

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na pismo PIRM w sprawie możliwości sporządzania przez rzeczoznawców majątkowych notatek, odpisów oraz zdjęć zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.

W piśmie tym Główny Geodeta Kraju zwraca się z prośbą do PIRM o wskazanie powiatów, w których występują przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów prawa.

Jest to korzystny wynik działań podjętych w tej sprawie przez różne organizacje zawodowe, indywidualnych rzeczoznawców majątkowych, a także przez Polską Izbę Rzeczoznawców Majątkowych.

Załączniki
Download this file (pismo_Główny_Urząd_Geodezji_i_Kartografii.pdf)pismo_GUGiK[ ]596 kB
Drukuj

Pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

PIRM.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego od kilku miesięcy obserwuje niepokojące zjawiska utrudniania rzeczoznawcom majątkowym, przez niektóre Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostępu do danych i informacji zgromadzonych w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotyczy to w szczególności odmawiania zgody na udostępnianie dokumentów do wglądu, w ramach którego rzeczoznawca majątkowy mógłby je fotografować, a nie tylko sporządzać z nich odręczne notatki.

Jako pretekst dla takich praktyk, Starostwa Powiatowe wykorzystują nowelizację z dnia 5 czerwca 2014 roku Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. TymczasemGłówny Geodeta Kraju w piśmie z dnia19 września 2014 roku, znak: IP.0133.8.2014, potwierdził prawo rzeczoznawców majątkowych do sporządzania notatek z części opisowej oraz graficznej materiałów, w tym także do fotografowania dokumentów.

W tej sytuacji Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego pismem z dnia 18 listopada 2014 roku zwróciła się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego z prośbą o interwencję.

Pełny tekst pisma poniżej. 

Załączniki
Download this file (Pismo_do_MAiC.pdf)Pismo do MAiC[ ]2013 kB
Drukuj

Relacja z konferencji AMRON pt. "Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce"

PIRM.

W dniu 29 września 2014 roku w Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbyła się Konferencja pod hasłem „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce” zorganizowana przez Centrum AMRON we współpracy ze Związkiem Banków Polskich z okazji dziesięciolecia działalności Centrum. Spotkanie poświęcone było analizie znaczenia wiarygodnej i aktualnej informacji dla poszczególnych uczestników rynku obrotu nieruchomościami a także ocenie systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych w naszym kraju. Głównym celem Konferencji było wypracowanie wspólnych propozycji zmian usprawniających działanie tego systemu w sposób spełniający oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

W Konferencji, poza przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Gospodarczej, sektora bankowego i uczelni wyższych, wzięli udział także rzeczoznawcy majątkowi: przedstawiciel Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego - Prezes Piotr Walczyk, Tomasz Kotrasiński reprezentujący Polski Instytut Wyceny oraz Przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej dr Jan Łopato.

Praktyka wyceny

Warszawski pierwotny rynek mieszkaniowy 2010

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY

III kwartał 2010

Od końca 2008 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo kryzysu, który dosięgnął Europę oraz zachowawcze postawy banków, niechęć do udzielania kredytów zatrzymały część inwestycji deweloperskich. Jednak już pod koniec roku 2009 pewna „odwilż” w bankach dała deweloperom zielone światło do kontynuacji prac. Zaowocowało to sporą ilością inwestycji oddawanych do użytku.

Ulga związana z zażegnaniem kryzysu znacząco wpłynęła na sytuację finansową deweloperów, którzy wznowili lub rozpoczęli kolejne inwestycje budowlane.

Poniższy wykres pokazuje rozkład ilości inwestycji oddawanych do użytkowania w ostatnich kwartałach oraz planowanych do oddania w następnych.

 image002

Więcej…