Informacje o Izbie

Informacje Ogólne

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego jest jedyną w Polsce Izbą gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców aktywnie działających w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
Misją Izby jest promocja zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz działanie na rzecz jego rozwoju.
Celem nadrzędnym realizowanym przez Izbę jest reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków a także stwarzanie im warunków do doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji.
W swoich działaniach dążymy do stworzenia właściwych warunków życia gospodarczego poprzez zbudowanie systemu wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby oraz udostępnianie im informacji prawnych, ekonomicznych i technicznych przydatnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Korzyści z członkostwa w Izbie

 • Możliwość nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy członkami PIRM
 • Wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń
 • Promocja własnej firmy za pośrednictwem PIRM
 • Możliwość aktywnego tworzenia warunków pracy w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego poprzez udział w tworzeniu przepisów prawa
 • Możliwość uczestnictwa w aktywnościach Izby (opiniowanie, prowadzenie szkoleń, warsztatów, praktyk, udział w komisjach i zespołach roboczych)
 • Możliwość korzystania z biblioteki Izby
 • Dostęp do szkoleń z rabatem do 50%
 • Korzystna wysokość składki członkowskiej

Siłą zawodu rzeczoznawcy majątkowego jest wspólne działanie - co umożliwia IZBA.
Siłą IZBY są jej członkowie, dlatego zachęcamy do członkostwa !

Zadania statutowe Izby

 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby
 • stwarzanie warunków do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji członków Izby
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji członków Izby
 • promocja zawodu rzeczoznawcy majątkowego i działania na rzecz jego rozwoju, w tym podnoszenia jakości kształcenia kandydatów do zawodu, prowadzenie praktyk zawodowych
 • kształtowanie właściwych warunków życia gospodarczego poprzez tworzenie systemu wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby oraz udostępnianie członkom informacji prawnych, ekonomicznych i technicznych przydatnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • dokonywanie okresowych ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami
 • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawno-ekonomicznych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie
 • kształtowanie właściwego dostępu dla rzeczoznawców majątkowych do wszelkich informacji o szeroko rozumianym rynku nieruchomości, a w szczególności do danych zawartych w zbiorach dokumentów i aktach KW, operatach ewidencji gruntów, aktach notarialnych i rejestrach urzędowych
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrego obyczaju oraz doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów, w szczególności na drodze postępowania polubownego, pojednawczego i arbitrażowego, również pomiędzy członkami Izby
 • ochrona interesów członków Izby przed czynami nieuczciwej konkurencji, w szczególności w rozumieniu obowiązujących w tym względzie przepisów
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i naruszeniom zasad wolności i równości w życiu gospodarczym
 • sygnalizowanie właściwym organom państwowym i samorządowym przypadków naruszania zasad obowiązujących w podejmowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego
 • udzielanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, reorganizacją i kończeniem przez nich działalności gospodarczej
 • tworzenie systemu baz danych i publikowanie analiz rynku
 • prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie
Statut Organizjacji