Praktyki zawodowe

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapisem § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, będąc izbą gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości jest organizatorem praktyk zawodowych.
Celem praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości jest:
 1. Przygotowanie kandydatów do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości.
 2. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat podejść, metod i technik wyceny różnych rodzajów nieruchomości.
 3. Przygotowanie do zdania egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania uprawnienia zawodowego rzeczoznawcy majątkowego.
W ramach posiadanych uprawnień PIRM wydaje na wniosek kandydata – osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, dziennik praktyki zawodowej.

Opłata za wydanie dziennika praktyk odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS w roku poprzedzającym rok wnioskowania o wydanie dziennika praktyk.

INFORMACJE DLA KANDYDATA NA PRAKTYKI ZAWODOWE

Aby otrzymać dziennik praktyki zawodowej kandydat zobowiązany jest złożyć w Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Wniosek o odbycie praktyki i wydanie dziennika praktyki zawodowej. (do pobrania TUTAJ)
 2. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla PIRM. (do pobrania TUTAJ)
 3. Oświadczenie o spełnieniu przez kandydata warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej. (do pobrania TUTAJ)
 4. Pisemna zgoda prowadzącego praktykę zawodową na przyjęcie na praktykę. (do pobrania TUTAJ)
 5. Odpis lub uwierzytelnioną kopia ukończenia studiów wyższych.
 6. Odpis lub uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości lub studiów wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami (potwierdzone suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem uczelni).
 7. Potwierdzenie dokonania wpłaty 190,38 zł tytułem "wydania dziennika praktyk – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" za wydanie dziennika praktyki zawodowej.
Polska Izba Rzeczoznawstwa majątkowego wpisuje na listę i prowadzi rejestr prowadzących praktykę zawodową.

Dane do przelewu:
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
ul. Pańska 73 lok. 308
00-834Warszawa
Numer konta bankowego: 83 1090 1607 0000 0001 1143 4752
INFORMACJE DLA PROWADZĄCEGO PRAKTYKI
Aby prowadzić praktyki zawodowe przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Wniosek prowadzącego praktykę zawodową. (do pobrania TUTAJ)
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków do przeprowadzenia praktyki zawodowej. (do pobrania TUTAJ)
 3. Kserokopia uprawnień zawodowych osób uprawnionych wymienionych we wniosku.
 4. Odpisy lub uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru lub ewidencji albo status organizacji wnioskodawcy.
Zgodnie z Uchwałą nr 3/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia praktyk w PIRM, prowadzącym praktykę może być wyłącznie Rzeczoznawca Majątkowy będący członkiem PIRM. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przystąpienia do Izby, znajdziecie Państwo w zakładce „Izba”.

Dane kontaktowe do pełnomocnika ds. praktyk:

Agnieszka Dawidowska
Tel. Kom.: 451 000 830
Mail: praktyki@pirm.pl