Opiniowanie

Opiniowanie jest badaniem czy sporządzanie operatu szacunkowego przebiegło zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Taki operat często pełni funkcję dowodu w sprawie, dlatego też powinien być dokumentem rzetelnym i sporządzonym z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów. Operat szacunkowy może także być dokumentem wykorzystywanym do zapisów księgowych, do określania wymiaru podatku lub do szacowania przychodów, lub wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Możliwość pełnienia przez dokument wielu funkcji nie zwalnia jednak autora od wykonania rzetelnego opracowania.


Opiniowanie od strony prawnej

Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ocena prawidłowości operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywana jest przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zrzeszająca zgodnie ze statutem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości spełnia wymogi znowelizowanego w dniu 20 lipca 2017 roku art. 4. pkt. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest, zatem uprawniona do dokonywania oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych.
Ocena dokonywana jest odpłatnie, przez co najmniej dwuosobowy Zespół Opiniujący, powoływany przez Przewodniczącego Komisji Opiniującej spośród członków Komisji Opiniującej, zgodnie z regulaminem oceny prawidłowości operatu szacunkowego dokonywanej przez Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego uchwały nr 01/03/2019 Zarządu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego z dnia 13 marca 2019 roku. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego podejmuje się wykonania oceny prawidłowości po zapoznaniu się z nadesłanymi dokumentami, w tym w szczególności z operatem szacunkowym sporządzanym w trybie art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zapytania i korespondencję w sprawie oceny prawidłowości operatów szacunkowych prosimy kierować do Przewodniczącego Komisji Opiniującej w formie elektronicznej na adres mailowy lub w formie tradycyjnej na adres Izby.

Dane kontaktowe:


Przewodniczący Komisji Opiniującej: Piotr Walczyk
Tel. Kom.: 604 280 087
Mail: Piotr.walczyk@walues.pl