Drukuj

Odpowiedź Głównego Geodety Kraju ws dostępu do informacji z zasobu aktów notarialnych

PIRM.

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na pismo PIRM w sprawie możliwości sporządzania przez rzeczoznawców majątkowych notatek, odpisów oraz zdjęć zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.

W piśmie tym Główny Geodeta Kraju zwraca się z prośbą do PIRM o wskazanie powiatów, w których występują przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów prawa.

Jest to korzystny wynik działań podjętych w tej sprawie przez różne organizacje zawodowe, indywidualnych rzeczoznawców majątkowych, a także przez Polską Izbę Rzeczoznawców Majątkowych.

Załączniki
Download this file (pismo_Główny_Urząd_Geodezji_i_Kartografii.pdf)pismo_GUGiK[ ]596 kB
Drukuj

Pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

PIRM.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego od kilku miesięcy obserwuje niepokojące zjawiska utrudniania rzeczoznawcom majątkowym, przez niektóre Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostępu do danych i informacji zgromadzonych w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotyczy to w szczególności odmawiania zgody na udostępnianie dokumentów do wglądu, w ramach którego rzeczoznawca majątkowy mógłby je fotografować, a nie tylko sporządzać z nich odręczne notatki.

Jako pretekst dla takich praktyk, Starostwa Powiatowe wykorzystują nowelizację z dnia 5 czerwca 2014 roku Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. TymczasemGłówny Geodeta Kraju w piśmie z dnia19 września 2014 roku, znak: IP.0133.8.2014, potwierdził prawo rzeczoznawców majątkowych do sporządzania notatek z części opisowej oraz graficznej materiałów, w tym także do fotografowania dokumentów.

W tej sytuacji Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego pismem z dnia 18 listopada 2014 roku zwróciła się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego z prośbą o interwencję.

Pełny tekst pisma poniżej. 

Załączniki
Download this file (Pismo_do_MAiC.pdf)Pismo do MAiC[ ]2013 kB
Drukuj

Relacja z konferencji AMRON pt. "Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce"

PIRM.

W dniu 29 września 2014 roku w Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbyła się Konferencja pod hasłem „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce” zorganizowana przez Centrum AMRON we współpracy ze Związkiem Banków Polskich z okazji dziesięciolecia działalności Centrum. Spotkanie poświęcone było analizie znaczenia wiarygodnej i aktualnej informacji dla poszczególnych uczestników rynku obrotu nieruchomościami a także ocenie systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych w naszym kraju. Głównym celem Konferencji było wypracowanie wspólnych propozycji zmian usprawniających działanie tego systemu w sposób spełniający oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

W Konferencji, poza przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Gospodarczej, sektora bankowego i uczelni wyższych, wzięli udział także rzeczoznawcy majątkowi: przedstawiciel Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego - Prezes Piotr Walczyk, Tomasz Kotrasiński reprezentujący Polski Instytut Wyceny oraz Przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej dr Jan Łopato.

Praktyka wyceny

Kęty - analiza cen nieruchomości zabudowanych.

Powiat Oświęcimski położony jest na granicy Śląska i Małopolski, obejmuje obszar 406 km2 zamieszkały przez ok. 155 tys. osób. Należy do najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych powiatów Małopolski. Na jego terenie istnieje przemysł chemiczny, metalowy, lekki i wydobywczy. Piękny krajobraz, bogata fauna i flora, czyste rzeki, słynne stawy rybne stanowiące malownicze zakątki przyrody, doskonale wyposażona baza sportowo - rekreacyjna i hotelowo - gastronomiczna to atrakcyjna turystyczna oferta sprzyjająca czynnemu wypoczynkowi. Poniżej przedstawiono poszczególne gminy wchodzące w skład Powiatu Oświęcimskiego.

Więcej…